Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.13-0001-C0001
Номер на проект: C13-24-1
Наименование: Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИС и КАОСНОСВ
Бенефициент: Висш Съдебен Съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2014
Начална дата: 13.03.2014
Дата на приключване: 13.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване компетентността и професионалната квалификация на съдебните статистици, съдебните служители извършващи статистическа дейност в съдилищата и на членове на КПКИС и КАОСНОСВ.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на ВСС и един външен експерт. След подписването на договор за изпълнение на проекта ще се пристъпи към сключване на договори с членовете на екипа по проекта. Договорите ще бъдат сключени при съблюдаване на методическите указания на ОПАК за сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по проектите. За всяка една длъжност ще бъдат изработени детайлни описания на задълженията и отговорностите (задания), които ще бъдат приложени към договорите. При стартирането на проекта, ще бъдат изготвени и утвърдени правила за работа и контрол на работата на проектния екип, ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки по проекта. Екипът по проекта ще осъществява текущ мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности през периода на реализиране на проекта. Той ще е отговорен за поддържането и съхраняването на проектното досие. Ще се избере изпълнител за разработването на пълен комплект документация за провеждане на една процедура по реда на ЗОП, за дейности 2, 3 и 4, за избор на изпълнители, както и документация за избор на изпълнител на дейност 5 по проекта. Ще се сформират комисии за избор на изпълнители по реда на ЗОП.
Дейност 2: Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители извършващи статистическа дейност След подписване на договор с изпълнителя на дейността в рамките на дейност 1, ще се: • пристъпи към разработването на обучителна програма за интерактивно обучение на съдебните статистици и съдебните служители изпълняващи статистическа дейност извършващи статистическа дейност. • изготви и детайлен график за провеждане на обучението за съдебните статистици и съдебни служители изпълняващи статистическа дейност от районите, окръжните, апелативните, военните и административните съдилища в Република България и ВСС. • разработи детайлна обучителна програма за интерактивно - специализирано обучение за съдебни статистици и съдебни служители извършващи статистическа дейност. След разработването на обучителната програма и одобрението й от възложителя, изпълнителят на дейността ще подготви обучителни материали. Обучението ще се проведе в 9 групи по 2 дни. В обучението ще бъдат включени общо 200 човека, съдебните статистици и съдебни служители .
Дейност 3: Разработване на Методика за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България След подписване на договор с изпълнител в рамките на дейност 1 по реда на ЗОП, ще стартира изпълнението на дейността. В изпълнените на дейността ще се включат и експерт от ВСС и експерт от СРС, които ще подпомагат дейността на изпълнителя. Разработването на Методика за контрол и проверка на статистическите данни - отчитащи дейността на районите, окръжните, апелативните, военните и административните съдилища в Република България ще стартира непосредствено след стартиране на Дейност 2 от проекта. След разработването на методиката, ще се проведе обучение на членовете на Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" и Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт и към ВСС, за придобиване на знания и умения за прилагане на разработената методология. Обучението ще се проведе в 2 дни. Следваща стъпка ще е пробирането и последващото финализиране на методика.
Дейност 4: Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и план за въвеждане на продължаващо обучение Дейността ще стартира с подписване на договор с изпълнител по реда на ЗОП. Дейността ще надгради и доразвие резултатите, получени от анализа на обратната връзка от обучаващите се в дейност 2 и дейност 3. Дейността ще бъде реализирана чрез фокусирани въпросници и дълбочинни интервюта с представители на целевите групи. При изготвянето на оценката ще се използват методите за измерване на ефективността от обученията. Неразделна част от оценката ще е план за въвеждане на продължаващо обучение, насочено към нуждите на служителите в съдебната система във връзка с отчетността, поддръжката и обработката на база данни за дейността на съдилищата.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност След подписване на договор с изпълнител в рамките на дейност 1 ще стартира изпълнението на дейността. При реализирането на дейността ще бъдат изработени следните материали: • Банер; • Разработване, предпечатна подготовка и печат на дипляна за популяризирането на проекта, които ще бъдат разпространени във всички органи на съдебната власт; • Публикации в интернет страницата на ВСС.; • Химикалки със ситопечат за участниците в обученията и пресконференцията; • Папки (брандирани)за участниците в за участниците в обученията и пресконференцията; • Тетрадки – пад (брандирани) за участниците за участниците в обученията и пресконференцията. Ще се проведе Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта – участници 20 бр. журналисти и представители на заинтересованите страни с продължителност 2 часа; Ще бъдат публикувани материали в национални печатни и/или он-лайн медии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 723 BGN
Общ бюджет: 234 892 BGN
БФП: 234 892 BGN
Общо изплатени средства: 206 194 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 500 BGN
2015 153 694 BGN
206 194 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 625 BGN
2015 130 640 BGN
175 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 875 BGN
2015 23 054 BGN
30 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 2 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули - за съдебната система
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Договори с екипа по управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Договор с външен изпълнител за разработване на пълен пакет документация по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейности 2,3 и 4.
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Пакет документация за провеждане на обща обществена поръчка за дейности 2,3 и 4 по реда на ЗОП
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Документация за провеждане процедура по реда на ЗОП за дейност 5
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - График за планираните обществени поръчки
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Междинни технически доклади
Индикатор 11 (Д) По Дейност 1 - Годишен технически доклад
Индикатор 12 (Д) По Дейност 1 - Окончателен технически доклад
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Обучителна програма за обучение на съдебни статистици и съдебни служители извършващи статистическа дейност.
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Разработен свитък обучителни материали
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения за всички групи.
Индикатор 16 (Д) По Дейност 2 - Преминали обучените съдебни статистици и съдебни служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 2 - Сертифицирани съдебни статистици и съдебни служител
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Сключени договори с експерти
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Разработена Методика за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България.
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Проведено обучение за членовете на КПКИС и КАОСНОСВ
Индикатор 21 (Д) По Дейност 3 - Обични и сертифицирани членове на КПКИС и КАОСНОСВ
Индикатор 22 (Д) По Дейност 4 - Разработена Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта план за въвеждане на продължаващо обучение
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - Банер
Индикатор 24 (Д) По Дейност 5 - Публикувана и разпространена дипляна за популяризирането на проекта
Индикатор 25 (Д) По Дейност 5 - Публикации в интернет страницата на ВСС
Индикатор 26 (Д) По Дейност 5 - Химикалки със ситопечат за участниците в обученията и пресконференцията
Индикатор 27 (Д) По Дейност 5 - Папки за участниците в за участниците в обученията и пресконференцията
Индикатор 28 (Д) По Дейност 5 - Тетрадки – пад за участниците за участниците в обученията и пресконференцията
Индикатор 29 (Д) По Дейност 5 - Проведена заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта
Индикатор 30 (Д) По Дейност 5 - Публикации в национални печатни и/или он-лайн медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз