Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/001
Наименование: Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в община Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общa цел: Подобряване качеството на градската среда в Община Бургас като основен инструмент за постигане на социална интеграция и устойчиво балансирано градско развитие.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Избор на изпълнител по подготовка на тръжни процедури Дейността има за цел да осигури достатъчно капацитет за подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители на основните дейности по проекта. Привличането на външен ресурс за осъществяването на тази дейност се обосновава от мащабността на предвидените строителни работи и необходимостта от допълнителна експертиза при разработването на проектната документация.
Дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и избор на изпълнители за дейностите по проекта Дейността има за цел подготовката на необходимата документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за основните дейности, планирани по проекта. Тръжната документация ще бъде подготвена от избран външен изпълнител, в съответствие с действащата нормативна уредба.
Дейност 4: Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. «Александровска» от пл. «Царица Йоанна» до пл. «Тройката», ул. «Св. Св. Кирил и Методий» В контекста на описаните проблеми Община Бургас планира реконструкция и рехабилитация на цялата пешеходна зона по ул. Александровска и прилежащите и улици и пространства, като част от общата си стратегия за подобряване на градската среда. Обект на настоящото проектно предложение е първият етап в участъка между пл. «Царица Йоанна» и пл. «Тройката». Подземната инфраструктура в планирания за интервенция участък от пешеходната зона е напълно изградена.
Дейност 5: Реконструкция на зелени площи, паркинг и велоалея по ул. «Генерал Гурко» и ул. «Адам Мицкевич» Ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Адам Мицкевич” се явяват важна част от основната улична мрежа на гр. Бургас. Във функционално отношение те осъществяват връзката между пешеходната зона на централна градска част с едно от най-посещаваните места в града – Приморски парк. Подземната инфраструктура и на двете улици е напълно изградена. Пътната настилка и на двете улици е в лошо състояние, а съществуващата едроразмерна растителност от стари дъвета създава предпоставки за непрекъснати ремонти на тротоарнитъе площи. Предвид факта, че улиците осигуряват подход към един от главните входове на Приморски парк, особено през летния сезон, там се наблюдава значителна концентрация на паркирани по тротоара автомобили. Включените в проектното предложение строително – монтажни дейности по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Адам Мицкевич” включват: изграждане на велоалея, подмяна на стари бордюри с нови, преасфалтиране на уличното платно, подмяна на тротоарната настилка, изграждане на елементи на достъпност на средата, обособяване на оптимален брой крайулични паркинги, съобразени с генералния транспортно – комуникационен план на града, подмяна на едроразмерната растителност и реконструкция на зелените площи, оформяне на „джобове“ на местата за контейнерите за битови отпадъци, подмяна на уличното осветление и др.
Дейност 6: Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейна мрежа, паркова мебел и осветителни стълбове на територията на Приморски парк – Нова част Планираните строително ремонтните работи на терторията на Приморски парк – Нова част включват: • Рехабилитация на алейна мрежа – подмяна на алейната настилка и укрепване на подпорни стени в участъците, където е нарушена тяхната цялост; • Изграждане на две велоалеи (крайбрежна и централна); • Мерки за осигуряване на достъпност на средата за хора с увреждания; • Цялостна реконструкция и обновяване на парковите елементи – пейки, кошчета за отпадъци, перголи, беседки, кошчета за отпадъци на домашни любимци; • Рехабилитация на парково осветление и мерки за енергоефективност; • Изграждане на система за видеонаблюдение - основните наблюдавани зони са: централни паркови алеи, детски и спортни площадки
Дейност 7: Възстановяване и реконструкция на детски площадки и зони за игра на територията на Приморски парк – Бургас
Дейност 8: Благоустрояване и паркоустрояване на пространството, заключено между бул. «Иван Вазов», ул. «Хан Крум» и ул. «Цар Петър»
Дейност 9: Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Република”, Дом Надежда, УПИ ІІ, кв. 172
Дейност 10: Изпълнение на авторски и строителен надзор
Дейност 11: Приемане и въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 12: Мерки за осъществяване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 13: Одит, мониторинг и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 364 242 BGN
Общ бюджет: 8 292 569 BGN
БФП: 8 292 569 BGN
Общо изплатени средства: 7 448 060 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 292 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 968 928 BGN
2011 3 615 528 BGN
2012 1 863 604 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 448 060 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 049 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 673 589 BGN
2011 3 073 184 BGN
2012 1 937 796 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 684 569 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 243 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 295 339 BGN
2011 542 344 BGN
2012 - 74 192 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
763 491 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 8 Брой квадратни метри обновени зони за спорт
Индикатор 9 Линейни метри реконструирана и рехабилитирана улична мрежа
Индикатор 10 Линейни метри обособени велоалеи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз