Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0077-C0001
Номер на проект: M13-22-78
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 24.07.2014
Дата на приключване: 24.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама членове – ръководител и счетоводител, като всеки от тях ще има конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Развитие на умения за лична ефективност, организиране и планиране на работното време. В обучението ще бъдат включени 40 служители, изпълняващи ръководни, експертни и изпълнителски функции, кметове и кметски наместници. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 учебни часа. 2.2 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. В обучението ще се включат 40 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предназначено за всички служители в администрацията предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа. В срока за изпълнение на дейността е включен и периода на възлагането й, подготовка на тръжните процедури и тяхното провеждане.
Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация 3.1 Административно регулиране и подобряване на бизнес средата /сигнатура по Каталога за 2014 - ПП–5/. В обучението ще бъдат включени 2 общински служители. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. 3.2 Управление на човешките ресурси /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 УА-3/. В обучението ще бъдат включени 2 общински служители. То е с продължителност 2,5 дни, 20 учебни часа. 3.3 Ефективно управление на Общинската собственост /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 ДУО-2/. В обучението ще бъдат включени 3 общински служители. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Обучението е насочено към общински служители работещи в областта на управление на общинската собственост. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 4. Надграждащо чуждоезиково обучение по английски език В обучението ще бъдат включени 10 служители, които работят в областта на международното сътрудничество и разработването на проекти с европейско финансиране, които имат знания по английски език покриващи ниво А2 по Европейската езикова рамка. Продължителността на обучението е 100 учебни часа.
Дейност 5. Дейности по информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за представяне на проекта пред обществеността, общинските служители. Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане с логото на програмата и химикали. Флаш памети с брандирани логата на програмата за записване на учебните материали в електронен вид.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 214 BGN
Общ бюджет: 79 107 BGN
БФП: 79 107 BGN
Общо изплатени средства: 79 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 043 BGN
2015 62 065 BGN
79 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 486 BGN
2015 52 755 BGN
67 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 556 BGN
2015 9 310 BGN
11 866 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) Дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 5 - Организирани пресконференции
Индикатор 15 (Д) Дейност 5 - Изработени брошури
Индикатор 16 (Д) Дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 17 (Д) Дейност 5 - Изработени регистрационни форми
Индикатор 18 (Д) Дейност 5 - Изработени семинарни папки
Индикатор 19 (Д) Дейност 5 - Изработени блок-листи за писане
Индикатор 20 (Д) Дейност 5 - Изработени химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз