Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Иновативни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ"
Бенефициент: "АВКО" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 24.01.2014
Дата на приключване: 24.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: "Иновативни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ"
Дейности: Дейност 1 – Управление и отчетност - съставяне на екип и план, управление, отчетност и одит на проекта.
Дейност 2 –Дейности за провеждане на процедури за избор, доставка на машини оборудване и софтуер свързани с изпълнението на проекта
Дейност 3 – Дейности за провеждане на процедури за избор и получаване на услуги свързани с изпълнението на проекта
Дейности за визуализация
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 758 569 BGN
Общ бюджет: 2 531 194 BGN
БФП: 1 574 642 BGN
Общо изплатени средства: 1 574 642 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 574 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 513 875 BGN
2015 1 060 767 BGN
1 574 642 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 338 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 436 794 BGN
2015 901 652 BGN
1 338 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 236 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 081 BGN
2015 159 115 BGN
236 196 BGN
Финансиране от бенефициента 1 078 660 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор1 : Внедрен в производство иновативен метод
Индикатор 8 (Д) Индикатор2: Внедрен в производство иновативен продукт – листи от двупосочно разтеглен ПТФЕ
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Доставени, монтирани и пуснати в експлоатация следните машини, оборудване и съоръжения: - Плюсова Хладилна Камера - Каландър за каландриране на шнур от ПТФЕ - Машина за изпитание на опън/ натиск на ПТФЕ филм - Съоръжение за кръстосано на
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Доставени, контрирани и пуснати в експлоатация следните линии: - Линия за пастно екструдиране - Линия за машинно разпъване на филм (фолио) от ПТФЕ - Линия за напречно разпъване на ПТФЕ филм - Линия за термообработка на уплътнителни листи
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5 Разработен, доставен и внедрен софтуер за управление и контрол на производствените процеси
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6 Получени Услуги за оптимизиране на технологичния процес и разходните норми
Индикатор 13 (Д) Индикатор 7 – Получени Инженерно-технически услуги по разработка на технологична документация и фирмен стандарт
Индикатор 14 (Д) Индикатор 8 – Получени Услуги, свързани с изработване на методики и провеждане на изпитания съгласно стандартите
Индикатор 15 (Д) Индикатор 9 – Получени Консултантски услуги маркетингови проучвания и разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедряваните в производство иновативен продукт/процес.
Индикатор 16 (Д) Индикатор 10 – Създадена информационна табела
Индикатор 17 (Д) Индикатор 11 – Създадени стикери за оборудването
Индикатор 18 (Д) Индикатор 12 – Експорт на международни пазари на иновативния продукт, предмет на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз