Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0005-C0001
Номер на проект: А13-22-5
Наименование: „По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“
Бенефициент: Областна администрация на област Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 10.05.2014
Дата на приключване: 10.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на уменията и компетенциите на служителите в Областна администрация Бургас чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 1: Оперативно управление, отчетност, провеждане на тръжни процедури Бенефициентът в лицето на Областна администрация Бургас ще сформира екип за управление на проекта от служители от областна администрация Бургас, ще прецизира техните отговорности, задачи, срокове, начина на отчитане и комуникационни канали . Планира се ежемесечно провеждане на заседания на екипа (Ръководител на проекта, координатор и счетоводител) за обсъждане на дейностите по проекта, проблеми, отчитане на напредъка и т.н. В изготвените графици за изпълнение на дейностите ще бъдат посочени и отговорните за тях членове от екипа и техните задължения. Ръководителят на проекта и екипа ще бъдат отговорни за управлението и изпълнението на проекта в съответствие с изискванията на финансиращата институция и ЗОП. Екипа по проекта ще извърши дейностите за подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури, съгласно ЗОП (ако е необходимо).
Дейност 2: Идентификация и актуализация на заявените от служителите специализирани обучения и изготвяне на програма и график за обучения по проекта. В процеса на подготовка на проектното предложение бяха проучени индивидуалните желания на служителите в областна администрация Бургас и изготвена предварителна програма, която дава информация за отдели, служители, обучения в които ще участват, съгласувана с директорите на дирекции и ръководството. След подписването на договор за субсидия ще бъде актуализирана програмата, съгласно актуален каталог на ИПА, ще бъдат проверени възможностите за провеждане на специализирани обучения за служителите, чуждоезиковото обучение, обучение “Ефективно изпълнение на областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020“. Ще бъде изготвен поименен график за времето на откъсване от работното място на служителите, съгласуван с началниците на отдели.
Дейност 3: Организация и провеждане на обучения за професионално развитие от каталога на ИПА. В Областна администрация Бургас съществува дългогодишна практика за провеждане на регулярни обучения на служителите. Предлаганите обучения от ИПА отговарят на нуждите на администрацията и при одобрение на финансиране от Министерски съвет, служители на Областна администрация Бургас преминават успешно различни обучения по професионално развитие. След проведено анкетно проучване сред служителите се изготви предварителна програма за обученията от каталога на ИПА 2013. Избраното обучение за всеки служител отговаря на конкретните дейности, които той изпълнява, и е съгласувано с директорите на съответните дирекции. Не бяха допуснати обучения, в които служители от администрацията вече са участвали. Избрани обучения от каталога на ИПА: 1. Обучение по ИТО - 3 Електронни таблици с MS EXCEL (надграждащ курс) Обучението е избрано от служители в областна администрация Бургас (20 бр.). То ще подпомогне служителите да повишат знанията и уменията си за използване на възможностите на MS EXCEL при обработка на данни 2. Обучение по ИТО – 2 MS EXCEL (базов курс) Обучението е избрано от служители в областна администрация Бургас (10 бр.) Служителите ще задълбочат своите знанията и уменията за използване на възможностите на MS EXCEL при обработка на данни. 3. Обучение по З – 9 Презентационни умения MS POWER POINT (надграждащ курс) Обучението е избрано от служители в областна администрация Бургас (11 бр.) Обучението ще подпомогне служителите да изградят практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията. 4. Обучение по ЕП - 6 Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление Обучението е избрано от ръководни кадри в Областна администрация Бургас (6 бр.). То ще подпомогне служителите в придобиването на съвременна управленска култура и ще повиши ефективността и ефикасността на електронното управление 5. Обучение по УА - 9 Семинар: Държавен протокол Обучението е избрано от служители в Областна администрация Бургас (3 бр.). Областна администрация Бургас участва в редица международни инициативи, срещи, мероприятия и проекти. Служителите ще се запознаят с нормативната база и с основните насоки при подготовката и провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина 6. Обучение по ЧЕО – 6Б-2 Курс: Комуникативни умения по френски език (надграждащ курс) Обучението е избрано от служители в Областна администрация Бургас (5 бр.). То ще обогати познанията върху френската граматика и ще развие практическите умения за правилното приложение на правилата на френската граматика в устната и писмена комуникация.
Дейност 4: Организация и провеждане на чуждоезиково обучение за новопостъпили служители и надграждащи курсове за служители в областна администрация Бургас без откъсване от работното място Специализирани чуждоезикови курсове без откъсване от работното място, съобразени с нуждите на служителите от Областна администрация Бургас. Обученията представляват разработена система за плавно и постепенно развиване на чуждоезиковите умения, позволяваща умелото използване на езика. Основната цел е свободно ползване на езика в работна среда, при разговори с организации и граждани, подготвяне на доклади и презентации. 1. Обучението по английски език ще спомогне за повишиване на увереността за водене на разговор на английски език, за развиване на умения за използване на специфичен език и стил при водене на делова кореспонденция на английски език, за изготвяне и представяне на различни теми пред аудитория. Служителите ще бъдат разделени на групи след провеждането на тест за определяне на тяхното ниво. Обучението е избрано от 15 служители от различни административни звена. 2. Обучението по турски език на служители в областна администрация Бургас ще спомогне за повишиване на увереността за водене на разговор на турски език, за развиване на умения за използване на специфичен език и стил при водене на делова кореспонденция на турски език, за изготвяне и представяне на различни теми пред аудитория. Обучението е избрано от 12 служители от различни административни звена.
Дейност 5: Организация и управление на изнесено обучение “Ефективно изпълнение на областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020“ Изнесено обучение - “Ефективно изпълнение на областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020“ за 45 човека Лекция “Ефективно изпълнение на областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020“ – 8 часов лекционен курс, съдържащ подробно запознаване със съвременната икономическа ситуация в област Бургас и очертаване на основните приоритети, залегнали в областната стратегия за развитие с цел тяхното ефективно изпълнение от областна администрация Бургас и постигането на устойчиво икономическо развитие.
Дейност 6: Създаване на система за непрекъснато обучение „Lifelong learning” на служителите в областна администрация Бургас Осъвременяване и развиване на изградената база данни на страницата за електронен обмен на областна администрация Бургас в система за обучение. На страницата за електронен обмен на областна администрация Бургас ще бъде актуализирана вече създадена по предходния проект база данни и структурирана съгласно стрaтегията на ОСР на Бургас 2014-2020 за създаване на система за “Lifelong learning”. Тя ще съдържа информация за програмата, актуален поименен график и друга информация, свързана с провеждането на дейностите по проекта. Екипът по проекта ще спазва утвърдената концепция за структурата на база данни, правилник за попълването и поддържане, анкетна карта за очакванията и резултати от обучението. След приключване на обучението си, всеки служител ще подготви подробен отчет, материали, казуси, които координаторът по проекта ще допълва в базата данни.
Дейност 7. Дейности за информация и публичност - в сградата на областна администрация Бургас ще се проведе встъпителна конференция (за 20 души) за оповестяване на проекта, на която ще бъдат представени целевите групи, дейностите и целите на проекта, съфинансиран по ОПАК. Конференцията ще се проведе в сградата на Областна администрация Бургас и за нейното отразяване ще бъдат поканени представители на местни и регионални медии: телевизия, радио и печатни медии; -Дизайн и изработка на трансперант и информационна табела, указваща необходимата информация относно проекта, които ще съпътстват всички мероприятия по разгласяване на проекта; Популяризиране на резултатите от разработените документи – отпечатване и разпространение на 500 дипляни А4 ; -Публикуване на 3 съобщения в местния/регионалния печат; -Публикации на интернет страниците на област Бургас за статуса на проекта и основните събития; -Оригинални материали за популяризиране на проекта- флаш памет 100, 300 комплета (папка, химикал, тефтер), 100 чадъра; - в сградата на областна администрация Бургас ще се проведе заключителна конференция (за 20 души), на която ще бъдат публично оповестени постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 380 BGN
Общ бюджет: 48 204 BGN
БФП: 48 204 BGN
Общо изплатени средства: 48 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 476 BGN
2015 33 728 BGN
48 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 305 BGN
2015 28 669 BGN
40 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 171 BGN
2015 5 059 BGN
7 231 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Създаден и работещ екип за управление на проекта - брой членове на екипа за управление
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Разработен план график
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени съвещания
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Протоколи и доклади от съвещанията
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Документация за тръжните процедури
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Брой получени оферти
Индикатор 10 (Д) По дейност 1: Брой избрани изпълнители и сключени договори
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой анкетирани служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: анализ за резултатите от проучването
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Изготвени програма и график за обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Брой обучения за професионално развитие от каталога на ИПА
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Брой служители, участвали в обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Брой материали от проведените обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Брой изготвени доклади от проведените обучения
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Брой чуждоезикови обучения без откъсване от работното място
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Брой служители, преминали обученията
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Брой материали от проведените обучения
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Брой изготвени доклади от проведените обучения
Индикатор 22 (Д) По дейност 4: Брой получени сертификати
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 24 (Д) По дейност 5: Брой участници в обучението
Индикатор 25 (Д) По дейност 5: % от обучаваните дали положителна оценка на обучението
Индикатор 26 (Д) По дейност 5: Брой материали от обучението
Индикатор 27 (Д) По дейност 5: Брой получени сертификати
Индикатор 28 (Д) По дейност 6: правилник за създаване и актуализиране на база данни
Индикатор 29 (Д) По дейност 6: анкета за проведени обучения
Индикатор 30 (Д) По дейност 6: Бази данни
Индикатор 31 (Д) По дейност 7: Брой съобщения в медиите
Индикатор 32 (Д) По дейност 7: Брой рекламни материали - дипляна
Индикатор 33 (Д) По дейност 7: Брой рекламни материали - флаш памети
Индикатор 34 (Д) По дейност 7: Брой рекламни материали - папки
Индикатор 35 (Д) По дейност 7: Брой рекламни материали - тефтери с лого
Индикатор 36 (Д) По дейност 7: Брой рекламни материали - химикалки
Индикатор 37 (Д) По дейност 7: Брой рекламни материали - торби от плат
Индикатор 38 (Д) По дейност 7: Брой рекламни материали - чадъри
Индикатор 39 (Д) По дейност 7: ПВЦ табела
Индикатор 40 (Д) По дейност 7: Транспаранти
Индикатор 41 (Д) По дейност 7: Проведени събития - пресконференции със 120 участника


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз