Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0052-C0001
Номер на проект: A13-22-52
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите на ИАГ чрез обучения
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 08.05.2014
Дата на приключване: 15.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите в регионалните дирекции по горите на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ)
Дейности: Дейност 4: Специализирано обучение по оценка на ловни трофеи в съответствие със специфичната дейност на служители от РДГ – София, Берковица, Кюстендил, Благоевград За оценката на европейските видове дивеч от експертите на Международния съвет за опазване на дивеча (CIC), са разработени формули, които включват показатели, изразяващи силата и мощта на животните, красотата на трофеите: дължините и дебелините на отделни елементи на трофея, неговото тегло и красота. Според изискванията на CIC, тези размери трябва да се мерят достатъчно точно и в съответствие с изискванията на формулите на СIС, за да бъдат реални оценките и с достатъчна точност да изразяват естетическата и биологическа значимост на трофеите. Във връзка с гореописаното и с цел надграждане и прецизиране на познанията в съответствие с изискванията на Международния съвет за опазване на дивеча се предвижда провеждане на двудневно обучение за служителите от РДГ – София, Берковица, Кюстендил, Благоевград пряко отговарящи за извършването на този вид административна услуга. Обучението има за цел да запознае служителите с общите правила и принципи при работата по оценка на ловните трофеи, утвърдени и като изисквания на СIС, както и с начините за прецизно измерване и оценка на ловните трофеи. В обучението ще вземе участие и представител на отдел „Лов и опазване на дивеча”, ИАГ. Всеки от участниците ще получи сертификат за преминатото обучение
Дейност 2: Провеждане на обучения по каталога на Института по публична администрация Направеното предварително проучване за потребности от обучение показа, че служителите имат нужда от обучение по следните теми:  „Прилагане на АПК за неюристи” (ПП-5-2) от каталога на Института по публична администрация за общо 40 служители.  „Електронни таблици.MS EXCEL” (ИТО-2) от каталога на Института по публична администрация за общо 40 служители;  „Презентационни умения. MS PОWER POINT” (ИТО–7) – 40 служители; Част от обученията са насочено към подобряване на уменията на служителите за производство по АПК за неюристи, което ще ги подпомогне да разгледа основните принципи на административния процес, както и някои по-специфични норми на Административнопроцесуалния кодекс. Другите обучения са предназначени за служители от администрацията, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията си за работа със специализиран софтуер. Обученията ще се проведат от Института по публична администрация. Обученията ще обхванат служители от четирите регионални дирекции
Дейност 3: Провеждане на обучения по английски език В рамките на тази дейност ще се проведат четири обучения по английски език на ниво А1, за което ще се подготви специализирана програма. Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за ефективно общуване на английски език. В процеса на обучение ще се развиват паралелно всички езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Програмата за обучението ще бъде съобразена с ежедневната натовареност на служителите както и с индивидуалните нужди на обучаващите се и знанията и уменията за работно владеене на английски език. След направено предварително проучване сред служителите на регионалните дирекции по горите общо 40 души имат желание за участие в обучение по А1. Ще се сформират 4 групи по 10 участника. Курсовете ще бъдат интензивни с продължителност 3 месеца, 3 часа седмично. Благодарение на обученията служителите ще могат да възприемат основната информация под формата на диалози и монолози, и даване на подобаващ отговор. Ще могат да възприемат писмен текст, поднесен под формата на статии, кратки разкази и интервюта.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Настоящата дейност ще включва: • Организиране и провеждане на две публични събития • Разработване на информационни материали (папки, химикалки, ноутпад) – 60 бр. • Информационен банер – 1 бр. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на Управляващия орган на ОПАК относно информацията и публичността на материалите и събитията. На информационните материали, които ще бъдат разпространявани при провеждането им, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флагът на ЕС, логото и слоганът на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 1: Организация и управление на проекта С цел доброто изпълнение на проекта ще се сформира оптимален екип за управление - ръководител и счетоводител. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като ръководи работата на външните изпълнители и дава насоки и препоръки с оглед навременното и пълно изпълнение на проекта. Мониторингът ще включва текущо и систематично набиране и анализ на информация за изпълнение на дейностите по проекта, която ще се използва за отчитане на заложените индикатори. Екипът ще координира разработването на документацията за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите, което ще се осъществи съобразно националното законодателство в областта на обществените поръчки. .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 894 BGN
Общ бюджет: 65 564 BGN
БФП: 65 564 BGN
Общо изплатени средства: 42 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 379 BGN
2015 27 967 BGN
42 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 222 BGN
2015 23 772 BGN
35 994 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 157 BGN
2015 4 195 BGN
6 352 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Съставени междинни и окончателен доклад
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Подписани договори за изпълнение
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Общ брой обучени служители в ИПА
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Издадени сертификати
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Изготвена програма
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Издадени сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители по оценка на ловни трофеи
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Проведени публични събития
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Разработени информационни материали
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Изработен информационен банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз