Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0082-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ефективност и ефикасност чрез внедряване на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници"
Бенефициент: ET Веселин Запрянов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Ефективност и ефикасност чрез внедряване на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници"
Дейности: Дейност 1.1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, което намалява енергоемкостта на производството на метизни изделия
Дейност 1.2: Въвеждане на системи от възобновяеми енергийни източници - Слънчеви колектори за подгряване на топла вода
Дейност 2: Визуализация на проекта
Дейност 3: Одит на проекта
4. Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 991 771 BGN
Общ бюджет: 3 983 416 BGN
БФП: 1 991 708 BGN
Общо изплатени средства: 1 991 708 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 991 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 991 708 BGN
1 991 708 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 692 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 692 952 BGN
1 692 952 BGN
В т.ч. Национално финансиране 298 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 298 756 BGN
298 756 BGN
Финансиране от бенефициента 1 991 771 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени).
Индикатор 8 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта (в лева).
Индикатор 9 Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 10 Увеличаване на нетните приходи от продажби;
Индикатор 11 Диверсификация на продуктите с увеличаване на асортиментната листа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз