Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-6
Наименование: Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 15.01.2010
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 31.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на агломерационния ареал чрез осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на работен екип за управление на проекта и провеждане на работни срещи
Дейност 2: Информационна кампания и дейности по осигуряване публичност на проекта дейноатта е актуализирана спрямо окончателен технически доклад
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор дейността е актуализирана спрямо окончателен технически доклад
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни дейности дейноатта е актуализирана спрямо окончателен технически долад
Дейност 5: Извършване на дейности по строителен надзор дейноатта е актуализирана спрямо окончателен технически долад
Дейност 6: Одит на проекта дейноатта е актуализирана спрямо окончателен технически долад
Дейност 7: Изготвяне и предаване на финален технически и финансов отчет по проекта дейноатта е актуализирана спрямо окончателен технически долад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 950 599 BGN
Общ бюджет: 639 929 BGN
БФП: 639 929 BGN
Общо изплатени средства: 640 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 639 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 744 BGN
2011 642 308 BGN
2012 - 7 837 BGN
2013 - 360 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 844 BGN
640 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 543 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 582 BGN
2011 545 962 BGN
2012 - 6 661 BGN
2013 - 306 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 568 BGN
544 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 162 BGN
2011 96 346 BGN
2012 - 1 176 BGN
2013 - 54 BGN
2014 0 BGN
2015 - 277 BGN
96 002 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 чч Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 5 !Създадени нови работни места (Общо):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз