Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0133-C0001
Номер на проект: 13-13-133
Наименование: Подобряване работата на Общинска Администрация – Правец в процеса на разработване, прилагане и мониторинг на политики на местно ниво
Бенефициент: Община Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на политики от Община Правец за успешно стратегическо планиране за периода 2014 – 2020 г.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта ще бъде изпълнена посредством реализацията на 2 под-дейности, съответно сформиране на екип за управление на проекта и подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта. Под-дейност 1.1: Сформиране на екип и дейности по организация и управление на проекта Под-дейността включа сформирането на екип за управление на проекта (ЕУП), който ще включва 2 длъжности: ръководител и счетоводител на проекта. Екипът ще е отговорен за изпълнението на проекта, в съответствие с изискванията на ОПАК, в частност посредством съставяне на технически доклади за изпълнение, финансови отчети, искания за плащане и други документи. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Екипът за управление на проекта ще бъде назначен със заповед на кмета на община Правец, като с членовете на екипа ще бъдат сключени договори при изпълнение на изискванията на ПМС 330/ 05.12.2011 г. за приемане на правила за допустимост на разходите по оперативните програми, както и разясненията към методиката, приета с постановлението на МС. Екипът за управление на проекта ще провежда заседания при необходимост, но не по-рядко от веднъж месечно, като съответно ще води протоколи от своите заседания. Работата на членовете на екипа ще се отчита посредством попълването на месечни отчети за извършената работа, отново при спазване на разпоредбите на ПМС 330/ 05.12.2011 г. за приемане на правила за допустимост на разходите по оперативните програми, както и разясненията към методиката, приета с постановлението на МС. Под-дейност 1.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Дейността по разработване на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител, при стриктно спазване на ЗОП и правилника за неговото прилагане. Самите обществени поръчки ще бъдат проведени от Община Правец. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени документации и съответно проведени обществени поръчки за избор на външни изпълнители за дейностите от настоящото проектно предложение, както следва: 1. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец; Разработване на Общински план за развитие на Община Правец за периода 2014 – 2020 г.; Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Правец; Разработване на стратегически планови документи на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. В документацията изрично ще бъде обособена отделна позиция за избор на изпълнител на оценките на общинския план за развитие. 2. Дейности за информация и публичност.
Дейност 2 – Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец Дейността включва изпълнението на две под-дейности, взаимосвързани помежду си, като ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждането на процедура за обществена поръчка според изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане: Под-дейност 2.1 - Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец В рамките на тази под-дейност ще бъдат изготвени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец. Правилата ще бъдат разработени под формата на „рамков” документ, който да се използва и прилага по отношение на мониторинга и контрола на стратегическите документи, които ще бъдат разработени в рамките на настоящото проектно предложение (с изключение на ОПР), както и в рамките на процеса на последващо стратегическо планиране и оценка на изпълнението на стратегически документи и политики от Община Правец. Правилата за мониторинг и контрол ще се прилагат по отношение на конкретни секторни политики, изпълнявани от Община Правец, както следва:  Политика за модерна инфраструктура и благоустройство;  Политика за предоставяне на съвременни административни услуги;  Политика за осигуряване на сигурността и спокойствието на гражданите;  Общинска политика за управление на общинската собственост;  Политика за намаляване на безработицата;  Политика за решаване на жилищния проблем;  Политика за здравеопазването;  Политика за образованието, културата, спорта и туризма  Политика за гражданите в неравностойно положение;  Антикорупционна политика;  Политика насочена към общественият транспорт и безопасното движение;  Политика за хармония с околната среда и екологично развитие;  Политика към хората, избрали да развиват бизнес в общината;  Политика за селскостопанските производители;  Политика за европейското бъдеще на Община Правец. При разработване на правилата ще бъде отчетено действащото законодателство в различните области на конкретните политики, изпълнявани от общината, като съответните специфики на правилата за мониторинг и контрол по отношение на конкретните политики ще бъдат отразени под формата на специфични указания, ако такива бъдат идентифицирани. Под-дейността по разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка ще бъде изпълнена в самото начало на изпълнение на проекта, като резултатът от дейността – изготвените правила ще бъдат използвани и прилагани при изпълнение на останалите релевантни дейности от проекта. В съответствие с Наръчника за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България, разработен в рамките на проект ФАР BG-0103.01 “Стратегическо планиране и координация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет на Република България, процесът на разработване и прилагане на публични политики преминава през следните четири измерения:  Стратегическо планиране;  Разработване на политики;  Прилагане;  Мониторинг и оценка. Мониторингът представлява системно и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация за управленски контрол и вземане на решения, чрез който се контролира ефективността на административния процес. Оценката се определя като преценка на публичните политики от гледна точка на техните резултати и въздействие, както и на потребностите, чието удовлетворение се цели с тях, като тя може да бъде както вътрешна и външна в зависимост от това дали се изпълнява от вътрешни или от външни експерти, така и предварителна, междинна, крайна и последваща според периода на нейното провеждане. Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец, които ще бъдат разработени в рамките на настоящия проект, ще се прилагат по отношение на всички секторни политики и стратегически документи, които ще се изпълняват от общината занапред, с изключение на Общински план за развитие (ОПР) за следващия програмен период 2014 – 2020 г. В рамките на проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика” с бенефициент Областна администрация на Софийска област, в който Община Правец е партньор по проекта, са разработени методика и правила за мониторинг (наблюдение) и контрол на изпълнението на общински план и областна стратегия за развитие за представители на публичните администрации и за представители на структурите на гражданското общество. Те ще бъде прилагани по отношение дефинирането на правила за мониторинг и оценка на новия ОПР на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. Правилата, които ще бъдат разработени в изпълнение на настоящото проектно предложение, ще използват добрите практики и ще се основават и съответстват на методиката, разработена в рамките на цитирания проект на областна администрация на Софийска област. Цитираната методика е разработена само за целите на мониторинга и контрола на ОПР, а правилата, разработвани в рамките на настоящото проектно предложение, ще се използват освен за мониторинга и контрола, също и за провеждане на последваща оценка на изпълнението на политики от Община Правец, като по този начин те ще допълнят и надградят, без да дублират, методиката от проекта на областна администрация на Софийска област. Разработените правила ще бъдат обсъдени и приети с решение на Общински съвет Правец веднага след тяхното изготвяне, като по този начин ще се извърши и тяхното въвеждане в работата на администрацията. Под-дейност 2.2 – Работен панел с общински служители за обсъждане на разработените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец Тази под-дейност от проектното предложение предвижда провеждането на работен панел с участието на служители на ръководни длъжности от общинска администрация Правец, на който служителите да бъдат подробно запознати с въведените правила, като последните бъдат дискутирани по отношение на техните специфики, условия и начини на прилагане. Ще бъде организиран изнесен двудневен работен панел, който включва участието на 10 служители на ръководни длъжности в администрацията, вкл. кмет, заместник-кметове, секретар на община, финансов контрольор и директори на дирекции и др.. Работният панел ще бъде организиран от външния изпълнител, разработил правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики в рамките на тази дейност.
Дейност 3 – Разработване на Общински план за развитие на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. Дейността ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждането на процедура за обществена поръчка според изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане. В рамките на дейността ще бъде разработен Общинският план за развитие на Община Правец за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Общинският план за развитие (ОПР) е основен стратегически документ на общинско ниво и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие ще бъде разработен при стриктно спазване на Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му (ППЗРР), както и при спазване на изискванията на Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (наричано за по-кратно „методическите указания на МРРБ”). Освен това, за разработването на плана ще се използват и изводите и докладите от различни анализи и документи на регионално и национално ниво, разработени в областта на стратегическото планиране и устойчивото развитие. В процеса на разработване на Общински план за развитие на Община Правец за следващия програмен период 2014 – 2020 г. в рамките на настоящото проектно предложение ще бъдат допълвани и надграждани, без да бъдат дублирани, резултати от проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика” на Областна администрация на Софийска област, в който Община Правец е партньор. В подготовката на ОПР 2014 – 2020 г. ще бъдат използвани следните резултати: • Актуализиран социално-икономически профил на Софийска област и на партньорските общини; • Актуализиран SWOT анализ; • Анализ на необходимите ресурси; • Разработена система от индикатори и действия за наблюдение и оценка; • Доклад от междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на Община Правец, Софийска област; • Методика и правила за мониторинг (наблюдение) и контрол на изпълнението на общински план и областна стратегия за развитие за представители на публичните администрации и за представители на структурите на гражданското общество; • Онлайн дискусионен форум. Въпреки че ще бъдат използвани като основа за разработването на Общински план за развитие на Община Правец 2014 – 2020 г., посочените резултати от проекта на областна администрация на Софийска област не са достатъчни за качествената и дъблочинна подготовка на ОПР. За тази цел, настоящото проектно предложение включва изпълнението на следните дейности, които ще допълнят цитирания проект и заедно с резултатите от него ще позволят качественото разработване на ОПР 2014-2020 г., който отчита мненията и нагласите на всички заинтересовани страни: Под-дейност 3.1 Анализ на нуждите на заинтересованите страни В рамките на под-дейност 3.1 ще бъде изготвен Анализ на нуждите на заинтересованите страни, който ще бъде изготвен на базата на информацията, получена по време на изпълнение на следните под-дейности: Под-дейност 3.1.1. Идентифициране на заинтересованите страни по отношение на ОПР и стратегическите планови документи на Община Правец за периода 2014 – 2020 г., изготвяни по проекта Анализът на нуждите на заинтересованите страни има за цел: • идентифициране на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на ОПР и останалите стратегически документи в рамките на проекта; • изясняване на тяхното отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво. За изпълнение на дейността се предвижда след идентифициране на заинтересованите страни (представители на общинската администрация, местни структури на гражданското общество, неправителствения сектор, бизнес и граждани), да бъде проведено проучване, което да изясни тяхното отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво. Под-дейност 3.1.2 Провеждане на фокус групи Дейността включва провеждане на 3 (три) фокус групи с участие на: • представители на местната общинската администрация; • представители на местния бизнес; • представители на местни неправителствени и граждански организации. Фокус-групите под формата на дискусии ще бъдат проведени в сградата на общинска администрация Правец. Примерните тематични области за разискване ще бъдат следните: • Икономическо състояние на община Правец; • Съответствие на качеството на предоставяните публични услуги с нуждите на гражданите; • Благосъстояние на гражданите; • Най-важни проблеми за преодоляване; • Фактори за развитие на бизнеса и инвестиционна политика; • Фактори за развитие на общината; • Приоритетни области за развитие за периода 2014 – 2020 г. За изпълнението на дейността ще бъдат разработени и анкетни карти за фокус групите, а данните от тях ще бъдат обработени и анализирани в доклада от анализа на нуждите на заинтересованите страни. Под-дейност 3.1.3 Провеждане на социологическо проучване Социологическото проучване ще бъде проведено сред населението в общината за идентифициране на проблемите, нуждите и очакванията на местната общност, както и дефинирането на бъдещи приоритети за развитие през следващия програмен период. Чрез това проучване ще се набере информация за проблемите и нуждите на местната общност, състоянието на местните услуги, удовлетвореност и информираност за тях; бъдещите приоритети за развитие на общината; адекватността на направените изводи в SWOT анализа на действащия общински план; оценка на населението за адекватността на формулираните цели в действащия план за развитие и тяхната приоритизация, съществуващи проблеми и потребности / на населението и др. В резултат от изпълнението на дейността анализът на получените резултати ще бъде включен в доклада от анализа на нуждите на заинтересованите страни. Под-дейност 3.1.4 Информиране и консултиране с всички заинтересовани страни Дейността представлява информиране и консултиране с обществеността на изготвената оценка на общинския план и разработените аналитични документи, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки) за периода на новия общински план за развитие на община Правец 2014 – 2020 г. Разработените материали ще се публикуват на интернет страницата на общината и на специализирания онлайн дискусионен форум, разработен в рамките на проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика” на Областна администрация на Софийска област, което ще даде възможност за изпращане на мнения/ становища от заинтересованите страни. В рамките на под-дейността ще се организира и обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни за обсъждане на общинския план за развитие и придружаващите го оценки. На общественото обсъждане ще се обсъдят и другите стратегически документи, които предстои да бъдат изготвени по проекта в рамките на дейност 5 (Програма за опазване на околната среда на Община Правец за периода 2014 – 2020 г.; Програма за развитие на туризма на територията на Община Правец за периода 2014 – 2020 г.; Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Правец за периода 2014 – 2020 г.), като целта е да се получат мненията на заинтересованите страни относно проблемите и приоритетите в областта на културата и развитие на младежта. На общественото обсъждане ще се представят на широката общественост и разработените в рамките на дейност 2 правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец, за да могат заинтересованите страни да се запознаят с правилата за наблюдение изпълнението на политики от общинската администрация. Получените становища и мнения ще бъдат анализирани и където е подходящо - отразени в разработените документи. Под-дейност 3.2 Набиране на изходни данни за целите на разработването на Общински план за развитие на община Правец 2014 – 2020 г. В рамките на тази под-дейност ще бъде извършено набиране на изходна информация посредством различни способи, включително проучване на статистически и официални информационни източници, информация на място („on-the-spot”), специално проведени проучвания, преглед на налични документи на общинско ниво и други. Дейността включва набиране на информация за периода 2007 - 2013 г. в следните примерни области: икономическо развитие, техническа инфраструктура, демографско развитие, доходи, пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната среда, местни финанси и бюджет, институционален капацитет, външна среда и др. Освен статистическа информация, изпълнителят на дейността трябва да проучи максимално широк набор от документални източници – проекти, стратегически и политически документи, доклади, анализи, информация от компетентни органи и ведомства, приети от общината документи и действащи планове, анкети, и др., имащи отношение към разработването на общинския план за развитие. Цялата събрана информация ще бъде систематизирана в база данни, която да позволява ефективното й използване. В изпълнение на дейността ще бъдат използвани и допълнени резултатите от дейност „Провеждане на проучвания и анализи необходими за актуализирането на Областната стратегия за развитие на Софийска област и на Общинските планове за развитие на 6 общини – партньори” в рамките на проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика” на Областна администрация на Софийска област. Под-дейност 3.3 Изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Правец Под-дейността включва изготвянето на един от основните задължителни компонента от Общинския план за развитие на Община Правец 2014 – 2020 г., а именно анализ на икономическото и социалното развитие на общината. Той ще бъде изготвен въз основа на получената количествена и качествена информация, събрана в резултат на изпълнението на предходните под-дейности. Освен това, за качественото изпълнение на дейността ще бъдат използвани и допълнени резултатите от дейност „Провеждане на проучвания и анализи необходими за актуализирането на Областната стратегия за развитие на Софийска област и на Общинските планове за развитие на 6 общини – партньори” в рамките на проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика” на Областна администрация на Софийска област. Анализът ще има следното тематично съдържание, в съответствие с Методическите указания на МРРБ за разработване на ОПР 2014-2020 г.:  Обща характеристика/профил на общината;  Състояние на местната икономика;  Развитие на социалната сфера и човешките ресурси;  Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията;  Екологично състояние и рискове;  Административен капацитет;  SWOT-анализ. Под-дейност 3.4 Разработване на стратегическата част на Общински план за развитие на община Правец 2014 – 2020 г. На базата на всички изпълнени предходни под-дейности и с използването на посочените по-горе приложими резултати от проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика” на Областна администрация на Софийска област ще бъде разработена стратегическата част на Общинския план за развитие на община Правец за периода 2014 – 2020 г., чието съдържание ще бъде съобразено с изискванията на ЗРР. Индикативното съдържание на плана включва: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите, вкл. програма за публично-частни партньорства (ПЧП) на общината, съгласно чл. 18, ал. 4 от Закон за ПЧП; 8. предварителната оценка на плана. Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗРР, Общинският план за развитие на Община Правец 2014 – 2020 г. ще бъде приет с решение на Общински съвет Правец, след като бъде изготвен и предаден от изпълнителя. Разработването на ОПР ще бъде изцяло съобразено с изискванията на ЗРР и добрите практики, както и европейските, национални и регионални приоритети за развитие, включително Стратегията “Европа 2020”, Договора за партньорство, Националната програма за развитие България 2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2020 г., Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за периода 2014 – 2020 г., Областната стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 и други приложими национални и регионални стратегически документи с хоризонт 2020 г.
Дейност 4 – Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Правец Дейността ще бъде възложена за изпълнение на външен изпълнител посредством провеждането на процедура за обществена поръчка по правилата на ЗОП. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните оценки на общински план за развитие на Община Правец, съгласно ЗРР и ППЗРР: Под-дейност 4.1 – Извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на Община Правец 2007 – 2013 г. В рамките на настоящата под-дейност, въз основа на събраната количествена и качествена информация в предходните под-дейности от дейност 3, ще бъде извършена последваща оценка на изпълнявания в момента Общински план за развитие на Община Правец за периода 2007 – 2013 г. Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗРР, за общинските планове за развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие, което означава не по-късно от 2014 г. Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗРР, последващата оценка включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Под-дейност 4.2 – Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Правец 2014 – 2020 г. В рамките на тази под-дейност ще се извърши предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. Тя ще бъде разработена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, различен от този, който разработва самия ОПР, като ще бъде извършена успоредно с подготовката на общинския план за развитие. Резултатите и изводите от предварителната оценка ще бъдат включени в самия ОПР, като част от задължителното съдържание на плана, описано в предходната дейност 3. Предварителната оценка на общинския план за развитие се извършва задължително съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗРР. Тя съдържа: 1. оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР; 2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. За провеждането на последващата оценка на действащия ОПР, както и предварителната оценка на ОПР за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат използвани следните документи, описани подробно в т. 2.3 от настоящото проектно предложение: 1. Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 2. Методология за стратегическо планиране в Република България 3. Мониторинг и оценка на публични политики и програми 4. Ръководство за оценка на въздействието в България 5. Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България 6. Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на местно ниво.
Дейност 5 – Разработване на стратегически планови документи на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. Дейността ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждане на процедура за обществена поръчка по правилата на ЗОП. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени програмни документи като част от стратегическото планиране на общината за следващия програмен период. Ще бъдат разработени следните документи:  Програма за опазване на околната среда на Община Правец за периода 2014 – 2020 г.  Програма за развитие на туризма на територията на Община Правец за периода 2014 – 2020 г.  Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Правец за периода 2014 – 2020 г. Програма за опазване на околната среда на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. В рамките на тази дейност ще бъде разработена Програма за опазване на околната среда на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. като част от стратегическото планиране на общината за следващия програмен период. Програмата ще се разработи на основата на чл. 79, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда, а обхватът й ще се определи в съответствие с Указания на Министерството на околната среда и водите относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда, които предписват следната основна структура на програмата:  Анализ на средата;  Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/;  Визия за околната среда на общината;  Цели;  План за действие;  Организация за изпълнението на програмата;  Приложения към програмата. Съгласно член чл. 52, ал. 2 от Закон за управление на отпадъците, като неразделна част от програмата за опазване на околната среда ще бъде разработена и Програма за управление на отпадъците за територията на Община Правец за период 2014 – 2020 г. Програмата се приема за период, който съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. Програмата ще се разработи в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците, като ще включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на община и изискванията съгласно Закона за управление на отпадъците. Програмата ще се публикува на интернет страницата на общината с цел осигуряване на обществен достъп. Програмата за опазване на околната среда на Община Правец за периода 2014 – 2020 г., вкл. разработената като неразделна част от нея Програма за управление на отпадъците за територията на Община Правец за период 2014 – 2020 г., ще бъде приета с решение на Общински съвет Правец. Програма за развитие на туризма на територията на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. Програмата се разработва на основата на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, според който общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Закон за туризма, програмата ще има съдържание и ще предвижда мероприятия за: 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите; 3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма; 5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения; 7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район; 8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. Програма за развитие на туризма на територията на Община Правец за периода 2014 – 2020 г. ще бъде приета от Общински съвет Правец. Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Правец за периода 2014 – 2020 г. Стратегията се разработва съгласно чл. 17, ал. 1 на Закон за културното наследство (ЗКН), според който кметовете на общини организират и координират осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на територията на съответната община, на основата на чл. 17, ал. 2 на ЗНИ, съгласно който общинските съвети приемат стратегия за опазване на културното наследство на територията на съответната община в съответствие с националната стратегия. В изпълнение на чл. 2а, ал. 1 от Закон за закрила и развитие на културата, в момента се изработва Национална стратегия за развитието на културата за следващия програмен период, която към момента на кандидатстване на Община Правец с настоящото проектно предложение е в последните етапи от процеса на разработване и ще бъде окончателно приета в най-кратък срок, като периодът й на действие ще започне от началото на 2014 г. Стратегията за опазване на културното наследство на територията на община Правец за периода 2014 – 2020 г. ще бъде разработена в пълно съответствие с Националната стратегия, съгласно действащата нормативна уредба в областта. Стратегията за опазване на културното наследство на територията на община Правец за периода 2014 – 2020 г. ще бъде приета с решение на Общински съвет Правец. В процеса на разработване на стратегиите ще бъдат използвани и прилагани правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец, разработени в рамките на дейност 2 от настоящото проектно предложение. За целите на подготовката на изброените по-горе програми и стратегии ще бъдат извършени необходимите предварителни проучвания и анализи, както и ще бъдат проведени работни дискусии с представители на общинска администрация Правец, на които ще се обсъдят спецификите на стратегиите, както и ще бъдат идентифицирани нуждите и проблемите в областта. Освен това, стратегиите ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни в рамките на общественото обсъждане, организирано в рамките на дейност 3.1.4. от настоящия проект. Стратегическите документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината, както и в онлайн дискусионния форум, за да може всички заинтересовани страни да имат достъп до тях, вкл. да дават своите мнения и предложения.
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнени мерки за предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, неговите цели и резултати, като се използват подходящи комуникационни средства. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени следните мерки за информация и публичност:  2 пресконференции – една при стартирането на проекта и една при приключването му;  Информационен банер (транспарант) – 1бр. с размери – височина 2.00м. и ширина 1.00м., алуминиева стойка и цветно напечатан винил;  Информационна табела – 1бр. - метална / двустранна с размери 70 х 50см.;  Брошури – 300 бр. – пълноцветен печат, формат А5, с двойна сгъвка;  Папки – 100 бр. – картон, формат А4;  Тефтери – 100 бр. – формат А5 с твърди корици;  Настолен календар – бележник – 50 бр.  Химикалки – 100 бр. Освен това, за популяризиране на резултатите от проекта, регулярно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на Община Правец.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 141 BGN
Общ бюджет: 58 374 BGN
БФП: 58 374 BGN
Общо изплатени средства: 57 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 428 BGN
2014 28 251 BGN
2015 16 750 BGN
57 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 564 BGN
2014 24 013 BGN
2015 14 237 BGN
48 814 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 864 BGN
2014 4 238 BGN
2015 2 512 BGN
8 614 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Договори с членове на създадения екип за управление на проекта
Индикатор 3 (Д) Проведени работни срещи на ЕУП
Индикатор 4 (Д) Изготвени документации за избор на външни изпълнители
Индикатор 5 (Д) Създадени и приети правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 6 (Д) Служители с повишена квалификация след проведен работен панел, свързан с приетите правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 7 (Д) Проведени работни панели със служители на Община Правец за обсъждане на приетите правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 8 (Д) Разработени общински планове за развитие
Индикатор 9 (Д) Проведени социологически проучвания, фокус групи, обществени обсъждания и работни дискусии
Индикатор 10 (Д) Изготвени анализи
Индикатор 11 (Д) Извършени оценки на Общински план за развитие
Индикатор 12 (Д) Разработени стратегически документи на Община Правец
Индикатор 13 (Д) Проведени пресконференции за популяризиране на проекта
Индикатор 14 (Д) Изготвени и разпространени материали за информация и публичност
Индикатор 15 (Д) Дейност 1: Заповед на кмета на Община Правец за сформиране на ЕУП
Индикатор 16 (Д) Дейност 1: Сключени договори с членовете на ЕУП
Индикатор 17 (Д) Дейност 1: Протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 18 (Д) Дейност 1: Финален технически и финансов отчет
Индикатор 19 (Д) Дейност 1: Разработени документации за избор на изпълнители
Индикатор 20 (Д) Дейност 1: Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 21 (Д) Дейност 2: Разработени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец.
Индикатор 22 (Д) Дейност 2: Решение на ОбС Правец за приемане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец.
Индикатор 23 (Д) Дейност 2: Организиран работен панел с общински служители за обсъждане на въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Правец
Индикатор 24 (Д) Дейност 2: Служители от Община Правец с повишена квалификация по отношение на въведените правила
Индикатор 25 (Д) Дейност 3: Брой изготвени анализи на нуждите на заинтересованите страни
Индикатор 26 (Д) Дейност 3: Брой изготвени анализи на нуждите на заинтересованите страни
Индикатор 27 (Д) Дейност 3: Брой организирани фокус групи
Индикатор 28 (Д) Дейност 3: Брой проведени социологически проучвания
Индикатор 29 (Д) Дейност 3: Брой организирани обществени обсъждания
Индикатор 30 (Д) Дейност 3: Брой систематизирани бази данни с информация
Индикатор 31 (Д) Дейност 3: Брой изготвени анализи на икономическото и социално развитие на Община Правец
Индикатор 32 (Д) Дейност 3: Брой разработени ОПР
Индикатор 33 (Д) Дейност 3: Брой приети ОПР от Общински съвет
Индикатор 34 (Д) Дейност 4: Извършена последваща оценка на ОПР
Индикатор 35 (Д) Дейност 4: Извършена предварителна оценка на ОПР
Индикатор 36 (Д) Дейност 5: Проведени работни дискусии
Индикатор 37 (Д) Дейност 5: Разработени стратегически документи на общинско ниво
Индикатор 38 (Д) Дейност 5: Решения на ОбС за приемане на стратегически документи на общинско ниво
Индикатор 39 (Д) Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 40 (Д) Дейност 6: Изготвени информационни банери
Индикатор 41 (Д) Дейност 6: Изготвени информационни табели
Индикатор 42 (Д) Дейност 6: Изготвени и размножени брошури
Индикатор 43 (Д) Дейност 6: Изготвени и размножени папки
Индикатор 44 (Д) Дейност 6: Изготвени и размножени тефтери
Индикатор 45 (Д) Дейност 6: Изготвени и размножени календари
Индикатор 46 (Д) Дейност 6: Химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз