Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0032-C0001
Номер на проект: СО/QMS/131/15.01.2008
Наименование: "Въвеждане на европейските практики за екологично производство от "Надежда 2002" АД и сертифициране по ISO 9001 и 14001"
Бенефициент: "НАДЕЖДА 2002" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да се повиши конкурентоспособността на Кандидата, създавайки предпоставки за укрепване на пазарните му позиции на национално ниво и за повишаване на пазарния му дял на единния европейски пазар, като същевременно подпомага изпълнението на хоризонталните политики на ЕС за опазване на околната среда, насърчаване на равните възможности, повишаване на заетостта и използването на информационните и комуникационни технологии.
Дейности: Подготвителен етап, стартиране на дейностите
Избор на подизпълнители
разходи за консултации по въвеждане на интегрирана СУ - ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004
Разходи за сертифициране/изпитване
инвестиционна дейност
Одит
визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 250 BGN
Общ бюджет: 169 350 BGN
БФП: 84 675 BGN
Общо изплатени средства: 84 675 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 675 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 675 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 71 974 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 701 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 701 BGN
Финансиране от бенефициента 96 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз