Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0263-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/058-02
Наименование: Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.05.2009
Начална дата: 22.05.2009
Дата на приключване: 06.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е предоставяне на отлични условия за живот и модерна материална база за ползване от хората, настанени в Дома за стари хора в с. Фатово, Дома за възрастни с психически разстройства в с. Ровино и Дома за възрастни с психически разстройства в с. Петково и Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче” гр. Смолян.
Дейности: Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта пред заинтересованите страни на местно ниво Създаване на подкрепяща среда за информиране на широката общественост и ключовите институции и на местно ниво.
2. Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури Дейността има за цел да подготви съответната документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки
3. Извършване на одит за енергийна ефективност Избор на фирма за извършване на качествен енергиен одит – обследване на енергийната ефективност на всички сгради на четирите социални дома съгласно посочената в техническата документация Топлотехническа оценка.
4. Извършване на строително - ремонтни работи съгласно технически спецификации Дейността има за цел да осигури много добри условия за живот на хората от четирите социални дома.
5. Извършване на строителен надзор Извършване на обективен, независим строителен надзор
6. Доставка на специализирано медицинско, рехабилитационно и кухненско оборудване за четирите социални дома Цел на дейността е доставянето и монтирането на подходящо медицинско, рехабилитационно и кухненско оборудване за четирите социални дома.
7. Извършване на независим одит Извършване на сертифициран независим одит на проекта.
8. Въвеждане на обекта в експлоатация Издаване на Разрешения за ползване от ДНСК. Съставяне на технически паспорти на четирите социални дома
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 533 910 BGN
Общ бюджет: 4 741 541 BGN
БФП: 4 678 282 BGN
Общо изплатени средства: 4 681 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 678 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 836 925 BGN
2012 1 264 627 BGN
2013 - 419 993 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 681 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 976 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 261 386 BGN
2012 1 074 933 BGN
2013 - 356 994 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 979 324 BGN
В т.ч. Национално финансиране 701 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 575 539 BGN
2012 189 694 BGN
2013 - 62 999 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
702 234 BGN
Финансиране от бенефициента 67 033 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Създаване на нови работни места - постоянни
Индикатор 4 Създаване на нови работни места- временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз