Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0068-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 207 – 2013 г.” за град Годеч
Бенефициент: Община Годеч
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Годеч
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е подобряване количеството и качеството на питейната вода и предотвратяване замърсяването на околната среда от отпадните води.
Дейности: Разработване на формуляра за кандидатстване по грантовата схема за Техническа помощ (вкл. получаване на изходни данни) Попълване Формуляра за кандидатстване – Анекс Б от документите за кандидатсване по грантова схема BG161PO005/08/1.30/01/01 Предоставяне на изходни данни – вид на строителните работите и стойности по окрупнени показатели
Попълване на Анекс 3 Попълване Анекс З от документите за кандидатсване по грантова схема BG161PO005/08/1.30/01/01
Дейност 1: Управление на проекта Със заповед на Кмета на общината веднага след подписване на Договора между МОСВ и Община Годеч ще бъде назначен екип на проекта, състоящ се от 5 човека: - Ръководител на проекта – 18 месеца; - счетоводител – 18 месеца; - специалист връзки с обществеността – 11 месеца; - юрист – 15 месеца; - еколог – 7 месеца. Видът на договорите е различен в зависимост от сегашното правоотношение на лицето с общината (т.1.4). В договорите на всеки ще бъдат определени детайлно задълженията и отговорностите, както и мястото на позицията в структурната схема на проекта. Дейността на всеки член на екипа ще се приема в писмен вид от Ръководителя на проекта; дейността на Ръководителя – от Кмета на общината. Екипът ще разполага с месечен бюджет за офис консумативи. Отчитането на разходите ще става с исканите по проекта разходо-оправдателни документи Като важна част от тази дейност екипът на проекта ще разработи техническата спецификация и ще комплектова техническата документация за избор на изпълнител за строителство
Дейност 2:Разработване на работен проект • Изготвяне на техническо задание; Екипът на проекта ще разработи всички необходими документи за обявяване на отворен търг за услуга в съответствие със ЗОП. Предметът на поръчката ще включва следните основни етапи: 1. Прединвестиционни проучвания Етапът ще включва всички задължителни дейности от Наредба 4, както и следните специфични за проекта проучвания: - Определяне на мястото за изграждане на ПСОВ (тип „пречиствателен” модул); - Определяне на терените, частна собственост, попадащи в обхвата на водоснабдителната и канализационната системи (вкл. ПСОВ). 2. Идеен проект 3. Работен проект с количествено-стойностни сметки. Тръжните документи ще бъдат представени на Управляващия орган за удобрение. • Обявяване на отворен търг за услуга; След получаването на удобрение от Управляващия орган, ще бъдат публикувани обяви – в Агенцията за обществени поръчки, в един ежедневник и в едно специализирано издание (в. „Строителството и градът”, както и в местния вестник, за да се осигури необходимата публичност и прозрачност. • Оценка на предложенията; Със заповед на Кмета на общината ще бъде номинирана Комисията по оценка. Всеки член на Комисията по оценка ще подпише Декларация за безпристрастност и поверителност. Оценката ще следва етапите на ЗОП: проверка за административно съответствие, оценка за технически и финансов капацитет. Председателят ще изготви Протокол от дейностите на комисията и Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител. Тези документи, заедно със заповедта, входящия регистър на получените оферти, декларациите и 1 копие на всички оферти ще се представят на Управителния орган за удобрение на процедурата. • Сключване на договор с изпълнителя; На избрания изпълнител ще бъде предложено сключването на договор, който след удобрение от УО ще влезе в сила. Екипът на проекта и общината ще предоставят всички необходими изходни данни. • Представяне на 2 варианта на идеен проект и избор на оптималния; Изборът на оптимален идеен проект ще се извърши чрез подпис на Ръководителя на проекта. Обсъждането на вариантите ще включва и представители на местната власт – Кмет на общината и Председател на Общинския съвет. • Представяне на работен проект и подписване на Приемо – предавателен протокол. Изпълнителят ще презентира публично основните моменти на работния проект. Форматът на представяне ще бъде удочнен в процеса на изпълнение на проекта. Дейността ще бъде организирана от специалиста по връзки с обществеността.
Дейност 3:Получаване на разрешителни по Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и Закона за водите Дейностите по изготвяне на исканията за издаване на разрешителни по ЗООС, СВ и ЗБР ще започнат при завършен етап "Идеен проект" от Дейност 2. Екологът на проекта ще се запознае с изискванията на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ по отношение на необходимите документи - каква информация е необходимо да бъде представена, в какъв вид, какви подкрепящи документи за планираните интервенции и др. Екологът ще събере данните от наличните в общината планове, стратегии и/или ВиК дружеството. Обработката на информацията, попълването на всички формуляри, копиране на всички подкрепящи документи, представянето им в ИАОС и проследяването на процеса до получаване на съответните разрешителни е в рамките на неговите отговорности. ЗБР предвижда провеждане на обществени обсъждания в зависимост от това дали теренът на въздействие попада в определени защитени зони, ако се налага провеждането на такива обсъждания, те ще бъдат организирани и ръководени от специалиста по връзки с обществеността. При необходимост, общината ще предостави заседателна зала. По отношение на биоразнообразие и защитени територии ще се иска издаване на разрешение за изключение от забраните по чл.49, ал.1 и 3 от Закона за биологичното разнообразие, съгласно чл.1, ал.1, т.11а на ПМС №253/20.09.2004 По отношение на ЗООС, дейностите по проекта попадат в раздел “Превантивна дейност” и ще се кандидатства за издаване на Решение относно необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно ПМС №253/20.09.2004 Прилагането на ЗВ изисква получаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане и реконструкция на съоръжения за подземни води: - разрешително за ползване на воден обект за отвеждане на замърсители в подземните води - разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземните води. Извършените оценки за съответствие по ЗБР, ЗООС и ЗВ и получените разрешителни ще бъдат част от документите за кандидатстване за инвестиционния проект.
Дейност 4: Оценка на съответствието на работния проект от строителен надзор Дейността включва провеждане на тръжна процедура за услуга (отворен търг) - избор на изпълнител за строителен надзор. Етапите, през които ще се премине са в съответствие със ЗОП и са аналогични на подробно описаните в Дейност „Изготвяне на техническо задание; Екипът на проекта ще разработи всички необходими документи за обявяване на отворен търг за услуга в съответствие със ЗОП. Тръжните документи ще бъдат представени на Управляващия орган за удобрение. • Обявяване на отворен тър за услуга; След получаването на удобрение от Управляващия орган, ще бъдат публикувани обяви – в Агенцията за обществени поръчки, в 1 ежедневник и в 1 специализирано издание (в. „Строителството и градът”, както и в местния вестник), за да се осигури необходимата публичност и прозрачност. • Оценка на предложенията; Със заповед на Кмета на общината ще бъде номинирана Комисията по оценка. Тя ще включва Председател (Юристът на проекта), Секретат – Техническия секретар на екипа и 3-ма членове - Ръководителят на проекта, еколога и счетоводителят. Всеки от тях ще подпише Декларация за безпристрастност и поверителност. Оценката ще следва етапите на ЗОП: проверка за административно съответствие, оценка за технически и финансов капацитет. Председателят изготвя Протокол от дейностите на комисията и Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител. Тези документи, заедно със заповедта, входящия регистър на получените оферти, декларациите и 1 копие на всички оферти ще се представят на Управителния орган за удобрение на процедурата. • Сключване на договор с изпълнителя; На избрания изпълнител ще бъде предложено сключването на договор, който след удобрение от УО ще влезе в сила. • Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието. Работният проект, разработен от проектанската организация, ще бъде представен на изпълнителя на строителен надзор за проверка и издаване на становище. Това становище ще бъде основание за плащане на организацията, разработила работния проект. То ще бъде част от документите за кандидатстване за инвестиционен проект.
Дейност 5: Изготвяне на финансови и икономически анализи Дейността включва провеждане на тръжна процедура за услуга (отворен търг) - избор на изпълнител за услуга. Етапите, през които ще се премине са в съответствие със ЗОП и са аналогични на подробно описаните в Дейност „Изготвяне на техническо задание”. Екипът на проекта ще разработи всички необходими документи и ще проведе търга. Финансовите и икономически анализи ще обхващат цялата система на ВиК услугите на гр. Годеч. Те ще бъдат извършени в съответствие с „Методически указания на Министерство на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти”. Финансовите и икономически анализи ще включват задължително и анализ за разходите и ползите. Изходните данни за анализите ще бъдат предоставени от работния проект, местното ВиК дружество и общинската администрация. Изпълнението на дейността ще се подпомага от специалиста по връзки с обществеността. Изпълнението на дейността ще завърши с представяне на Доклад с финансовите и икономически анализи на ВиК услугите в гр. Годеч. Този документ също е част от документите за кандидатстване за инфраструктурния проект.
Дейност 6: Придобиване на земя и учредяване на право на строеж Водещ в изпълнението на тази дейност е юристът на проекта, но поради социалният ефект, който има по принцип всеки процес на придобиване на собственост с участивто на общинска или държавна институция, специалиста по връзки с обществеността ще планира и организира всички срещи. Важен момент е адекватно информиране за целите на проекта и бъдещите ползи за общината. На етап „Прединвестиционно проучване” изпълнителят на работния проект ще предостави данни за местонахождение на частните земи, част от ВиК системата. Чрез поземлената комисия ще бъдат идентифицирани собствениците на частните терени, попадащи в обхвата на ВиК системата. Процедурата по закупуване на земята ще следва изискванията на националното законодателство. Част от дейността включва учредяване на право на строеж – върху терена на планираната за изграждане ПСОВ. Процедурата на придобиване на собственост ще бъде завършена в рамките на проекта, за да не се забави започването на СМР при фазата на инвестиционния проект. Тази дейност е недопустима за финансиране със средства от грантовата схема, затова Общинският съвет даде своето съгласие за финансирането й със средства от кредит. Тези средства ще бъдат възстановени от грантовата схема на инвестиционния проект.
Дейност 7: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността ще се извърши от външен изпълнител, избран въз основа на ЗОП – отворен търг за услуга. Екипът на проекта ще разработи техническите спецификации и ще организира цялата процедура по публикуване, оценка и избор на изпълнител. Всеки етап на процедурата подлежи на ex-ante контрол от Управляващия орган. За разработването на Формуляра екипът на проекта ще предостави всички необходими и разработени по грантовата схема документи и информация – Работен проект, Доклад за финансови и икономически анализи, разрешителни по ЗБР, ЗВ и ЗООС, справка за статута на земята – изцяло общинска собственост. Общинското ръководство ще излъчи свои представители, които въз основа на предложената от консултанта схема структура и екип (вкл. изисквания за образователно ниво и длъжностни характеристики) ще номинират конкретните лица. Консултантът ще направи междинно обсъждане на схемата на проекта и ще презентира окончателния вид на проекта пред общинската администрация и Общинския съвет. Изготвеният формуляр ще бъде приет с Приемо-предавателен протокол, подписан от Ръководителя на проекта и Кмета на общината. Той ще бъде елемент от документите за кандидатстване за инвестиционния проект.
Дейност 8: Одит Счетоводителят на проекта ще предложи лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма за извършване на одит на всички разходи по проекта. Одитът ще бъде извършен преди подаването на окончателния доклад по проекта. Одиторът ще изготви Доклад, удостоверяващ, че отчетените разходи са верни, надждни и обосновани с изискуемите разходо-оправдателни документи, както и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Докладът на одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта. Дейността на одиторът ще бъде подпомогната от счетоводителя – предоставяне на всички изискуеми финансови документи.
Дейност 9: Мерки за информация и публичност Мерките за информация и публичност ще се осъществяват от специалиста по връзки с обществеността. Материалите за информация и публичност ще спазват изискванията на „Ръководство за планиране, подготовка и изпълнение на мерките за информация и публичност” Дейността включва подготовка, публикуване и разпространение на материалите, планирани за популяризиране на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и за финансиращата Оперативна програма и приноса на Европейския съюз. 1. Планирани са следните информационни носители: - печатни материали (брошура) – 50 броя А4, 6 цвята; - плакати – 10 броя; - преспапка – 200 броя. 2. Комуникационни канали: - Ежедневници – 1 публикация; - Местен вестник – 3 публикации; - Външна реклама - плакати; - Информационни брошури; 2. Комуникационни инструменти: - публично събитие – 2 броя - при подписване на договора и на заключителния етап.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Сиви-Транс-Проект"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 579 397 BGN
Общ бюджет: 702 739 BGN
БФП: 702 739 BGN
Общо изплатени средства: 702 739 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 702 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 196 320 BGN
2012 0 BGN
2013 349 600 BGN
2014 0 BGN
2015 156 819 BGN
702 739 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 562 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 157 056 BGN
2012 0 BGN
2013 279 680 BGN
2014 0 BGN
2015 125 455 BGN
562 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 140 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 264 BGN
2012 0 BGN
2013 69 920 BGN
2014 0 BGN
2015 31 364 BGN
140 548 BGN
Финансиране от бенефициента 10 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА;...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз