Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0038-C0001
Номер на проект: 13-31-42
Наименование: „Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 30.04.2014
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса и осигуряването на ефективни механизми за контрол върху дейността на задължените субекти от страна на ИАГ чрез реализирането и внедряването на електронни административни услуги, с ниво на развитие 3 и 4.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП за възлагане изпълнението на проектни дейности 2 и 3 от външен изпълнител. В рамките на тази дейност ще бъде извършена подготовка на документация, провеждане на две процедури по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на проектни дейности 2 и 3 и сключване на два договора с избраните външни изпълнители.
Дейност 2: Анализ, разработване и внедряване на електронни административни услуги от 3-то и 4-то ниво Настоящата дейност се състои от следните поддейности: 2.1 Юридически и бизнес анализ на административните услуги, включени в обхвата на проекта: При осъществяването на тази дейност ще бъде извършен пълен анализ на нормативната уредба, касаеща избраните за електронизиране услуги и процесът на предоставянето им от административния орган, така, както се развива към момента. В анализът ще бъдат отразени евентуалните пречки за пълната електронизация на услугите в обхвата на проекта, като ще бъдат посочени и вариантите за отстраняването им в хода на изпълнение на следващите поддейности. Ще бъдат анализирани настоящите процеси по предоставяне на услугите, предмет на проекта, от инициирането на съответната услуга от заинтересованото лице до издаването на окончателния акт на административния орган. Анализът ще съдържа подробно описание на процеса по предоставянето на всяка от петте услуги по електронен път, така, както ще се реализират след успешното приключване на проекта. Задълбочените и добре документирани анализи са първа стъпка за пълноценното оптимизиране на процесите и реализация на адекватни електронни административни услуги за подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. 2.2 Разработване и внедряване в експлоатация на пет електронни административни услуги от 3-то и 4-то ниво: В рамките на под-дейността избраният изпълнител ще разработи уеб базирано софтуерно приложение за предоставяне по електронен път на избраните за реализация административни услуги. Услугите Регистрация на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии, Регистрация на търговци за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии, Издаване на удостоверение за регистрация на контролна горска марка и Издаване на удостоверение за регистрация на производствена горска марка ще бъдат реализирани като електронни административни услуги от 4-то ниво. Услугата “Заверка на дневник и изготвяне на обобщена справка за количествата на постъпилата, преработената и експедираната дървесина” ще бъде реализирана като електронна административна услуга от 3-то ниво, тъй като не изисква заплащането на такси. Чрез уеб базираното приложение потребителите ще могат онлайн да попълнят и подадат необходимото заявление и данни за изпълнение на услугите. Въз основа на въведените параметри системата автоматично ще калкулира размера на необходимата за заплащане такса за разглеждане на заявлението и изпълнение на услугата. Системата ще предоставя възможност за заплащане на необходимите такси по електронен път, проследяване на статуса на изпълнение на услугата и получаване на резултата от услугата. За услугата “Заверка на дневник и изготвяне на обобщена справка за количествата на постъпилата, преработената и експедираната дървесина” системата ще предоставя пълна функционалност за водене онлайн на електронните дневници, тяхната заверка и изготвяне на обобщена справка съгласно изискванията на нормативната уредба. В процеса на внедряване на разработената софтуерна система ще бъде извършено съпътстващо обучение на служителите на ИАГ за изпълнение на услугите по електронен път и работа с информационната система. 2.3 Подготовка на заявления за вписване в регистрите за оперативна съвместимост и осигуряване на съответствие с изискванията на ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане: Изпълнителят ще предприеме необходимите действия за подготовката на заявления за вписване на услугите и прилежащите им информационни обекти в регистрите за оперативна съвместимост на електронното правителство съгласно изискванията на ЗЕУ и под-законовата нормативна уредба по отношение на оперативна съвместимост и информационна сигурност. При разработката на информационна система, изпълнителят ще предприеме всички необходими действия, за да осигури нейното пълно съответствие със специфичните законови и под-законови изисквания, като подготви и изпълни необходимите съгласно НОИОСИС сценарии за проверка за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност. 2.4 Подготовка на предложения за промени в нормативната уредба и изготвяне на вътрешни правила за изпълнение на услугите по електронен път: В изпълнение на тази под-дейност ще бъдат подготвени предложения за нормативни промени с цел регламентиране на изпълнението на избраните електронни административни услуги и осигуряване съответствието на технологичните разработки с изискванията на ЗЕУ и нормативните актове по прилагането му. В рамките на поддейността ще бъдат изготвени вътрешни правила и инструкции за дейността на администрацията и изпълнение на разработените електронни административни услуги от 3-то и 4-то ниво.
Дейност 3: Доставка на технологично оборудване За обезпечаване на работата на уеб базираната информационна система за предоставяне на електронните административни услуги е необходимо закупуване на технологично оборудване (сървъри, масив за съхранение на данни и комуникационна оборудване) и софтуерни лицензи за стандартен базов софтуер за система за управление на бази от данни. Доставчикът на необходимото оборудване ще бъде избран чрез провеждане на процедура по ЗОП, подготвена в рамките на Дейност 1.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност В изпълнение изискванията на финансиращия орган, Изпълнителна агенция по горите ще проведе широка информационна политика. Тя обхваща провеждане на пресконференции, организиране на кръгла маса, както и отпечатване на рекламни материали, популяризиращи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Пресконференциите ще се проведат в наета за целта зала, където представители на медиите ще бъдат запознати с целите и дейностите по проекта. Планира се провеждането на две пресконференции в началото и края на проекта с цел запознаване обществеността с предстоящите дейности и постигнатите в края резултати. Ще се оповести финансовият принос и ролята на ЕСФ и ОПАК. По време на изпълнение на проекта ще бъде организирана и кръгла маса (работна среща) с представители на целевите групи. Другата част от информационната политика са печатните рекламни издания, които включват: - Дизайн, печат и разпространение на цветни информационни брошури, популяризиращи дейностите по проекта и очакваните резултати - Дизайн и печат на хартиени торби с логото и слогана на ЕСФ и ОПАК. - Изработка и разпространение на рекламни комплекти, съдържащи химикал, тефтер и флашпамет с логото на ОПАК. Всички рекламни материали ще бъдат разпространени в местата, където ползвателите на услугите на агенцията влизат във взаимодействие с администрацията. На всички материали, изработени и свързани с популяризирането на проекта, ще бъдат изготвени в съответствие с Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006.
Дейност 5: Финансов одит на проекта Ще бъде извършен независим финансов одит в съответствие с международните одиторски стандарти. Одитът ще включва проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Изпълнителна агенция по горите. Извършването на одита от лицензиран експерт-счетоводител ще стане преди подаването на окончателния доклад по проекта до УО на ОПАК. Дейността предвижда одиторът да бъде избран съгласно процедура по ЗОП. Извършването на одита по проекта да бъде от независим сертифициран одитор, който ще има за задача да подготви одитен доклад, който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта.
Дейност 6: Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, чийто членове разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 792 822 BGN
Общ бюджет: 415 622 BGN
БФП: 415 622 BGN
Общо изплатени средства: 150 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 415 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 150 000 BGN
2015 0 BGN
150 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 353 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 127 500 BGN
2015 0 BGN
127 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 500 BGN
2015 0 BGN
22 500 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 - Изготвени пълни пакети тръжна документация за две обществени поръчки
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и избрани изпълнители
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 5 (Д) Дейност 2 - Аналитичен доклад, съдържащ резултатите от юридическия и бизнес анализ, обобщения и изводи, насоки и препоръки
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 - Разработени и внедрени електронни административни услуги от 3-то
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 - Разработени и внедрени електронни административни услуги от 4-то ниво
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Реализирана и внедрена уеб базирана информационна система
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 - Подготвени заявления за вписване в регистрите за оперативна съвместимост
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 - Подготвени сценарии за проверка за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност
Индикатор 11 (Д) Дейност 2 - Обучени служители на ИАГ за работа с електронните услуги, осъществяване на контрол и администриране на системата
Индикатор 12 (Д) Дейност 2 - Доклад, съдържащ предложения за промени в нормативната уредба и вътрешни правила за изпълнение на услугите по електронен път
Индикатор 13 (Д) Дейност 3 - приложен сървър
Индикатор 14 (Д) Дейност 3 - сървър бази данни
Индикатор 15 (Д) Дейност 3 - дисков масив
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 - непрекъсваемо захранване
Индикатор 17 (Д) Дейност 3 - сървърен лиценз за система за управление на база от данни
Индикатор 18 (Д) Дейност 3 - сървърни лицензи за операционна система
Индикатор 19 (Д) Дейност 4 - Проведена встъпителна пресконференция в началото на проекта
Индикатор 20 (Д) Дейност 4 - Проведена заключителна пресконференция в края на проекта
Индикатор 21 (Д) Дейност 4 - Организирана кръгла маса за целевите групи
Индикатор 22 (Д) Дейност 4 - Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 23 (Д) Дейност 4 - Изготвени и разпространени хартиени торби
Индикатор 24 (Д) Дейност 4 - Изготвени и разпространени рекламни комплекти, всеки от който съдържа химикал, тефтер и флашпамет
Индикатор 25 (Д) Дейност 5 - Доклад от проведения одит
Индикатор 26 (Д) Дейност 6 - Подробен план за действие
Индикатор 27 (Д) Дейност 6 - Междинни технически доклади
Индикатор 28 (Д) Дейност 6 - Годишен отчетен доклад
Индикатор 29 (Д) Дейност 6 - Окончателен технически доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз