Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0223-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "Дикси"ООД чрез подобряване на енергийната ефективност"
Бенефициент: "ДИКСИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на "Дикси"ООД чрез подобряване на енергийната ефективност"
Дейности: Дейност 1.Саниране на производствена сграда - Топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма и външни врати
Дейност 2.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за БВГ(битова гореща вода);
Дейност 3.Доставка на газокар
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Отчитане на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 120 BGN
Общ бюджет: 122 941 BGN
БФП: 61 470 BGN
Общо изплатени средства: 61 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 470 BGN
2015 0 BGN
61 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 250 BGN
2015 0 BGN
52 250 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 221 BGN
2015 0 BGN
9 221 BGN
Финансиране от бенефициента 63 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Доставени, монтирани и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 8 (Д) Извършено Саниране на производствена сграда.
Индикатор 9 (Д) Материали за визуализация на проекта
Индикатор 10 (Д) Подаден финален отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз