Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/007-01
Наименование: Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища
Бенефициент: Община Лъки
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Лъки
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение подготвено от община Лъки е редуциране на съществуващите опасности за населението и производството възникнали на територията на общината в резултат от идентифицираните свлачищни участъци. Инвестициите по проекта предвиждат изграждане на инфраструктурни съоръжения за превенция на свлачища на обекти в населените места с.Джурково, с.Дряново, с. Манастир, с.Здравец, гр.Лъки. Обектите предмет на инвестиционното намерение са идентифицирани, като свлачища с.Джурково
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип за изпълнението на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжната документация за избор на изпълнител на строително-монтажните работи м.3,4,5,7,8,9
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Подготовка на тръжната документация за избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Строително-Монтажни Работи
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Упражняване на независим строителен надзор
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Провеждане на междинни срещи на екипа м.7,8,9,11,13,15,17,19,21 и 22
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Рекламно –информационна кампания за проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Рекламно –информационна кампания за проекта м.3,4,12,13,19 и 20
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 Извършване на независим финансов одит на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 9 Изготвяне и представяне на финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 918 274 BGN
Общ бюджет: 769 008 BGN
БФП: 769 008 BGN
Общо изплатени средства: 736 906 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 769 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 541 980 BGN
2011 0 BGN
2012 276 997 BGN
2013 - 82 070 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
736 906 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 653 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 460 683 BGN
2011 0 BGN
2012 235 447 BGN
2013 - 69 760 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
626 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 81 297 BGN
2011 0 BGN
2012 41 549 BGN
2013 - 12 311 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 536 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището - 22 месеца
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището - 22 месеца
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището - 22 месеца
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС) - 22 месеца
Индикатор 5 Създадени нови работни места - постоянни - 22 месеца
Индикатор 6 Създадени нови работни места - временни - 22 месеца


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз