Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0169-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в "Ником 97" АД"
Бенефициент: "НИКОМ-97" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в "Ником 97" АД"
Дейности: Дейност 1 Сторително-монтажни работи, водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятието
Дейност 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция
Енергиен одит
Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕИ (слънчеви колектори)
Дейност 6: Одит на проекта
Дейност 3: Доставка и инсталиране на енергоспестяваща осветителна система
Дейност 5: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 949 924 BGN
Общ бюджет: 3 998 489 BGN
БФП: 1 949 924 BGN
Общо изплатени средства: 1 949 924 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 949 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 949 924 BGN
1 949 924 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 657 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 657 436 BGN
1 657 436 BGN
В т.ч. Национално финансиране 292 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 292 489 BGN
292 489 BGN
Финансиране от бенефициента 2 048 565 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз