Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0156-C0001
Номер на проект: А09-31-99/12.06.2009
Наименование: "Администрация в услуга"
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
Описание
Описание на проекта: По-бързо, по-каческтвено и по-достъпно административно обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево
Дейности: 1.Извършване на проучване и анализ на административните процеси в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево Извършване но проучване и анализ сред граждани, представители на бизнеса и служители за най-често заявяваните услуги, предоставяни предимно на местно ниво; Анализ на вътрешната организация, правилници и документи за административно обслужване; Анализ на електронните функционалности и електронна рамка за административно обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево
2. Изработване на бъдещ модел за административно обслужване и програма за неговото реализиране в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево Въз основа на направените анализи по дийност 1. ще бъдат изготвени конкретни охисания за паралилно административно обслужване, така че да се достигне желаното ниво на модерно и качествено обслужване.Ще бъде извършен анализ на несъответствието между извършените анализи и проучвания от предходната дейност и разработения в тази дейност модел на обслужване. Ще бъде направена програма, която да съдържа информация какво е и какво трябва да бъде постигнато. Програмата ше включва механизмите, средствата, сроковете
3. Надграждане/реинженеринг на програмни продукти за оптимизиране на електронните процеси, свързани с административното обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево Надграждане ще се извърши в слидните модули: Регистреция на документи и управление на административните проциси, Обслужване на плащания с възможност за генериране на различни справки, Обслужване на обекти под наем, Обслужване на общинска собственост, Обслужване на издадени актове, Обслужване през web, Система за създаване на собствине правила за работа с документи, работната рамка за последователността от действия за служителите. В рамките на дейността ще лбъдат закупени електронни подписи за трите общини
4. Достъп до административни услуги на граждани и бизнес в кметствата на общините Бобов дол и Сапарева баня Разработване и инсталиране на електронна система за кметствата в общините Сапарева баня(село Ресилово, село Овчарци, село Сапарево) и Бобов дол(село Мламолово, село Мало село, село Големо село, село Долистово, село Бабино, село Мала Фуча) и закупуване на електронни подписи за всяко кметство, което ще ползва тази система
5. Изграждане на online Портал за административни услуги в община Бобов дол Порталът ще включва интегрирана информационна система, виртуално деловодство, виртуална приемна и виртуална библиотека.
6. Организиране и провеждане на съпътстващи обучения Ще бъдат проведени следните обучения за служителите в общинските администрации: За работа с електронните системи, за работа/ностройки на електронните системи
7. Запознаване но гражданите и бизнеса с новите възможности за административно обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево Ще бъде подготвен и разпечатан наръчник, изработен и разпространен телевизионен клип, изработени 3 филма за всяка община
8. Дейности за информация и публичност
9. Одит, мониторинг и отчет на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 682 700 BGN
Общ бюджет: 488 470 BGN
БФП: 488 470 BGN
Общо изплатени средства: 485 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 488 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 136 540 BGN
2010 230 352 BGN
2011 126 694 BGN
2012 - 8 254 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
485 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 415 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 116 059 BGN
2010 195 799 BGN
2011 107 690 BGN
2012 - 7 016 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
412 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 481 BGN
2010 34 553 BGN
2011 19 004 BGN
2012 - 1 238 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 800 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени тръжни прпоцедури и избор на изпълнител по дейност 1.
Индикатор 2 брой извършени проучвания сред граждани, представители на бизнеса и служители по дейност 1.
Индикатор 3 брой извършени прегледи на административните услуги и тяхното представяне, в т.ч. онлайн по дейност 1.
Индикатор 4 Брой извършени анализи на вътрешната организация, правилници и дсокументи за административнообслужване по дейност 1.
Индикатор 5 Брой извършени анализи на вътрешната организация, правилници и документи за административното обслужване по дейност 1.
Индикатор 6 Брой изготвени анализи на електронните функционалности и електронна рамка за административно обслужване по дейност 1.
Индикатор 7 Брой разработени модели за административно обслужване по дейност 2.
Индикатор 8 Брой извършени анализи на несъответствие по дейност 2.
Индикатор 9 Брой извършени анализина несъответствие по дейност 2.
Индикатор 10 Брой разработени програми по дейност 2.
Индикатор 11 Брой администрации въвели система за вътрешен електронен документооборот по дейност 3.
Индикатор 12 Брой направени реинжинеринги на електронните системи по дейност 3.
Индикатор 13 Брой закупени електронни подписи по дейност 3.
Индикатор 14 Брой отпечетани наръчници по дейност 3.
Индикатор 15 Намалено време за осъществяване на административна услуга чрез средствата на информационните технологии в трите общини по дейност 3.
Индикатор 16 Брой инсталирана електронна система за вътрешен документооборот в 9 малки населени места по дейност 4.
Индикатор 17 Брой електронни подписи по дейност 4.
Индикатор 18 Брой администрации, въвели административни услуги, представяни онлайн по дейност 5.
Индикатор 19 Брой инсталиран и разработен онлайн портал за административно обслужване по дейност 5.
Индикатор 20 Брой проведени тридневни обучения за работа с електронните системи по дейност 6.
Индикатор 21 Брой проведени еднодневни обучения за работа с интернет портала по дейност 6.
Индикатор 22 Брой проведени тридневни обучения за служители от кметствата по дейност 6.
Индикатор 23 Брой обучени служители по дейност 6.
Индикатор 24 Брой разпечатани наръчници, формат А5, 8 страници, пълноцветен по дейност 7.
Индикатор 25 Изработен телевизионен клип по дейност 7.
Индикатор 26 Брой изработени информационни филма по дейност 7.
Индикатор 27 Брой излъчвания на телевизионен клип по дейност 7.
Индикатор 28 Брой запознати граждани в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево за възможноститеза получаване на по-добро административно обслужване по дейност 7.
Индикатор 29 Проведена пресконференция за стартиране на проекта по дейност 8.
Индикатор 30 Брой публикации (статии и интервюта) по дейност 8.
Индикатор 31 Брой изработени и разпространени информационни брошури формат А4, двустранно, 4+4 цвята по дейност 8.
Индикатор 32 Брой изработени и разпространени плакати - тираж, формат А3, обем 1 страница, 4 цвята по дейност 8.
Индикатор 33 Проведена конференция за отчитане на резултатите по дейност 8.
Индикатор 34 Брой участници в конференцията по дейност 8.
Индикатор 35 Извършен одит по проекта по дейност 9.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз