Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0001-C0001
Номер на проект: 13-22-1
Наименование: Обучение на служителите на община Драгоман
Бенефициент: Община Драгоман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 02.01.2014
Дата на приключване: 02.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Драгоман
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентността на служителите в общината за по-качествено изпълнение на служебните им задължения
Дейности: Дейност 1: Обучение по английски език за начинаещи По тази дейност се предвижда 8 служители от общината да преминат курс по английски език за начинаещи. Обучението ще се проведе в продължение на 3 месеца – два пъти седмично по 4 учебни часа или общо 100 учебни часа. Ще се провежда в София в зала на изпълнителя. За обучението ще се използват учебници, учебни помагала и материали, предложени от изпълнителя. В края на обучението всеки обучаем ще положи изпит за получаване на сертификат за завършено обучение. Всеки, преминал успешно изпита ще получи документ, доказващ владеенето на езика на ниво А1 от Европейската езикова рамка.
Дейност 2: Обучение „Ефективна комуникация и работа в екип” По тази дейност се предвижда 30 служители от общината да преминат курс по „Ефективна комуникация и работа в екип”. Обучението ще е 3-дневно. Ще започне от обяд на първия ден и ще приключи след обяд на третия ден. Предвижда се да се проведе от петък до неделя. Ще се проведе извън гр. Драгоман, на място, предложено от изпълнителя на дейността. Изпълнителят на дейността ще бъде избран по реда на ЗОП. Той ще осигури транспортирането и настаняването на служителите за 2 нощувки, кетъринг по време на престоя, 4 кафе-паузи. Обучението ще включва теоретична и практическа част, ролеви игри и тренинги, дискусии и анализи на казуси. Примерни теми: • Комуникация; • Основни принципи на ефективната комуникация; • Основни умения за водене на разговор; • Управление на риска в комуникацията; • Създаване и развитие на екип; • Видове екипи; • Управление на кризи и конфликти в екипа; • Роли в екипа; • Повишаване на екипната мотивация; • Роля на мениджмънта за изграждане на успешен екип Детайлизирана програма за обучението ще бъде изработена от избрания изпълнител с оглед конкретните потребности на Възложителя и опита на изпълнителя в провеждане на подобни обучения. В края на обучението всеки участник ще получи документ, удостоверяващ успешното преминаване на обучението.
Дейност 3: Обучение „Управление на времето и стреса” По тази дейност се предвижда 14 служители и ръководители от общината да преминат курс по „Управление на времето и стреса”. Обучението ще е 3-дневно. Ще започне от обяд на първия ден и ще приключи след обяд на третия ден. Предвижда се да се проведе от петък до неделя. Ще се проведе извън гр. Драгоман, на място, предложено от изпълнителя на дейността. Изпълнителят на дейността ще бъде избран по реда на ЗОП. Той ще осигури транспортирането и настаняването на служителите за 2 нощувки, кетъринг по време на престоя, 4 кафе-паузи. Обучението ще включва теоретична и практическа част, ролеви игри и тренинги, дискусии и анализи на казуси. Примерни теми: Модул 1: Ефективно управление на времето • Времето като ресурс. • Разликата между ефективност и ефикасност. • Определяне на цели и приоритети. • Фактори, които ни бавят. • Определяне на лично най-ефективно време. • Полезни идеи за подобряване управление на времето. • Провеждане на ефективни срещи. Модул 2: Ефективно управление на стреса • Какво представлява стреса и кои са факторите за създаване на стрес в работна среда? • Видове стрес и отражението му върху служителя • Стратегии за справяне със стреса • Стратегии за справяне с отложените задачи Детайлизирана програма за обучението ще бъде изработена от избрания изпълнител с оглед конкретните потребности на Възложителя и опита на изпълнителя в провеждане на подобни обучения. В края на обучението всеки участник ще получи документ, удостоверяващ успешното преминаване на обучението
Дейност 4: Специализирани обучения от Каталога на ИПА По тази дейност се предвижда да се проведат 6 специализирани обучения за служители от общината от каталога на ИПА. Поддейност 4.1. Обучение по разговорен английски език (ЧЕО–1 Б) Това обучение ще преминат 6 служители, които покриват ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Обучението е с продължителност 40 учебни часа и се провежда в рамките на 5 дни. Обучението е предназначено за служители от администрацията и чрез него те ще повишат знанията и уменията си за комуникация на английски език в работна административна среда. Поддейност 4.2. Обучение по електронни тaблици с MS Excel (ИТО–8) Обучението ще преминат 30 служители от общината. Обучението е 3-дневно – 18 учебни часа. Обучението е базово и ще спомогне за систематизиране на знанията на служителите за работа с електронни таблици. Поддейност 4.3. Обучение по прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация (ПР-3) Това обучение ще премине 1 човек – секретаря на общината. Обучението е 2-дневно – 16 учебни часа. Обучението е с практическа насоченост и чрез него ще бъдат представени новите теоретични виждания и практически постановки, базирани на променящата се правна рамка. Ще се придобият умения за унифицирано прилагане на нормативната уредба. Поддейност 4.4. Обучение по системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО-3) В това обучение е включен 1 служител – гл.специалист „Информационно обслужване”. Обучението е 1,5 дни – 12 учебни часа. Обучението е предназначено за служители, отговарящи за мрежовата и информационната сигурност и цели изграждане на основни знания за осигуряване на информационна сигурност на комуникационните системи в администрацията. Поддейност 4.5. Обучение по одитна дейност на публичните финанси (ФС–1) В това е обучение е включен 1 служител – финансовия контрольор на общината. Обучението е 2-дневно – 16 учебни часа и е предназначено за финансови експерти в бюджетните предприятия; вътрешни одитори, финансови контрольори и счетоводители. Чрез това обучение ще се повишат уменията и капацитета на обучаемите относно законосъобразното разходване и ефективното, ефикасно и икономично управление на публичните финанси. Поддейност 4.6. Обучение по връзки с обществеността (ЕФ–3) В обучението е включен 1 служител – гл. специалист „Протокол и ПР”. Обучението е 3-дневно – 24 учебни часа. Чрез него ще се формират и развият практически умения за ефективна работа с медиите. В края на всяко обучение участниците ще получат документ, удостоверяващ успешното преминаване на обучението.
Дейност 5: Информация и публичност В рамките на тази дейност се предвиждат следните поддейности: 1. Изработване на следните информационни материали: • листовки с информация за проекта – тираж 100 бр. – 50 с целите на проекта и 50 с постигнатите резултати; • 100 тефтера тип блокнот, формат А4, 40 листа, съдържащи необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК; • 100 папки, съдържащи необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК; • 100 химикалки, съдържащи необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК; • 1 банер, съдържащ наименованието на проекта, бенефициента и всички лога, съгласно изискванията на ОПАК. 2. Организиране на 2 пресконференции за по около 40 човека в Драгоман – една в началото, за запознаване на обществеността с целите на проекта и една в края на проекта, за представяне на резултатите. Пресконференциите ще се проведат в зала в сградата на общината. 3. Поддържане на актуална информация относно проекта и неговото изпълнение на интернет страницата на общината. Всички изготвени по проекта материали ще съдържат флага на ЕС и думите Европейски съюз, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. На предвидените пресконференции ще се раздават папки, които ще съдържат листовка за проекта и презентации. Тефтерите и химикалките ще се използват за предвидените по проекта обучения.
Дейност 6: Управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще се състои от Ръководител, Kоординатор и Счетоводител, които разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 276 BGN
Общ бюджет: 47 760 BGN
БФП: 47 760 BGN
Общо изплатени средства: 47 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 655 BGN
2015 37 105 BGN
47 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 057 BGN
2015 31 539 BGN
40 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 598 BGN
2015 5 566 BGN
7 164 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Д1: Общ брой на обучените служители в администрацията Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) По Д2: Общ брой на обучените служители в администрацията Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) По Д3: Общ брой на обучените служители в администрацията Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 8 (Д) По Д4: Общ брой на обучените служители в администрацията Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 9 (Д) По Д5: Проведени пресконференции
Индикатор 10 (Д) По Д5: Разработени и разпространени материали: Листовки Тефтери Папки Химикалки
Индикатор 11 (Д) По Д5: Банер
Индикатор 12 (Д) По Д6: Сключени договори за управление на проекта
Индикатор 13 (Д) По Д6: Създадено Досие на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз