Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0042-C0001
Номер на проект: M13-22-43
Наименование: КОДЕКС: Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и Сътрудничество в община Враца
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и компетентността на служителите в община Враца за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Като първи етап от изпълнение на дейността се предвижда сформиране на проектен екип в община Враца за управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта и за осигуряване на експертиза при изпълнение на проектните дейности. Екипът ще бъде сформиран през първия месец и ще осъществява дейността си през целия проектен период. Той ще планира, извършва подготовка и организация на дейностите, контрол над тяхното изпълнение и отчитането им пред Управляващия орган (УО). В екипа ще бъдат включени следните 3 позиции: Ръководител на проекта; Координатор на проекта; Счетоводител. Проектният екип ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани резултатите от възложените задачи и извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи и дейности. Сред основните задачи на проектния екип ще бъде осъществяването на текущ контрол над изпълнението на проекта за гарантиране, че изпълнението неговото изпълнение ще бъде в съответствие с изискванията на договора с УО.
Дейност 3: Организиране и провеждане на обучения от каталога на Института за публична администрация /ИПА/ Осъществяването на дейността включва организирането и посещението на:  5-ма служители от община Враца в обучение по „Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация /CAF/ – прилагане на европейския опит и практика в България” (УА-9).  3-ма служители на община Враца в обучение по „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация” (ОПА-1)
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по екипен коучинг за управление на промяната Обучението по екипен коучинг за управление на промяната ще обхване 80 представители на целевата група, както следва:  Една група от 20 служители от общата и специализираната администрация на община Враца – ръководители и техните заместници от 8-те дирекции на общината и от 3-те самостоятелни отдела. Обучението ще е 3-дневно, изнесено, с продължителност от 24 учебни часа. Ще се проведе от избран в рамките на Дейност 2 външен изпълнител. Обучителите ще трябва да бъдат сертифицирани по коучинг и да притежават необходимата експертиза и значителен опит в сферата. Обучаемите ще получат сертификат за участие в обучението.  3 групи от по 20 служители на общината – общо 60 участници. Обученията ще са 3-дневни, изнесени, с продължителност от по 24 учебни часа. Ще се проведат от избрания в рамките на дейност 2 външен изпълнител. Обучителите ще трябва да са сертифицирани по коучинг и да притежават необходимата експертиза и значителен опит в сферата. Обучаемите ще получат сертификат за участие в обучението. Избраният изпълнител ще подготви план-графици за провеждане на обученията. Също така, изпълнителят следва да разработи и предостави пакети с учебни материали за целите на коучинга.
Дейност 5: Информация и публичност В рамките на дейността ще бъде проведена комуникационна кампания за популяризиране на дейностите, приноса и резултатите от проекта Дейността ще включва: 5.1. Организиране и провеждане на 1 откриваща пресконференция; 5.2. Отпечатване и разпространение на 100 броя информационни брошури; 5.3. Изработване на 1 банер по проекта; 5.4. Изработване на 150 комплекта (папки и химикали) за обученията по проекта; 5.5. Организиране и провеждане на 1 заключителна пресконференция. На сайта на община Враца ще бъде публикувана текущо информация за хода на проекта и обученията. Дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по проекта Дейността включва подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители за извършване на Дейности 4 и 5.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 920 BGN
Общ бюджет: 47 860 BGN
БФП: 47 860 BGN
Общо изплатени средства: 47 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 184 BGN
2015 30 676 BGN
47 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 606 BGN
2015 26 075 BGN
40 681 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 578 BGN
2015 4 601 BGN
7 179 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой сключени граждански договори
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой протоколи от срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Брой подготовени технически и финансови доклади и искания за плащане
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Сключени договори с изпълнителите
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Бр. проведени обучения в ИПА
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Бр. обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Бр. проведени обучения по екипен коучинг
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Бр. обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Бр. Проведени пресконферен-ции
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Бр. Разработени, отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Бр. Изработени банери
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Бр. изработени комплекта (папки и химикали)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз