Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/019
Наименование: Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на физическата и жизнена среда на градски център Добрич, като необходимо условие за постигане на интегрирана, устойчиво развита и екологична градска среда с нови възможности за икономическо и социално развитие, включително на групите в неравностойно положение и етническите малцинства. Така формулираната обща цел на проектното предложение напълно съответства с общата цел на настоящата схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, която е насочена към подобряване на физическата и жизнената среда на градските центрове, допринасящи за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Общата цел на проекта е насочена към трайно и устойчиво подобряване на облика на централната градска част на град Добрич.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление
Дейност 2 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3 Строително-монтажни работи по реконструкция на бул. „25-ти Септември” – пешеходна зона
Дейност 4 Строителен надзор
Дейност 5 Авторски надзор
Дейност 6 Осигуряване на информация и публичност дейността се извършва 1,2,6,7,15,16,22,23 и 24 месеци от проекта
Дейност 7 Одит на проекта дейността се извършва 3,4,10,14,18,23 и 24 месеси от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 013 386 BGN
Общ бюджет: 5 000 167 BGN
БФП: 5 000 167 BGN
Общо изплатени средства: 4 748 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 000 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 666 485 BGN
2011 1 428 416 BGN
2012 1 653 931 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 748 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 250 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 416 512 BGN
2011 1 278 413 BGN
2012 1 555 216 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 250 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 750 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 249 973 BGN
2011 150 002 BGN
2012 98 714 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
498 690 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 8 Брой изградени детски площадки
Индикатор 9 Брой монтирани детски съоръжения включително за деца с увреждания
Индикатор 10 Брой квадратни метри изградени рампи за хора в неравностойно положение
Индикатор 11 Метри реконструирана улична мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз