Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0026-C0001
Номер на проект: 14-22-29
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 28.10.2014
Дата на приключване: 28.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване капацитета на служителите на АГКК и СГКК чрез придобиване на специфични професионални умения за работа с КАИС за подобряване на предоставяните административни услуги на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 2. Дейности за информация и публичност Целта на тази дейност е информиране на широката общественост относно проектните дейности, цели и очакваните резултати. Посредством използването на подходящи комуникационни средства, ще бъде осигурена публичност на проекта при спазване на всички изисквания за информация и публичност на Оперативна програма „Административен капацитет”. За целта предвиждаме следните изпълнение на следните мерки и дейности: • Организиране и провеждане на 2 пресконференции – встъпителна и заключителна • Изготвяне на 2 броя публикации в местни и/или национални печатни издания • Изработване на100 броя USB за участниците в обученията • Изготвяне на 1 банер със стойка
Дейност 1. Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги чрез специализирано обучение В рамките на настоящата основна дейност се предвижда провеждането на едно специализирано обучение, свързано с работата с портала за електронни административни услуги на АГКК – КАИС (Кадастрална административна информационна система). Обучението е предназначено за служители на експертни позиции в АГКК и СГКК, работещи със системата. Преди стартиране на обучението ще бъде разработен въпросник за анализ на нуждите от обучение на целевата група. Въпросникът ще има за цел да определи нивото на компетентност сред служителите по предвидените теми, като резултатите от обобщената информация ще послужат при структурирането и адаптирането на обучителната програма спрямо актуалните нужди. Обучаемите ще бъдат разпределени в 5 групи по 20 участника на регионален принцип. Всяка група ще премине четиридневно изнесено обучение с откъсване от работния процес. Програмата на обучението за всяка група ще включва по 2 тематично обособени модула, фокусирани върху: • Работа с портала за електронни административни услуги на АГКК – КАИС: специфики в процеса по обработване на постъпили заявления, изготвяне и предоставяне на актуални кадастрални данни на клиентите; • Спазване и прилагане на разпоредбите на Закона за електронното управление и приложимата нормативна уредба във връзка с предоставяните от АГКК услуги чрез КАИС. Дейността е предмет на възлагане на външен изпълнител по правилата на ЗОП, който ще проведен анализа на нуждите от обучение, ще разработи обучителните програма и материали и ще осигури логистичното обезпечаване на всички услуги в рамките на дейността.
Дейност 3. Организация и управление на проекта След стартиране на проекта, бенефициентът ще сформира петчленен екип за управление, състоящ се от: • Ръководител на проекта • Координатор на проекта • Координатор методолог • Технически сътрудник • Счетоводител на проекта Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде непрекъснато проследявана. Екипът по проекта ще управлява проекта и ще отговаря за подготовката на документи, координирането на дейностите между отделните служители, комуникацията с УО на ОПАК и изпращането на междинни и годишни доклади до УО на ОПАК. Екипът ще следи процеса по подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на проектните дейности. Екипът ще отговаря за надлежното съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на дейностите и ще осъществява мониторинг и контрол върху вън шните изпълнители с цел навременно, качественно и ефективно постигане на заложените индикатори и очаквани резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД
"СЕСТАНТЕ" ЕООД
"Е-турс" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 889 BGN
Общ бюджет: 114 017 BGN
БФП: 114 017 BGN
Общо изплатени средства: 27 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 27 577 BGN
27 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 23 440 BGN
23 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 4 137 BGN
4 137 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой получени сертификати
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой пресконференции
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой публикации
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой USB
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой банери
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Брой изготвени и предадени отчети, доклади и искания за плащане до УО на ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз