Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0071-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/051-01
Наименование: Интегриран проект за ремонт на училищата и детските градини в община Ценово
Бенефициент: Община Ценово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 20.10.2008
Дата на приключване: 20.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ценово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е да се подобри качеството на живот и достъпа до основните образователни услуги в населените места на територията на община Ценово. Програмата ще подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важни и необходи малки инвестиции.
Дейности: Подготовка за изпълнение на проекта
Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Строително-монтажни работи (СМР)
Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 395 BGN
Общ бюджет: 967 642 BGN
БФП: 967 642 BGN
Общо изплатени средства: 967 647 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 967 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 405 330 BGN
2011 591 005 BGN
2012 - 28 688 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
967 647 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 822 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 344 530 BGN
2011 502 354 BGN
2012 - 24 385 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
822 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 145 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 60 799 BGN
2011 88 651 BGN
2012 - 4 303 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 147 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите...
Индикатор 4 .Подобрена образователна инфраструктура....
Индикатор 5 .....Създаване на нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз