Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0077-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/056-01
Наименование: Ремонт и обновяване на Основно училище с. Виноград
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 16.07.2009
Дата на приключване: 16.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството на жизнената работната среда и устойчиво местно развитие.
Дейности: Подготовка на дейност І -Сформиране на екип по проекта”
Изпълнение на дейност І - Сформиране на екип по проекта”
Подготовка на дейност ІІ - Извършване на одит за енергопотребление
Изпълнение на дейност ІІ - Извършване на одит за енергопотребление
Подготовка на дейност ІІІ -Процедура за избор на изпълнител на СМР
Изпълнение на дейност ІІІ -Процедура за избор на изпълнител на СМР
Подготовка на дейност ІV -Процедура за избор на независим строителен надзор
Изпълнение на дейност ІV - Процедура за избор на независим строителен надзор
Подготовка на дейност V -Изпълнение на СМР
Изпълнение на дейност V - Изпълнение на СМР
Подготовка и Изпълнение на дейност VІ – Мониторинг и отчитане на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност VІІ – Информационна кампания
Подготовка и Изпълнение на дейност VІІІ – Одит на проекта
Изпълнение на дейност VIII- одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 785 433 BGN
Общ бюджет: 638 257 BGN
БФП: 638 257 BGN
Общо изплатени средства: 604 394 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 638 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 549 803 BGN
2011 0 BGN
2012 54 591 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
604 394 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 542 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 467 333 BGN
2011 0 BGN
2012 46 402 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
513 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 82 470 BGN
2011 0 BGN
2012 8 189 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 659 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради
Индикатор 4 ..Създаване на нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 5 =Подобрена образователна инфраструктура=


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз