Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0071-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0071/D01-40/17.09.2014
Наименование: "Социални услуги и грижа за децата на Бяла"
Бенефициент: ОБЩИНА БЯЛА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЗЖ 1 бр., ЦСРИ 1 бр.
Дейности: 3. Наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи в ЗЖ и ЦСРИ. 3.1 Наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи в ЗЖ и ЦСРИ. Ще се изготвят обяви за подбор, които ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Бяла. Ще бъде подадена заявка за разкриване на свободни места в Д „БТ“. Набирането на персонала се основава на писмена процедура, която включва критериите за подбор и неговите етапи. Подборът ще се извърши на два етапа: подбор по документи (молба, мотивационно писмо, диплома, автобиография, свидетелство за съдимост) и индивидуално интервю с кандидатите. Подборът се извършва от създадена комисия, която взема своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. С одобрените кандидати се сключват трудови договори, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. За всеки назначен член на персонала се изготвя и поддържа трудово досие. Всеки член на персонала има писмена длъжностна характеристика. 3.2. Подбор и наемане на физически лица, извършващи подкрепящи дейности. Физическите лица ще бъдат избрани след провеждане на прозрачна процедура за подбор по реда на приложимото законодателство. Индивидуалните потребности на децата и младежите с увреждания изискват специфична експертна помощ за извършване на подкрепящи дейности. Спецификата на уврежданията предполага необходимостта от: - Консултанти: хуманен лекар, за който изискванията са: висше образование в конкретната експертна област и минимум 2 години релевантен опит. - Приложни специалисти: психолог, социален асистент, специален педагог, логопед, кинезитерапевт, ерготерапевт, консултант методист, за които изискванията са: релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование и релевантен опит минимум 1 година. Разпределението на приложните специалисти и консултанти ще се прецизира след като стане ясно с какви увреждания са младежите, които са насочени за настаняване в ЗЖ и децата и младежите, потребители на ЦСРИ. Ако е необходимо ще се заменят някой от специалистите с други, според заболяванията на децата/младежите. Те ще подпомагат и персонала при разработване на документацията за предоставяне на съответната услуга. 3.3. Посещение в действащо ЗЖ в гр. Банско и за запознаване с реално функционираща социална услуга. Персоналът ще бъде обучен по проект „Детство за всички“.
4. Подготовка за преместване на младежите и настаняването им в ЗЖ. Подготовката и преместването на младежите с увреждания от специализираните институции и настаняването им в ЗЖ следва да се случи по най-щадящ за тях начин. Присъствието на доверено лице за младежа или близък от дома, както и служител на ЗЖ, е част от по-нататъшната комплексна работа с младежа. Предвидени са посещения и престой за запознаване на младежа с новото място и персонала, които ще се финансират по проект „Детство за всички“, компонент 1. Планирани са опознавателни срещи при посещения в домовете, в които живеят младежите до преместването им. В посещенията ще се включи персонала, който след това ще подпомага младежите в ЗЖ и специалистите и консултантите, които ще са заети не само в периода за подготовка, адаптация и преместване, а и по време на функциониране на услугата. Необходимостта от услугите предоставяни от професионалисти е свързана с потребностите за индивидуална работа и с нуждата от приспособяване към новите модели на живот и среда, в които младежите следва да бъдат преместени. По време на подготовката за преместване на младежите, които ще бъдат настанени в ЗЖ са осигурени хигиенни и санитарни материали и консумативи, постелъчен инвентар и т.н., за да бъде създадена среда близка до семейната и преодоляване на стреса от промяната. Предвидено е персоналът да подари на младежите подаръци, които да бъдат първите им лични вещи, свързващи ги с новия им дом. Предвиден е специализиран транспорт и апаратура за финалното преместване на младежите.
1. Организация и управление на проекта Дейността включва подготовка и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно план-графика. Сформиране на екипа за управление на проекта от 7 лица, подготовка на график на тръжните процедури, изготвяне на информационен материал с описание на обхвата на социалните услуги, условията и реда за тяхното предоставяне. Екипа за организация и управление на проекта ще провежда работни срещи, които се протоколират. Разработване от Служба по трудова медицина на: план за поведение при инциденти, злополуки и други критични ситуации; инструкции за безопасна работа с потребителите; оценка на риска и паспорти на работните места на персонала; план за намаляване на риска; правила за своевременно информиране и предприемане на действия при възникване на нови рискове. Бенефициентът запознава персонала с горепосочените документи и му предоставя копие от тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите. Изготвяне на процедура за вътрешен мониторинг.
7. Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ „Потребител” е всяко лице, с което се сключва Договор за предоставяне на почасови услуги или всяко дете, за което се сключва договор с неговия законен представител родител/настойник. Това включва както потребители, насочени от ДСП, така и самозаявили се потребители или такива, насочени от други институции или организации. В ЦСРИ се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване. Предоставяните в ЦРСИ структурирани и целенасочени конкретни дейности са с краткосрочна и дългосрочна продължителност и обхващат: Консултативни дейности (предоставяне на информация и на практически указания) - насочени са към кандидат-потребителите, потребителите и/или към техните близки; Терапевтичните дейности (логопедична терапия, арттерапия; занимателна терапия; игрова терапия; трудотерапия; ерготерапия и др.) и обучителните практики имат за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени; Рехабилитационните и интеграционни програми и дейности са насочени към възстановяване и социална интеграция; Медицинската рехабилитация се извършва след назначение от лекар - специалист. Психологическата подкрепа е насочена към възстановяване и поддържане на психическото равновесие. Тя е изключително важна при децата и младежите, когато е наложителна промяна в ценностните нагласи и мотивацията. Психологическата рехабилитация е един от позитивните фактори при подпомагане процеса на социализация и социално включване. Програмите, предлагани в ЦСРИ, се разработват в съответствие с потребностите на целевите групи. Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности. Броят на лицата в групите е съобразен с възрастовите особености, потребностите им и възможностите на наличната материална база. Капацитетът на услугата ЦСРИ гр.Бяла е определен на 20 места. Почасовото ползване на услугата обуславя приемане на потребители над определения капацитет, при условие че се спазва работно време на специалистите и графикът на дейностите им го позволява.
5. Подготовка и подбор на деца/младежи с увреждания за ползване на услугата ЦСРИ. Информиране на обществеността за възможностите за ползване на услугата ЦСРИ, чрез разпространение на информационни материали до заинтересованите страни – ДСП, НПО и др. Подготовката на дейността е свързана с осъществяване на контакти между ЦСРИ и ДСП с цел обмен на информация за децата с увреждания от общността, наличието на изявено желание и подадена молба за ползването на социални услуги. Установяване на контакти със семействата на децата с увреждания от екип на ЦСРИ. Провеждане на опознавателни срещи, при които семействата се запознават с възможностите, които се предоставят за децата с ползването на услуги в ЦСРИ. При изявено желание и подадени документи, ДСП извършва оценка и издава направление или заповед, с което детето/ младежът с увреждания се насочва към конкретни дейности за подкрепа, извършвани в ЦСРИ, съобразно индивидуалните му потребности. Заповедта се връчва на лицето и ръководителя на ЦСРИ за подготовка на договор за ползване на социални услуги в ЦСРИ. Служител от социалната услуга запознава по подходящ начин детето/младежа с Правилника за вътрешния ред и персонала на услугата.
2. Информиране и публичност. При изпълнение на дейността ще се съблюдават изискванията на Ръководство за изпълнение на дейност за информиране и публичност по ОП "РЧР". Информирането на обществеността ще се осъществи чрез: - Организиране и провеждане на пресконференции при стартиране и приключване на проекта. На пресконференциите ще бъдат предоставени информационни материали на участниците. - Изготвяне на съобщения с информация за напредъка на проекта и поместването им на уебстраницата на общината; - Платени публикации в местната преса; - Изготвяне и разпространение на брошури; - Изготвяне и разпространение на плакати; - Официално откриване на функционирането на двете услуги; - Телевизионен репортаж; - Дни на отворени врати; - Поставяне на информационни табели;
6. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Капацитетът на услугата ЗЖ в гр.Бяла е 8 младежи с увреждания. ЗЖ е социална услуга в общността – резидентен тип, в която пълнолетни лица, различни по възраст и пол, водят относително независим начин на живот, подпомагани от професионалисти. Екипът на ЗЖ предоставя краткосрочни и/или дългосрочни услуги в зависимост от желанието, потребностите на младежите с увреждания и темповете, с които успяват да повишават своята автономност, като подпомага потребителите в овладяване на необходимите им социални умения и компетенции и ги подготвя за самостоятелно и автономно справяне с живота в общността. Чрез подходящи дейности, услугите в ЗЖ ще задоволят основните жизнени потребности на младежите и ще осигурят условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги. ЗЖ предоставя на младежите възможност да живеят в спокойна среда, която им осигурява необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. На всеки младеж се осигурява правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения и религиозна принадлежност. Услугата ЗЖ се предоставя в комбинация и координация с други услуги в общността /за заетост, образование, здравни, културни/ и със социалната услуга ЦСРИ, разкрита по настоящия проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 140 BGN
Общ бюджет: 83 607 BGN
БФП: 83 607 BGN
Общо изплатени средства: 85 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 531 BGN
2015 50 488 BGN
85 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 351 BGN
2015 42 915 BGN
72 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 180 BGN
2015 7 573 BGN
12 753 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз