Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 014
Наименование: "Основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий” – Кирково”
Бенефициент: Община Кирково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кирково
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1: Оценка на нуждите от интервенция и решение на Общинския съвет за реализация на проекта
Дейност 2: Определяне на управителен съвет и екип на проекта
Дейност 3: Възлагане на проектирането и авторския надзор
Дейност 4: Възлагане и извършване на енергиен одит
Дейност 5: Подготовка на тръжна процедура за СМР
Дейност 6: Тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР и изпълнител на строителния надзор
Дейност 7: Изпълнение на СМР
Дейност 8: Изпълнение на строителен надзор
Дейност 9: Приемно-предавателна процедура на обекта
Дейност 10: Дейности за осигуряване на публичност
Дейност 11: Вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението, одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 920 988 BGN
Общ бюджет: 786 417 BGN
БФП: 786 417 BGN
Общо изплатени средства: 786 417 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 786 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 184 198 BGN
2009 660 114 BGN
2010 0 BGN
2011 - 57 895 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
786 417 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 668 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 156 568 BGN
2009 561 097 BGN
2010 0 BGN
2011 - 49 211 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 630 BGN
2009 99 017 BGN
2010 0 BGN
2011 - 8 684 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 963 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 .Създаване на нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 5 .подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз