Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0021-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-32
Наименование: Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в град Харманли
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 09.12.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В началото на изпълнение на проекта ще бъде издадена заповед за сформиране на екип за управление на проекта. Той ще включва Ръководител, координатор и счетоводител. В началото на проекта ще бъде организирана среща на екипа по управление, по време на която ще се прецизират конкретните отговорности на членовете на екипа и графика за изпълнение на дейностите. Екипът по управление на проекта ще осъществява регулярни междинни срещи. Екипът ще носи отговорността за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок. Екипът на проекта ще изгради прозрачна система на съхраняване на документите, свързани с изпълнението на проекта. Чрез нея те ще бъдат картотекирани и архивирани, така че да се улеснят последващите проверки за проследяване на дейностите, извършени по проекта. Ще бъде изготвено досието на проекта с опис на всички документи, включени в него. По време на изпълнение на проекта ще се осъществяват текущ и периодичен мониторинг на дейностите по проекта, резултатите по дейностите, съответствието между напредъка по дейностите и постигането на критериите и стандартите за ЦНСТ. Екипът на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава реализацията на дейностите и ще осъществява комуникация с всички заинтересовани страни. Ръководителят на екипа ще поддържа непрекъсната връзка с ръководителя на ЦНСТ. При констатиране на нередност, екипът по управление ще уведомява своевременно ДО. Дейностите, които ще се възложат на външни изпълнители, ще бъдат в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Ще бъде избран и външен изпълнител съгласно ЗОП, който да подготви заданията и документацията за провеждане на тръжни процедури в съответствие със ЗОП. Преди всяко извършване на плащане към изпълнител, екипът на проекта ще извършва пълна документална проверка и проверка на място за удостоверяване на извършените и заявените за плащане дейности. Дейността ще обезпечи финансовото и техническо управление и отчитане по проекта и новоразкрита услуга.
Дейност 2: Информиране и публичност Изпълнението на настоящата дейност е договорно задължение на бенефициента съгласно чл. 2-10 на Регламент № 1828/2006 и приложение 1 от към него, както и спазването на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР. Дейността за информираност и публичност цели да запознае местните институции, доставчиците на другите социални услуги в областта и региона с откритата нова социална услуга в община Харманли. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран съгласно ЗОП - директно възлагане съгласно ЗОП чл.14, ал 6 Предвижда се да бъдат направени осем публикации в регионални и/или национални печатни издания при стартиране на проекта, по средата на изпълнение на проекта и при приключване на проекта, включително публикации във всички населени места, в които ще се реализира проекта. Ще бъдат разработени 1000 брошури, съдържащи очакваните резултати от дейностите по проекта. Те ще бъдат разпространени между местни институции, другите общини в областта и региона, неправителствени организации, доставчици на социални услуги, гражданското общество, медиите. Информационна табела пред сградата на ЦНСТ ще обозначава проекта, процедурата и програмата, под която се изпълнява заедно с изискванията по ръководството. Ще бъдат проведени 2 пресконференции в началото и края на проекта, на които ще бъдат поканени регионални и национални медии, заинтересованите страни, гражданското общество. Ще бъде изготвен банер, който по време на пресконференциите ще оповестява, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като съдържа логото на ЕС и логото на ОП РЧР, името на проекта, стойността на проекта и пълното наименование на оперативната програма. В сайта на общината ще бъде качена информация за проекта. Всички материали, които ще бъдат изработени, ще бъдат съгласно изискванията посочени в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент № 1828/2006.
Дейност 3: Наемане на персонал Веднага след сключване на договор за бенефициент по настоящата процедура ще стартира изпълнението на следните поддейности: Поддейност 3.1 Избор на подкрепящи специалисти Поддейността предвижда избор на външни подкрепящи специалисти чрез директно възлагане съгласно ЗОП чл.14, ал 6 и сключване на граждански договор с подкрепящи специалисти, а именно: психолог, експерт социални дейности, консултант социални услуги. Психологът и експертът социални дейности ще участват в комисията за подбор на персонал заедно с ръководителя на проекта. Психологът и експертът социални дейности ще осигурят първоначални консултации на персонала на услугата, насоки и препоръки за действие в работата с децата по време на осъществяване на дейностите, свързани с подготовка и преместване на децата. На консултанта социални услуги ще бъде въложено да предложи експертна помощ за разработването на правилници, режими и процедури, покриващи стандартите, необходими за ефективното функциониране и предоставяне на качествена грижа за децата чрез ЦНСТ, които впоследствие ще се попълват и актуализират за всяко дете от социалния работник на ЦНСТ. В изготвянето на документацията, свързана със стандарите и критериите, експертна помощ в зависимост от компетенциите ще оказват и другите двама подкрепящи специалисти. Поддейност 3.2 Подбор и наемане на персонал на услугата Дейността предвижда изготвяне на ясни критерии и писмена процедура за избор на персонал с провеждане на конкурс. Дейността предвижда съставяне на комисия с участието на ръководителя на проекта, психологът и експертът социални дейности за избор на персонал на услугата, който да бъде осъществен до средата на втория месец от стартиране на проекта. При избора на персонал ще се спазват изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Обяви за свободните позиции ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината и в местен вестник.За персонал на услугата ще бъдат назначени ръководител на социалната услуга на половин работен ден, социален работник на половин работен ден, 8 детегледачи/възпитатели с подходяща нагласа и развит усет в работата с деца и младежи с увреждания от специализирани институции на пълен работен ден, които да осигурят 24-часова грижа за децата, психолог, който ще бъде на непълно работно време – 4 часа дневно, ще бъде ангажиран и служител охрана и поддръжка на пълен работен ден. Психологът ще присъства дозирано в ЦНСТ, като дейността му ще се свежда до предлагане на психологическа подкрепа на децата, провеждане на ателиета и групова работа за развиване на когнитивните, социални умения на децата и личностово развитие. При осъществяване на подбора бъде спазен принципът за равни възможности и превенция на дискриминация като освен квалификацията и опитът на назначените, при подбора ще се отчитат нагласата и чувствителността им при работа с деца, емоционалната зрялост и желание да се развиват и учат нови умения и работят в екип.
Дейност 4: Дейности, свързани с подготовка, преместване и настаняване на децата в Център за настаняване от семеен тип Настоящата дейност предвижда реализацията на няколко ключови елемента, които да обезпечат и гарантират ефективното осъществяване на процеса по преместване на децата. Те са свързани с техническия аспект по преместването на децата и психологическо- социалния аспект и са включени в шест поддейности: Поддейност 4.1 Провеждане на първоначални консултации на персонала от подкрепящите специалисти психолог и експерт социални дейности за работа с деца с увреждания Дейността ще бъде осъществена след сключване на трудови договори с персонала на услугата. Тя предвижда осъществяване на консултации, психологическа подкрепа и даване на препоръки за работа на персонала с децата и младежите с увреждания от подкрепящите специалисти психолог и експерт социални дейности. Поддейността ще се осъществява в град Харманли в сградата на ЦНСТ. Поддейност 4.1 ще се осъществи преди реализацията на поддейност 4.2 с цел подготовка на персонала за среща с децата и ефективно протичане на първите срещи на персонала с децата. Поддейност 4.2 Срещи между персонала и лицата, които са обгрижвали децата и младежите с увреждания Дейността предвижда осъществяване на срещи между персонала и лицата, които са обгрижвали децата и младежите с увреждания с цел обмяна на информация, запознаване с личната им история, информация за родителите на децата и връзката помежду им. Част от събраната информация ще бъде ползвана и при изготвяне на плана за грижи и лично досие на всяко дете. Срещите ще се осъществяват в съответните специализирани институции, откъдето ще бъдат изведени децата. Персоналът на услугата ще направи първи стъпки за осъществяване на контакт с родителите на децата и осигуряване на среда за регулярни срещи между децата, младежите и семействата им, включително роднини. Поддейност 4.3 Срещи между персонала на услугата и децата и младежите Дейността предвижда осъществяване на срещи между персонала и децата и младежите с увреждания, които ще бъдат потребители на ЦНСТ с цел опознаване, информиране и изговаряне с децата за предстоящата промяна и предприемане на първи стъпки за изграждане на връзка помежду им. Дейността ще се проведе заедно с изпълнението на поддейност 4.2. Двете поддейности са изключително важни, за да започне изграждане на връзка между новите обгрижващи и децата, както и да се предаде информация за децата, касаеща тяхното емоционално и чисто физическо здраве, необходима и за последваща оценка на потребностите на децата. Допълнително психологът, назначен като част от персонала към ЦНСТ ще подпомага процеса по адаптация на децата, който ще се осъществява, както на етап подготовка и настаняване на децата чрез осъществени разговори с тях, така и при настаняването им като провежда групова работа с тях. Поддейност 4.4 Осигуряване на превоза и настаняването на децата в съответствие с техните индивидуални потребности Изпълнението на дейността се предвижда да бъде директно възложено съгласно ЗОП чл.14, ал 6 на външен изпълнител за транспорт и преместване на децата; осъществяване на превоз. Външният изпълнител ще бъде длъжен да осигури транспорта на всяко едно от 12-те деца, както и да осигури място за персонал за придружаване на децата. Допълнително, ще бъдат предвидени разходи за наем на специализиран транспорт – реанимобил за превоз на деца със специфични потребности и увреждания, изискващи предоставянето на такъв транспорт. С външен изпълнител ще бъде сключен договор за наем на специализиран транспорт в зависимост от потребностите на децата за настаняването им в ЦНСТ, гр. Харманли Поддейност 4.5 Доставка на материали и консумативи за периода, свързан с подготовка и настаняване на децата Изпълнението на дейността се предвижда да бъде директно възложено съгласно ЗОП чл.14, ал 6 на външен изпълнител, който да предостави необходимите консумативи и материали за децата и персонала по време на периода на настаняване и преди реалното функциониране на услугата, които включват неща от първа необходимост, свързани с хигиената, най-необходими дрехи, консумативи, материали. Поддейност 4.6 Разработване на документацията, необходима за функционирането на ЦНСТ Дейността предвижда предоставяне на експертна помощ от консултантът социални услуги, експертът социални дейности при необходимост, които заедно с ръководителят на ЦНСТ и социалният работник да изготвят необходимата документация в съответствие с критериите и стандартите за ЦНСТ съгласно методическото ръководство и наредбата за критериите и стандартите за социални услуги. Ръководителят на проекта осъществява контролна дейност при изготвяне на документацията, която впоследствие ще бъде попълвана от социалния работник в ЦНСТ и отговаря за изготвянето на плана за развитие на ЦНСТ заедно с ръководителя на ЦНСТ.
5. Разкриване на социалната услуга ЦНСТ в гр. Харманли Дейността включва откриване на ЦНСТ чрез осъществяване на процедура по откриване на ЦНСТ в съответствие с методическото ръководство за ЦНСТ. Разкриването на социалната услуга се основава на Националната карта за резидентните и съпътстващите услуги. Разкриването на ЦНСТ в гр. Харманли се основава още на областната стратегия за развитие на социалните услуги, Хасково. Съгласно процедурата по откриване на ЦНСТ, социалната услуга ще бъде разкрита със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане след предоставено мотивирано становище от регионална дирекция Социално подпомагане. Мотивираното становище ще бъде изготвено след предоставяне на решение на общинския съвет за откриване на ЦНСТ. Предвидено е ЦНСТ гр. Харманли да е с капацитет 12+2 места. По проекта се предвижда да бъдат настанени 12 деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции и още 2 места при необходимост и спешност за деца с увреждания от общността.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Дейността включва дейности, свързани с функционирането на ЦНСТ в град Харманли, които ще покриват стандартите и критериите в съответствие с методическото ръководство за ЦНСТ за качествено предоставяне на новоразкритата услуга. Капацитетът на центъра ще е 14 места за 12 деца от специализирани институции с възможност за настаняване на още 2 деца по спешност от общността. Дейността предвижда предприемане на мерки, които да осигурят функционирането на ЦНСТ съгласно чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Методическото ръководство за ЦНСТ и Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Социалната услуга ще функционира в изградената сграда предназначена за създаването на ЦНСТ – част от социалната инфраструктура на община Харманли по проект, финансиран по ОП Регионално развитие с осигурен достъп за деца с увреждания и съответстваща на изискванията, заложени в методическото ръководство за изграждане на ЦНСТ. Организацията на помещенията осигурява домашна атмосфера и лично пространоство за децата. На децата ще бъде осигурена 24-часова грижа от персонал с опит и проявяващ необходимата нагласа и внимание към техните базисни, емоционални и социални потребности. Персоналът ще има отговорност децата да бъдат обхванати от образователната система и да им се осигури редовно посещение на детска градина, училище, при необходимост да имат ресурсен учител, който да ги подпомага в подготовката. Персоналът организира ежедневието на децата според предварително изготвени общи правила заедно с децата. Всички деца ще бъдат обхванати от системата на здравеопазването в Харманли и ще имат личен лекар, ще им бъде осигурена здравна профилактика, а персоналът ще следи за спазване и научаване на децата на хигиенни навици, добър хранителен режим, даване на лекарства при необходимост, предписани от лекар, спазване на рехабилитационни програми и режими. На децата ще бъде осигурен достъп до медицински и стоматологични услуги в зависимост от конкретните нужди. Детегледачите заедно с психологът и социалния работник ще отговарят за активно въвличане на децата в интерактивни игри, занимания, които повишават знанията им различни сфери, както и във вземане на общи решения по теми, свързани с еждедневието в центъра. Центърът ще осигури покриване на стандарта за психологична подкрепа чрез осигуряване на първоначални консултации на персонала и дозирано присъствие на психолог в центъра, който ще организира групи за развиване на социални и личностови умения у децата, необходими за разгръщане на потенциала им и създаване и поддържане на пълноценни взаимоотношения с околните и при необходимост ще насочва към психиатрична или друга специализирана помощ. Допълнително екипът по управление и ръководителят на ЦНСТ ще осъществява контакт и търси възможности за привличане на доброволци, експерти, които да подпомагат персонала в актуализиране на документация, развиване на умения у децата и младежите и наблюдения. Персоналът осигурява на децата извънкласни занимания, съобразени с техните предпочитания и възможности. Персоналът осигурява среда за поддържане на връзка със семействата на децата и младежите. Решенията в ЦНСТ се вземат екипно, грижите към всяко дете са индивидуални. Екипът по управление, доставчикът на услугата и ръководителят на ЦНСТ следи се за спазване и актуализиране на графици, план за грижа за всяко дете, досиета на всяко дете, правилници, режими и прочие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 657 BGN
Общ бюджет: 141 796 BGN
БФП: 141 796 BGN
Общо изплатени средства: 141 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 931 BGN
2015 106 839 BGN
141 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 692 BGN
2015 90 813 BGN
120 505 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 240 BGN
2015 16 026 BGN
21 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз