Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0076-C0001
Номер на проект: А09-31-98С/12.06.2009 г.
Наименование: Повишаване на административния и технологичен капацитет на общинските и областни администрации чрез разработка и внедряване на набор от унифицирани електронни административни услуги и въвеждане на системи за управление и модели на самооценка
Бенефициент: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния и технологичен капацитет на общинските и областни администрации за по-добро административно обслужване и регулиране, чрез реализация на унифифицирани електронни административни услуги и въвеждане на системи за управление и модели на самооценка.
Дейности: Дейност 1 - Организиране на екипа и разработване на план за управление на проекта.
Дейност 2 - Анализ на състоянието на административните услуги на ниво "общинска и областна администрация" и създаване на целесъобразна приоритетност за разработване на бъдещ модел за оптимизиране на процесите в съответствие със Закона за електронно у
Дейност 3 - Технологична подготовка и разработка на определен набор електронни административни услуги, съответстващи на Закона за електронно управление.
Дейност 4 - технологична подготовка и внедряване на изработения набор електронни административни услуги в определени общински и областни администрации
Дейност 5 - Разработка и внедряване на системи за управление на информационната сигурност /СУИС/ в съответствие с ISO
Дйност 6 - Въвеждане на модел за самооценка в съответствие с общата рамка за самооценка /CAF/ и модела за организационно съвършенство /EFQM/
Дейност 7 -Обучение на ръководители и специалисти от кандидата и партньорите по внедряването на електронни административни услуги, основните изисквания на СУИС и принципите на CAF и EFQM
Дейност 8 - Провеждане на сертификационен процес на СУИС от надлежно кредитиран сертифициращ орган.
Дейност 9 - Провеждане на конференция и кръгла маса, промотиращи внедряването на електронни административни услуги, основните изисквания на СУИС и принципите на CAF и EFQM
Дейност 10 - Текущо информиране на обществеността и създаване на публичност за резултатите от проекта
Дейност 12 - Дейности по отчитане и одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 995 000 BGN
Общ бюджет: 598 218 BGN
БФП: 598 218 BGN
Общо изплатени средства: 792 556 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 598 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 199 000 BGN
2010 199 626 BGN
2011 128 394 BGN
2012 265 535 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
792 556 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 508 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 169 150 BGN
2010 169 682 BGN
2011 109 135 BGN
2012 225 705 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
673 672 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 850 BGN
2010 29 944 BGN
2011 19 259 BGN
2012 39 830 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 883 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Организиран екип за управление; Разгърнат оперативен план.
Индикатор 2 По Д2 - Изготвена оценка на технологичните параметри.
Индикатор 3 По Д3 - 20 електронни административни услуги.
Индикатор 4 По Д4 - 1 инсталирана АИС; 1 инсталиран комуникационен комплект; 20 внедрени електронни административни услуги.
Индикатор 5 По Д5 - Разработени и внедрени 2 системи за управление на информационната сигурност.
Индикатор 6 По Д6 - Въведен модел за самооценка.
Индикатор 7 По Д7 - 30 обучени специалисти от администрациите.
Индикатор 8 По Д8 - 2 сертифицирани СУИС.
Индикатор 9 По Д9 - 60 обучени специалисти
Индикатор 10 По Д10 - 2 пресконференции; 1 брошура; 2 статии; 1 радио-интервю.
Индикатор 11 По Д11 - Успешно завършени дейности и етапи.
Индикатор 12 По Д12 - Доклади на одитиращия орган.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз