Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/016-01
Наименование: „Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски” - гр.Русе”
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение „Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски” - гр.Русе” е: превенция на риска, ограничаване на щетите от активизиране на свлачищни процеси и повишаване на безопасността и сигурността на населението на гр. Русе, с оглед на подобряването на физическата среда и качеството му на живот и осигуряването на възможности за развитие на територията, попадаща в обхвата на проекта, чрез изграждане на инфраструктурно съоръжение за предотвратяване на свлачища по бу
Дейности: Формиране на екип на проекта и оперативно управление
Възлагане на 1 пакет тръжна документация
Изработване на 1 пакет тръжна документация за избор на изпълнител на СМР
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за СМР
Възлагане на Изпълнение на строителен надзор
Възлагане на изпълнението на авторски надзор
Избор на изпълнител на „Финансов одит” на проекта.
Изпълнение на строително-ремонтни работи
Изпълнение на Строителен надзор
Изпълнение на авторски надзор на обекта
Изпълнение на финансов одит м. 10,17,18
Провеждане на пресконференции – откриваща пресконференция
Доставка и монтаж на билбордове
Приемане на изпълнените СМР
Въвеждане в експлоатация на обекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 387 BGN
Общ бюджет: 890 015 BGN
БФП: 867 123 BGN
Общо изплатени средства: 867 123 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 867 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 696 635 BGN
2011 0 BGN
2012 170 488 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
867 123 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 737 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 592 140 BGN
2011 0 BGN
2012 144 915 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
737 055 BGN
В т.ч. Национално финансиране 130 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 104 495 BGN
2011 0 BGN
2012 25 573 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 068 BGN
Финансиране от бенефициента 34 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището..
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището.
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището.
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)..
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни и временни.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз