Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0012-C0001
Номер на проект: А13-22-12
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“
Бенефициент: Служба „Военна информация“ (Военно формирование 46 380)
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.05.2014
Дата на приключване: 14.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на Служба „Военна информация“, чрез повишаване на конкретни знания и умения на служителите.
Дейности: Дейност 1: Създаване на организация за управление на дейностите по проекта.
Дейност 2: Обучение на служители от служба „Военна информация“ в курсове, организирани от Института по публична администрация.
Дейност 3: Обучение на служители от служба „Военна информация“ в курсове, свързани с придобиване и повишаване на езиковата им подготовка.
Дейност 4: Провеждане на групово обучение за служители от служба „Военна информация“.
Дейност 5: Обучение на служители от служба „Военна информация“ в специализирани курсове.
Дейност 6: Дейности свързани с информация и публичност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 933 BGN
Общ бюджет: 86 296 BGN
БФП: 86 296 BGN
Общо изплатени средства: 86 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 055 BGN
2015 27 596 BGN
86 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 196 BGN
2015 23 456 BGN
73 653 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 858 BGN
2015 4 139 BGN
12 998 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Дейност 1 - Изготвени 2 междинни технически доклада и 1 окончателен технически доклад
Индикатор 2 (Д) Дейност 2 - - общ брой обучени служители в специализирани курсове по области
Индикатор 3 (Д) Дейност 3 - - общ брой обучени служители в курсове по арабски език
Индикатор 4 (Д) Дейност 4 - общ брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) Дейност 5 - общ брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) Дейност 6 - Проведена конференция
Индикатор 7 (Д) Дейност 6 - Разработени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз