Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.13-0003-C0001
Номер на проект: C13-24-3
Наименование: Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение
Бенефициент: Национален институт на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2014
Начална дата: 18.02.2014
Дата на приключване: 15.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно прилагане на правото на ЕС чрез осигуряване на текущо специализирано обучение на съдебните служители и повишаване на чуждоезиковата подготовка на магистратите и съдебните служители
Дейности: Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители Поддейност 2.1. Подготовка на документацията за провеждане на конкурси. Поддейност 2.2. Обявяване и провеждане на конкурсите за изпълнители. Поддейност 2.3. Сключване на договори с изпълнителите В съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и ОПАК ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта. Ще бъде разработена тръжната документация и обявени тръжните процедури, съответно – избрани изпълнителите. Цялостният процес на провеждане на тръжната процедура ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на ЗОП. Ще има работна група, която ще работи активно в подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнител. Тази работна група ще бъде съставена от 3 служители на НИП и 2 външни експерти. Очакваната продължителност на дейността е 6 месеца, като ще се направи график на обществените поръчки и поетапно съобразно календара на дейностите по проекта, ще се изпълняват. Дейност 2 ще започне непосредствено след подписване на договора с УО на ОПАК. Изпълнението на дейност 2 може да бъде съпътствано от рискове, особено при оспорване на решенията на комисията за избор на изпълнител. Подобен риск може да забави започването на други дейности по проекта, които зависят пряко от определяне на изпълнители. За да се намали риска е необходимо ясно, детайлно и конкретно изработване на технически задания при обявяване на обществените поръчки. Експертите на НИП ще бъдат подпомагани от външни специалисти, които познават детайлно конкретната област, като работната група по обществени поръчки поддържа непрекъсната комуникация с екипа на проекта. Ще се работи в тясно сътрудничество с експертите от УО на ОПАК, които отговарят за предварителния контрол и последващия контрол на обществените поръчки, за да се намалят рисковете и да не се възпрепятства изпълнението на дейностите, имайки предвид тяхната специфика, продължителност, почивни дни и ваканции. Същевременно ще се ползват услугите на доставчици на услуги, с които вече НИП е сключил договор предвид неговата текуща дейност.
Дейност 1. Управление на проекта В рамките на дейност 1 се конституира екипът по проекта и се определят конкретните му задачи за цялостното изпълнение. Екипът ще се състои от 5 души: 1 ръководител, 1 координатор на проект, 1 координатор международна дейност, 1 счетоводител и 1 технически сътрудник. На първата обща среща на екипа ще бъдат набелязани основните насоки и приоритети на работа в съответствие с графика на дейностите. Екипът на проекта координира своята дейност и отчита изпълнението на свършеното на тримесечни редовни срещи. Прозрачността, комуникацията и координацията на работата се гарантира от постоянната връзка и обмен на информация между всички членове на екипа. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Дейност 1 включва още непрекъсната координация, мониторинг на проекта, оценка на резултатите, вътрешна оценка и контрол през целия период на осъществяване на проекта.
Дейност 5. Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители Тази дейност ще се изпълни непосредствено след избора на изпълнител/и за обучение по чужди езици, които ще бъдат от основната група европейски езици: английски, френски, немски и испански. По проект на ОПАК по договор №К11-24-1/02.04.2012 г. се организира чуждоезиково обучение за общо 498 магистрати и съдебни служители на три нива В2, С1 и правен чужд език. Подборът на участниците се направи въз основа на изработената по същия проект Методика за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията по проекта. Обученията се организираха в 20 града в България. С цел надграждане и повишаване на езиковата подготовка на магистратите и съдебните служители, настоящата дейност се организира за всички онези, които потвърждават да продължат в по-горно ниво, при условие, че издържат изпитите и получат сертификат. След направените запитвания се установява, че общо 300 магистрати и съдебни служители желаят да продължат чуждоезиковата си подготовка, с подчертан интерес към английски език, следван от немски, френски и испански езици в следните 17 града: София, Благоевград, Бургас, Плевен, Ловеч, Русе, Добрич, Горна Оряховица, Габрово, Пловдив, Шумен, Сливен, Стара Загора, Велико Търново, Варна, Видин, Враца. Всички обучаеми от ниво В2 ще преминат в ниво С1, а тези от курсовете в ниво С1 – преминават в правен чужд език. В случай, че бройката от общо 300 магистрати и съдебни служители не се покрие от вече обучаваните участници, за свободните места ще се подберат курсисти въз основа на Методиката за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията по проекта. За оптимално участие на обучаемите ще се избере вариант за курс с продължителност от 120 учебни часа за 20 седмици при интензивност от 6 учебни часа седмично (близо 5 месеца). Също така, в зависимост от продължителността на процедурата по обществена поръчка, а и съобразно срока за изпълнение на проекта, ще се прояви известна гъвкавост за продължителността и интензитета на курсовете. Едно от основните изисквания за изпълнителя ще бъде да разполага с мрежа от учебни бази в страната за посочените по-горе градове и с високо качество на обучение независимо от района на изпълнение. Друго изискване, ще е доказване на капацитет и възможности за наемане/разполагане с екип от преподаватели на високо професионално ниво, както и притежаване на лиценз за осъществяване на дейност по езиково обучение съгласно европейската езикова рамка, включително издаване на документи, сертификати, европейски езикови паспорти. Курсовете на правна тематика, насочени основно към магистратите, ще бъдат по-сложната фаза от настоящата дейност и тя ще бъде съобразена с интереса на магистратите, ниво на владеене на езика и служебна насоченост. В зависимост от това ще се формират съответните курсове. Основна роля ще имат преподавателите. Чуждоезиковите обучения приключват с издаване на сертификатите за ниво на владеене на езика след проведен тест. Продължителността на тази дейност е общо 6 месеца съобразно летния сезон, ангажираността на обучаемите и официалните празници.
Дейност 6. Анализ и оценка на ефективността на проведените обучения За изпълнението на тази дейност се предвижда извършването на анализ и оценка на ефективността на проведените обучения по проекта – специализирани обучения за съдебни служители в България и чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители. За целта ще се формира работна група от 3 съдебни служители на НИП. Тази поддейност ще се изпълни след приключване на обученията и резултатите от нея ще бъдат заложени в окончателния доклад по проекта. Продължителността на дейността ше бъде през целия период на провеждане на обученията, за да се събират и обработват данните. Изпълнението на тази дейност ще бъде продължение на идентичната дейност по проект на ОПАК с договор №К11-24-1/02.04.2012 г., като ще се ползва същата методика и инструментариум, в съчетание с традиционните методи на работа в НИП.
Дейност 7. Провеждане на международна конференция Планира се провеждане на двудневна международна конференция в София с участие на представители на европейските правни институции, предоставили експертна помощ на Националния институт на правосъдието при осъществяване на обученията в рамките на настоящия проект. На форума ще се обсъдят тенденциите в обучението на представителите на съдебната власт, на база на насоките на ЕК, заложени в нейните стратегически документи и на база на непосредствения опит, натрупан в хода на реализацията на проекта. Резултатите от конференцията са обратна връзка за качеството на обученията. Гостите ще споделят своите впечатления от участието на българските участници в обученията, като могат да изтъкнат свои препоръки за бъдещи инициативи с цел подобряване на цялостния обучителен процес. С подобна дискусия ще се подобри капацитета на НИП като национална обучаваща институция в съдебната система. При планирането на конференцията е взето под внимание допълнително времето за път. На събитието ще бъдат поканени и представители на изпълнителната власт, журналисти, дипломатически мисии, представителството на ЕК, УС на НИП, УО на ОПАК, членове на ВСС, неправителствени организации, работещи в областта на съдебната реформа и други заинтересовани страни с цел осигуряване на конструктивна дискусия и популяризиране на новостите в обучението за заетите в съдебната система. Продължителността на тази дейност е 2,5 месеца включително нейната подготовка и организация. Самото събитие е двудневно. Предвижда се участието на 50 участника от България и около 13 европейски експерти от партньорите на НИП в осъществяването на настоящия проект. С оглед осигуряване на максимално участие от страна на чуждестранните гости дейността ще се осъществи в 10-тия месец на проекта.
Дейност 3. Изработване на специализирани програми за обучение на съдебни служители Поддейност 3.1. Изработване и актуализиране на специализирани програми за обучение на съдебни служители по граждански, търговски и наказателни дела Поддейност 3.2 Изработване на специализирани интердисциплинарни програми за обучение на съдебни служители Поддейност 3.3 Изработване на специализирана програма за дистанционно обучение на съдебни служители За изпълнението на тази дейност се предвижда формирането на три работни групи съобразно видовете специализирани обучения на съдебни служители в България. Новото е пилотно въвеждане на дистанционно обучение на съдебни служители, като се предвижда да се подготвят обучители и да се направи дистанционно обучение по тема, която да бъде идентифицирана от експертите в работната група 3. Също се въвежда акцент върху текущото обучение на съдебни служители, които работят основно по наказателни, граждански и търговски дела, което бе изтъкнато в редица срещи и анкети, анализирани по време на предишни обучения и проучвания. Що се отнася до специализирани обучения в областта на интердисциплинарни теми се установи, че са от изключителен интерес и потребност за усвояване на нови знания и опит от различни български и европейски лектори. Дейност 3.1 предвижда създаване на работна група 1 (2 магистрати, 1 външен експерт – съдебен служител и 2 служители на НИП). В рамките на поддейност 3.1 работната група 1 ще изработи и актуализира специализирани програми за обучение на съдебни служители по граждански, наказателни и търговски дела, които най-пълно съответстват на нуждите на целевите групи. Служителите на НИП от работна група 1 може да се определят като отговорници за провеждане на обученията по дейност 4. Окончателното решение ще се вземе от ръководството на проекта. Дейност 3.2 предвижда създаване на работна група 2 (1 външен експерт – съдебен служител и 5 служители на НИП). Разнообразието на темите налага участието на по-голям брой служители на НИП със специфични знания, опит и практика. да се включат за участие в работната група. Служителите на НИП от работна група 2 може да са отговорниците за провеждане на обученията по дейност 4. Окончателното решение ще се вземе от ръководството на проекта. В рамките на поддейност 3.2 работната група 2 ще изработи специализирани програми за интердисциплинарни обучения за съдебни служители, които най-пълно съответстват на нуждите на целевите групи. Дейност 3.3 предвижда създаване на работна група 3 (1 външен експерт и 1 служител на НИП). В рамките на поддейност 3.3 работната група 3 ще изработи специализирана програма за дистанционно обучение на съдебни служители. Членовете на работните групи ще бъдат определени от ръководството на проекта, като се вземат под внимание специфични и уникални качества, знания, умения и опит на външните експерти и служителите от НИП. Въз основа на това решение ще се сформират екипите на трите работни групи, ще се формулират техните функции и задължения, продължителност на работа и задачи, които да отговарят на целите на проекта. Работните групи ще определят за кратък период от време от близо 3 месеца точните тематични области и с каква периодичност и географско разположение да се проведат. Предвиждат се общо 12 специализирани програми за обучение на съдебни служители в България. Ще се привлекат също чуждестранни лектори, посочени от европейските школи – партньори на НИП (съгласно представените 13 Партньорски споразумения), които ще се включат активно в дейността, имайки предвид, че ще се ползва техния опит, практика и ще участват като лектори в самото обучение.
Дейност 8. Информация и публичност на проекта Тази дейност включва провеждане на начална и заключителна пресконференция. Също така, разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали по повод започването и приключването на проекта. Ще се подготвят текущи прессъобщения за изпълнението на дейностите по проекта, които да се качват на сайта на НИП и на сайтовете на други институции от съдебната система. В рамките на проекта по ОПАК с договор №К11-24-1/02.04.2012 г. без финансови разходи беше направен раздел „Обучения по ОПАК“, където се публикуваха постоянно новини и данни за целевите групи. Ползвайки тази информационна възможност, разделът ще се допълва с нов пакет съобщения, което ще даде още по-голяма публичност на проекта. Освен това се предвижда изготвяне и публикуване на статии в централната преса и в регионални медии. Тази дейност гарантира популяризиране на проекта, включително и пресконференции в рамките на проекта. Пресконференциите ще представят идеята, целите и начина на изпълнение на проекта, неговия незабавен, както и дългосрочен ефект върху повишаване на професионалните знания и умения на магистратите и съдебните служители за укрепване компетентността на съдебната система, както и резултатите от неговото приключване. Подготвените рекламни материали ще се раздават на участниците в проекта. За пресконференциите се предвижда да бъдат поканени за участие освен представители на съдебната власт, също и представители на Министерство на вътрешните работи, Представителството на Европейската комисия в България, дипломатически мисии, академичните среди, средствата за масово осведомяване, неправителствени организации, натрупали опит в изследване и анализ на работата на съдебната система и други. Ще се проведат две интервю през 6-тия и 11-тия месец от изпълнението на проекта, представящи целите на проекта, както и резултатите от изпълнението. За по-добрата организация и координация на дейността, ще се проведе обществена поръчка в рамките на ЗОП. От страна на НИП ще бъде определен служител с познания в областта на връзките с обществеността, който ще работи в тясно сътрудничество с избрания подизпълнител. При изработването на всички материали ще се спазват изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.
Дейност 9. Извършване на независим финансов одит Избор и сключване на договор с одитор, който да извърши одит на проекта.
Дейност 4. Провеждане на специализирани обучения на съдебни служители Тази дейност е фактическото изпълнение и следване на целите на проекта с провеждане на 17 специализирани обучения на съдебни служители на територията на Република България. Вземат се под внимание разработените специализирани програми за обучение на съдебни служители в рамките на дейност 3, като по предварителна оценка и въз основа на събраната предварителна информация за потребности от обучение на съдебните служители, както и съобразно срока за изпълнение на проекта и продължителността за провеждане на обществени поръчки до избор на изпълнител (с подписване на договор), ще бъдат проведени общо 17 специализирани обучения в България на съдебни служители. При многократни разговори и обсъждания се проявява огромен интерес към изнасяне на обученията за съдебни служители и тяхното провеждане по-близо до местоживеенето на обучаемите, като това ще бъде взето под внимание при определянето на конкретното място за провеждане на даденото обучение. За подготовката и провеждането на обученията ще бъдат привлечени най-малко 3 служители на НИП, които ще имат конкретни функции, определени от самите работни групи по дейност 3. В рамките на изготвените специализирани програми ще има отговорник за всяко обучение, който ще гарантира за качествено изпълнение, спазвайки всички изисквания на ОПАК. Националният институт на правосъдието има подписани 13 споразумения за партньорство с различни европейски правни институти по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение, включително със самата Европейска мрежа за съдебно обучение. Тези споразумения са в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет” (2007-2013 г.) за сътрудничество в проекти, които НИП ще изпълнява. В рамките на тези споразумения за партньорство ще бъдат привлечени един или двама европейски лектори за всеки семинар, които да споделят своя опит, знания и добри практики в различни области, съгласно изготвените от работните групи специализирани програми за обучение. Институтите и школите, с които НИП има подписани споразумения и се прилагат в настоящето проектно предложение са Съдийска школа (Барселона-Испания), Център за правно обучение (Мадрид-Испания), Европейски институт за публична администрация (Люксембург), Европейска мрежа за съдебно обучение (Брюксел-Белгия), Академия за Европейско право (Трир-Германия), Национална школа на магистратурата (Франция), Център за правно обучение (Португалия), Национален институт на магистратурата (Румъния), Институт за съдебно обучение (Белгия), Висш съдебен съвет (Италия), Министерство на Бавария (Мюнхен-Германия), Министерство на правосъдието (Словения), Национална школа за съдии и прокурори (Полша). Този трансфер на знания и опит гарантира уникалността на обученията в страната. В тази връзка се налагат преводачески услуги, за което се предвижда осигуряването на екип от двама преводачи за симултанен превод за всеки семинар. Български лектори на семинарите ще се определят от ръководството на НИП в съответствие със спецификата на дейността. Предвижда се провеждането на около 17 семинара за общо 555 съдебни служители с тридневна работна продължителност за всеки семинар, като при планирането на продължителността на обученията е взето под внимание времето за път. Продължителността на дейността е около 5 месеца, имайки предвид летния сезон, коледни, новогодишни и официални празници. Тази дейност ще започне непосредствено след дейност 3. Основна роля в изпълнението на тази дейност ще има екипа на проекта, който поема цялата отговорност при контрола, организацията и координацията на курсовете и участниците и ще работи в тясно сътрудничество с отговорниците на семинарите. Като част от тези 17 обучения ще има пилотно обучение за дистанционно обучение на съдебни служители, като се използва вече съществуващата платформа на НИП за дистанционно обучение. Преди това ще се обучат обучители за дистанционно обучение, като един или двама от тях ще водят това пилотно обучение. Продължителността ще бъде съобразена с изработената програма от работна група 3. Тази дейност ще се изпълнява паралелно с дейност 5 за чуждоезиковите обучения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 032 604 BGN
Общ бюджет: 767 145 BGN
БФП: 767 145 BGN
Общо изплатени средства: 767 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 767 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 293 769 BGN
2015 473 377 BGN
767 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 652 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 249 703 BGN
2015 402 370 BGN
652 074 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 065 BGN
2015 71 007 BGN
115 072 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) Общ брой обучени магистрати
Индикатор 4 (Д) Общ брой обучени съдебни служители
Индикатор 5 (Д) Съдебни служители, успешно преминали обученията със сертификат
Индикатор 6 (Д) Д1: работен план
Индикатор 7 (Д) Д1: проведени срещи на екипа
Индикатор 8 (Д) Д1: заключителен доклад
Индикатор 9 (Д) Д2: сключени договори с изпълнители за съответната дейност.
Индикатор 10 (Д) Д3: специализирани програми за обучение на съдебни служители
Индикатор 11 (Д) Д4: проведени специализирани обучения за съдебни служители
Индикатор 12 (Д) Д4: обучени съдебни служители
Индикатор 13 (Д) Д5: магистрати и съдебни служители обучени
Индикатор 14 (Д) Д6: анализ на ефективността от обученията извършен
Индикатор 15 (Д) Д7: международна конференция проведена
Индикатор 16 (Д) Д8: пресконференции
Индикатор 17 (Д) Д8: публикации и прессъобщения
Индикатор 18 (Д) Д8: интервюта
Индикатор 19 (Д) Д8: БАНЕР
Индикатор 20 (Д) Д8: ПЛАКАТ
Индикатор 21 (Д) Д8: БРОШУРА
Индикатор 22 (Д) Д8: РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Индикатор 23 (Д) Д9: одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз