Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0049-C0001
Номер на проект: 08-23-157/25.04.08
Наименование: Укрепване на капацитета на неправителствените организации за сътрудничество и диалог с общинските администрации по проблемите на местното устойчиво развитие
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално развитие”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета, подобряване на знанията и уменията на Агенцията и неправителствените организации за сътрудничество и диалог с общинските администрации при провеждане на местни политики за устойчиво развитие в Североизточния район за планиране (СИРП).
Дейности: Дейност 1 Създаване на организация за изпълнение на проекта.
Дейност 2 Проучване на НПО работещи в областта на местно устойчиво развитие в СИРП
Дейност 3 Проучване и анализ на функционалния и организационен капацитет на НПО за работа с общинските администрации и нуждите им от обучение
Дейност 4 Проучване на опита за създаването на успешни форми на партньорства между НПО и местните органи за управление в държави в ЕС
Дейност 5 Създаване на сайт на проекта с он-лайн база данни и специализиран форум за обмен на информация между НПО
Дейност 6 Разработване на програма за обучение на представители на НПО „Формулиране и разработване на политики за взаимодействие с общинските администрации
Дейност 7 Разработване на наръчник за добри практики в партньорството на НПО в България с общинските администрации в областта на устойчивото развитие
Дейност 8 Разработване на информационни материали за успешни партньорства между НПО и местната администрация в страни от ЕС
Дейност 9 Провеждане на обучение на НПО на тема: „Формулиране и разработване на политики за взаимодействие с общинските администрации”
Дейност 10 Провеждане на работна среща на представители на НПО с общинските администрации от СИРП
Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 951 BGN
Общ бюджет: 141 324 BGN
БФП: 141 324 BGN
Общо изплатени средства: 141 324 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 190 BGN
2009 114 556 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 12 422 BGN
2015 0 BGN
141 324 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 312 BGN
2009 97 373 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 10 559 BGN
2015 0 BGN
120 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 879 BGN
2009 17 183 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 863 BGN
2015 0 BGN
21 199 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - създаден екип и с-ма за следене на изпълнението на проекта
Индикатор 2 По Д2 - проведено проучване по 10 показателя и събрана информация
Индикатор 3 По Д3 - изготвен анализ
Индикатор 4 По Д4 - проучени практики на успешни партньорства в страни от ЕС
Индикатор 5 По Д5 - създаден сайт на проекта с он лайн база данни
Индикатор 6 По Д6 - разработена програма за тридневно обучение
Индикатор 7 По Д7 - разработен наръчник - отпечатани 90 броя
Индикатор 8 По Д8 - разработени инфор. материали и отпечантани - 90 к-та
Индикатор 9 По Д9 - проведено тридневно обучение с 60 участника
Индикатор 10 По Д10 - проведена еднодневна среща с 60 участника - 40 от НПО и 20 от администрацията
Индикатор 11 По Д11 - 8 публикации; 2 интервюта; 500 брошури; 40 плаката; 1 банер; 50 участника в заключителна конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз