Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0049-C0001
Номер на проект: А13-22-49
Наименование: Модерни и ефективни административни структури - качествени публични услуги
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 17.06.2014
Дата на приключване: 15.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административния капацитет на служителите на Регионална дирекция на горите (РДГ) - Кърджали; Регионална дирекция на горите (РДГ) - Пазарджик; Регионална дирекция на горите (РДГ) - Пловдив; Регионална дирекция на горите (РДГ) - Смолян, като предпоставка за осигуряване на качествени и модерни публични услуги.
Дейности: Дейност 6: Дейности за информация и публичност За осигуряване на публичността на проекта ще бъдат публикувани четири статии за проекта, както и регулярна информация на интернет страниците на ИАГ, РДГ - Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Ще бъде изработен информационен банер, както и 150 рекламни папки, 150 рекламни химикалки и 150 рекламни ноутпади. Ще бъде проведена пресконференция, даваща информация за източника на финансиране, основната и специфичните му цели и очакваните резултати.
Дейност 4: Специализирано обучение по оценка на ловни трофеи в съответствие със специфичната дейност на служители от РДГ - Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян За оценката на европейските видове дивеч от експертите на Международния съвет за опазване на дивеча (CIC), са разработени формули, които включват показатели, изразяващи силата и мощта на животните, красотата на трофеите: дължините и дебелините на отделни елементи на трофея, неговото тегло и красота. Според изискванията на CIC, тези размери трябва да се мерят достатъчно точно и в съответствие с изискванията на формулите на СIС, за да бъдат реални оценките и с достатъчна точност да изразяват естетическата и биологическа значимост на трофеите. Във връзка с гореописаното и с цел надграждане и прецизиране на познанията в съответствие с изискванията на Международния съвет за опазване на дивеча се предвижда провеждане на двудневно обучение за служителите от РДГ - Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян пряко отговарящи за извършването на този вид административна услуга. Обучението има за цел да запознае служителите с общите правила и принципи при работата по оценка на ловните трофеи, утвърдени и като изисквания на СIС, както и с начините за прецизно измерване и оценка на ловните трофеи. В обучението ще вземе участие и представител на отдел „Лов и опазване на дивеча”, ИАГ. Всеки от участниците ще получи сертификат за преминатото обучение.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Установяването на ефективна система за координация, вътрешен контрол и мониторинг е ключов фактор за качественото изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта. В тази връзка непосредствено след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, ще бъде мобилизиран екипът за управление на проекта, ще бъдат планирани детайлно дейностите в тяхната последователност и взаимовръзки, в съответствие с предложения график за изпълнение на проекта. Организацията и управлението на процесите и етапите на изпълнение на проекта ще се наблюдава, контролира и отчита от екипа за управление на проекта: Ръководител и счетоводител
Дейност 2: Мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови компетентности за служителите на РДГ - Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян Предвижда се в рамките на дейността да се проведат следните обучения: "Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда - работа с представители на малцинствени и уязвими групи" Обучението ще бъде изнесено, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция. Предвижда се обучението да е двудневно и в него да вземат участие по трима представителя от всяка РДГ - целева група по проекта, чиито служебни отговорности изискват междукултурна комуникация. (12 служителя на РДГ - Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян с експертни и изпълнителски функции). Тридневно изнесено мотивационно обучение, в което ще бъдат включени темите – "Работа в екип на горските служители", "Мотивация и лидерство" и "Предотвратяване и решаване на конфликти". В мотивационното обучение ще се включат 40 служители от РДГ - Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян, (по 10 от всяка РДГ)
Дейност 3. Провеждане на езикови курсове Дейността включва провеждане на езиков курс за придобиване на знания по английски език. След преминаване на курса обучените служители ще придобият сертификат за познания по английски език за ниво А1 съгласно Общата европейска езикова рамка. Обучението ще се проведе в рамките на три месеца съобразно заетостта на служителите. Преминалите обучение служители ще придобият сертификат за познания по английски език – ниво А1. Предвижда се обучението да е дългосрочно, без откъсване от работното място и с цел придобиване на по задълбочени и трайни знания. Първоначално ще се избере обучител, който ще идентифицира нуждите на служителите и ще определи най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията. За да се установи какъв е напредъкът на служителите ще се провеждат текущи контролни тестове по време на курса и ще се изготвят ежемесечни отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове. В края на курса ще се проведе финален тест и на всеки успешно преминал теста ще бъде издаден сертификат. (40 служители на четирите РДГ).
Дейност 5: Обучения от каталога на Интитута по публична администрация С цел укрепване на капацитета на служители от четирите администарции - целева фрупа по проекта се предвижда участие в следните обучения от каталога на ИПА: - Електронни таблици с MS Excel (базов курс) – ИТО-2 Предвижда се в него да вземат участие 16 служители (по четирима от всяко специализирано териториално звено); - Работа с документи с MS WORD – ИТО-1Предвижда се в него да вземат участие 16 служители (по четирима от всяко специализирано териториално звено); - Презентационни умения. MS POWER POINT – ИТО-7 Предвижда се в него да вземат участие 8 служители (по двама от всяко специализирано териториално звено); - Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) – ПП-5-2Предвижда се в него да вземат участие 8 служители (по двама от всяко специализирано териториално звено);
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 907 BGN
Общ бюджет: 58 497 BGN
БФП: 58 497 BGN
Общо изплатени средства: 16 980 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 980 BGN
2015 0 BGN
16 980 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 433 BGN
2015 0 BGN
14 433 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 547 BGN
2015 0 BGN
2 547 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Успешно реализиран проект: - разделение на задачите съгласно функционалните задължения и - правила за вътрешен контрол и финансова отчетност при управлението на проекта и съхранението на проектната документация; - провеждане на процедури
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Брой служители преминали обучение в 1 двудневно обучение за работа в мултикултурна среда
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Брой служители, преминали обучение в 1 тридневно обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Проведени тримесечни обучения по английски език
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 4: проведено двудневно специализирано обучение по оценка на ловни трофеи
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: обучени служители за общите правила и принципи при работата по оценка на ловните трофеи, утвърдени и като изисквания на СIС, както и с начините за прецизно измерване и оценка на ловните трофеи
Индикатор 11 (Д) По дейност 5: Преминати обучения, включени в каталога на ИПА, пряко обвързани със специфичната дейност на служители от РДГ - Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: Публикувана текуща информация по проекта на интернет старницата на ИАГ РДГ - Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Публикувани статии в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: Изработване на информационен банер
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: Проведена пресконференци
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Изработени брандирани химикалки, папки и нотпадове и раздадени на участниците в обученията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз