Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0081-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Провеждане на студентска практика по тема “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от СФ”
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: да се повишат практическите умения и знания на студентите, за да оперират по-ефективно на пазара на труда в областта на постигане на устойчиво местно развитие и повишаване на капацитета на местните икономики и общности за социално включване
Дейности: 1. Стартиране на проекта – работни заседания за окончателно прецизиране съдържанието на отделните тематични модули.
2.Разработване на отделните тематични модули за провеждане на практиката.
3. Работни заседания, провеждани от всеки партньор по проекта за приемане на разработените ръководства по тематичните модули.
4. Формиране на групите от студенти по тематични модули (видове практики), организации, в които ще бъдат провеждани и план-графикът за провеждането им.
5. Встъпителни обучения/семинари/ по отделните тематични модули.
6. Провеждане на практиките в организациите партньори, в съответствие с приетия график, целите и задачите на съответния тематичен модул и приемащата организация.
7. Завършителни семинари.
8.Приключване на проекта; Конференция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 967 BGN
Общ бюджет: 60 768 BGN
БФП: 60 768 BGN
Общо изплатени средства: 60 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 793 BGN
2011 2 016 BGN
2012 27 959 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 174 BGN
2011 1 714 BGN
2012 23 765 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 653 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 619 BGN
2011 302 BGN
2012 4 194 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 115 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз