Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/017-01
Наименование: Укрепителни съоръжения на срутища на път ІІІ – 102 „Граница ОПУ Видин – Монтана” км 80+500 – км81+224”- Община Монтана
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и и щетите за живота и имуществото на населението в община Монтана чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта (ЕУ) и управление на проекта
Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация
Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на СМР
Строителен надзор и авторски надзор
Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 815 734 BGN
Общ бюджет: 733 025 BGN
БФП: 733 025 BGN
Общо изплатени средства: 733 025 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 733 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 803 209 BGN
2011 0 BGN
2012 - 70 184 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
733 025 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 623 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 682 728 BGN
2011 0 BGN
2012 - 59 656 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
623 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 120 481 BGN
2011 0 BGN
2012 - 10 528 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището.
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз