Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-02/2007/030-02
Наименование: “Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с.Конуш //ІV-58807/”
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 02.03.2010
Дата на приключване: 19.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна /общинска/ пътна мрежа.
Дейности: Дейност 1. Установяване на системи за управление на проекта
Дейност 2. Изготвяне и сключване на договор с административния и с техническия персонал на проекта
Дейност3. Организационна работа
Дейност 4. Откриване на специална банкова сметка
Дейност5. Авансово плащане
Дейност 6. Подготовка на документи за процедура за възлагане на обществени поръчки
Дейност 7. Провеждане на тръжна процедура
Дейност 8. Авторкси надзор
Дейност 9. Извършване на строително ремонтни дейности
Дейност 10. Приключване СМР и приемателни комисии
Дейност 11. Отчетност
Дейност 12. Изготвяне искания и фактури
Дейност 13. Изготвяне окончателен доклад
Дейност 16. Мониторинг и оценка на проекта
Дейност 14: Публичност
Дейност 15: Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 921 527 BGN
Общ бюджет: 4 321 074 BGN
БФП: 4 321 074 BGN
Общо изплатени средства: 4 321 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 321 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 722 534 BGN
2012 2 598 540 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 321 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 672 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 464 154 BGN
2012 2 208 759 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 672 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 648 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 258 380 BGN
2012 389 781 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
648 161 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 !Създаване на нови работни места: - постоянни - времени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз