Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0143-C0001
Номер на проект: 13-13-143
Наименование: Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на стратегически документи на Община Сухиндол
Бенефициент: Община Сухиндол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики и въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на обществено значими политики в дейността на Община Сухиндол.
Дейности: Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.) Въз основа на получените резултати от Дейност 4 ще бъде организиран процеса по разработване на Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.). Тук влизат всички работни процеси и свързаните с тях консултантски услуги, необходими за цялостното формиране на новия стратегически документ.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите на проекта и за резултатите от него. Това включва: Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; Изработване на информационни банери / табели (2 бр.) и рекламни брошури (300 бр.); Публикуване на съобщения в печатни и електронни медии – общо 4 за целия период на проекта; Организиране на финална пресконференция за закриване на проекта и популяризиране на резултатите; Публикуване на информация на интернет страницата на общината за прогреса на проекта.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността има за цел да бъде постиганата ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на всички проектни дейности. Предвижда се това да се постигне чрез: - Изготвяне на подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности; - Организиране и провеждане на регулярни работни срещи на екипа за управление на проекта; - Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; - Проследяване изпълнението на заложените индикатори; - Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 4: Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в Община Сухиндол, както и преглед на основни стратегически документи на национално и регионално ниво, с цел установяване и конкретизиране приоритетните области, които трябва да б Дейността предвижда целенасочено събиране и анализиране на данни, въз основа на които да бъде разработен новия план за общинско развитие на Община Сухиндол за периода 2014 – 2020 г. Организацията на дейността предвижда следните поддейности: Провеждане на проучване сред представителите на целевите групи относно изпълнението и адекватността на политиките провеждани от Община Сухиндол; Изготвяне на SWOT анализ, чрез който да се определи настоящото състояние на социално – икономическите процеси в общината и да бъдат определени група приоритети, които да са за следващия програмен период. Преглед и анализ на действащите и новите стратегически документи на регионално, национално и европейско ниво, с цел адекватно позициониране на новите общински стратегически документи; Дейността ще се изпълни от външен доставчик на услугата.
Дейност 6: Представяне и обществено обсъждане на Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.), последващо приемане на стратегическия документ от общинския съвет Тази дейност е програмирана с цел местната общност да бъде запозната подробно със съдържанието на новия стратегически документ. Предвижда се да бъдат проведени 2 публични събития по представяне и обществено обсъждане на Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.), които в максимална степен да обхванат представители не само на целевите групи, но и като цяло населението в региона. С оглед на действащите нормативни изисквания, след представянето и общественото обсъждане, новия общински план ще бъде приет от действащия общински съвет на Община Сухиндол
Дейност 3: Разработване и въвеждане на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация Дейността има за цел практическото разработване и въвеждане на механизми за осъществяването на мониторинг и контрол върху реализацията на обществено значими политики. Провеждането на дейността ще се осъществи от избран външен изпълнител и включва следните поддейности: Проучване на добри практики от български и/или европейски общини за съществуващите механизми и нормативната база за осъществяване на мониторинг и контрол; Съдаване на механизми за вътрешен мониторинг, чрез въвеждане на административни правила, които да са адекватни на нуждите и структурата на Община Сухиндол. Основната на тези правила е да бъдат създадени възможности за контрол върху процесите по изпълнение на всички стратегически документи на общината; Практическо въвеждане на разработените механизми чрез провеждане на дискусия за представяне новите вътрешни правила пред всички общински служители; Дейността ще се изпълни от външен доставчик на услугата.
Дейност 2: Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители по отделните дейности Настоящата дейност има за цел да бъдат организирани и проведени всички процедури за избор на външни изпълнители на проектните дейности. По същество процедурите ще бъдат съобразени изцяло с българското законодателство и изискванията на ОПАК в това отношение. Предвижда се разработването на отделните пакети тръжна документация да бъде възложено на външна фирма изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 336 BGN
Общ бюджет: 36 276 BGN
БФП: 36 276 BGN
Общо изплатени средства: 36 276 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 276 BGN
2015 0 BGN
36 276 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 834 BGN
2015 0 BGN
30 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 441 BGN
2015 0 BGN
5 441 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - План за работа на екипа за управление на проекта
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Протоколи от проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Технически и финансови отчети
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Изпълнени проектни дейности
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Създадени тръжни досиета
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Избрани външни изпълнители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Сключени договори с избраните изпълнители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Доклад, съдържащ проучените добри български и/или европейски практики в сферата на мониторинга и контрола при реализацията на обществено значими политики
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Доклад от проведеното проучване
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - SWOT анализ
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Доклад от извършен преглед и анализ на действащите и новите стратегически документи на регионално, национално и европейско ниво
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)
Индикатор 17 (Д) По Дейност 6 - Проведени две публични събития за представяне и публично обсъждане
Индикатор 18 (Д) По Дейност 6 - Решение на Общинския съвет
Индикатор 19 (Д) По Дейност 7 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) По Дейност 7 - Поставени информационни банери / табели
Индикатор 21 (Д) По Дейност 7 - Разпространени рекламни брошури
Индикатор 22 (Д) По Дейност 7 - Публикувани прессъобщения
Индикатор 23 (Д) По Дейност 7 - Публикувана и достъпна информация за проекта на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз