Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0044-C0001
Номер на проект: 58-131-44-44
Наименование: Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадни води - гр. Рудозем - в двете направления - по поречието на река Чепинска и река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 16.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Подготовка за финансиране на интегриран проект за изграждане на довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадни води – гр. Рудозем в две основни направления по поречието на река Чепинска и река Елховска и изгражадне на вътрешни канализационни и водоснабдителни мрежи на населените места по поречието на двете реки. Стратегически цели на интегрирания проект е реализирането на : Подобряване на екологичната обстановка и чистотата на водните ресурси – река Арда и нейните
Дейности: дейността 1:Подготовка на тръжни документи и обявяване процедурата за избор на изпълнител. Провеждане на процедура по ЗОП. Скючване на договор с изпълнители. Стартиране процедурата за обществена поръчка. Избор на изпълнител/ли за изготвяне на работни проекти на 14 обекта по Закона за обществените поръчки чрез открита процедура за възлагане. Избор на изпълнител/ли за изготвяне на прединвестиционно проучване и финансово икономически анализ на интегрирания проект по НВМОП /Наредба за възлагате на малки обществени поръчки/. Избор на изпълнител за управление на проекта по НВМОП.
дейността 2:Управление на проекта Координация на дейностите на изпълнителите на работни проекти, консултантите и общината. Организация по изпълнение на дейностите по проекта. Организиране на работни срещи с изпълнители. Извършване на дейност по съгласуване на работните проекти с всички необходими инстанции. Дейности по изготвяне на всички необходими доклади. Събиране и представяне на необходимата информация и документация по проекта както за общината така и за изпълнителите. Разглеждане на всеки работен проект детайлно във връзка с максимално съобразяване на трасетата на съответните канализации и водопроводи с регулационните планове и уличната регулация на населените места. Там където се налага процедурите по отчуждаване на частни имоти предлага най -евтино решение. Изготвя списък на имоти за отчуждаване, за да бъдат предвидени процедури преди строителството на обектите. Изготвяне на месечни, тримесечни и окончателни доклади и представяне пред общината за одобрение. Провеждане на мерките за публичност по проект съвместно с общината. Изготвяне на мотивирани предложения за плащания на изпълнителите след приети на работни срещи за одобрение на извършени дейности за извършване на плащанията от общината.
дейността 3:Лот 8 -Изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешна канализационна мрежа централна градска част, кв. VI и VII площадки /ул. „Кап. Петко Войвода”/ и водопроводна мрежа кв. VI и VII площадки -гр. Рудозем. Изготвяне на работен проект за реконструкция на 12000 м. канализационна мрежа и 2000 м. водоснабдителна мрежа на града. Геодезично заснемане и трасировъчен план на трасетата на подобектите Избор на съвременна технология за отвеждане на битово-фекалните води, която напълно да изключи смесването с дъждовни води от уличното отводняване. Възлагането за изпълнение на работни проекти за вътрешната канализационна мрежа, едновременно да се изпълнява и водопроводната мрежа на съответното населено място. Максимално съобразяване на трасетата на съответните канализации и водопроводи с регулационните планове и уличната регулация на населените места, с цел, ако е възможно избягване на процедурите по отчуждаване на частни имоти, заплащане правото на преминаване и др. Работените проекти да бъдат в пълна комплектовка, съгласно наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти / част, геология, хидрология, технологична, технологично оборудване, конструктивна, План за безопасност и здраве, Организация на движението, Количествена сметка по части и обобщена, календарен график за изпълнение на строителството, План за организация и изпълнение на строителството и др. График за предаване на изготвените работни проекти за съответните подобекти, не по-късно срок от одобрения по настоящия проект.
дейността 4: Процедури по съгласуване на одобрените работни проекти Съгласуване на работните проекти с държавни и частни институции-РИОСВ-Смолян, БТК, РС-ПБЗН, EVN, ВиК и други. Съгласуване с Басейнова дирекция – Пловдив за заустване на отпадни и питейни води. Доклад за заустване на пречистени води от ГПСОВ-гр. Рудозем Изготване на физико-химичен анализ на отпадни води. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени води от ГПСОВ. Доклади за оценка на съответствие на работени проекти за канализационни и водоснабдителни мрежи по населени места
дейността 5: Изготвяне на финансово-икономически анализ и предпроектно - проучване интегрирания проект за строителство Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите. Анализ на варианти за съвместно и индивидуално пречистване на отпъдъчните води от всяко населено място поотделно.
дейността 6: Попълване на апликационната форма за кандидатстване. Попълване на апликационна форма и необходимите документи за участие по ос 1 на ОПОС
дейността 7:Подготовка на тръжна документация на интегрирания проект за строителство Изготвяне на техническите спецификации, съгласно изготвените работни проекти, Изготвяне на проекто-договор за строителство, методиката за оценяване на проектните предложения. Синхронизиране на тръжните документи с българското законодателство и европейските стандарти.
дейността 8:Информираност и публичност на проекта прессъобщение /статии/ във национални – 1 броя и местни медии - 1 броя, при стартиране на проекта. Изготвяне на дипляни – 2000 броя. Изготвяне на информационен бюлетин на общината – с публикуване Подготовка и разпространение на информационни материали/статии, брошури и информационни бюлетини. Ще бъде направена презентация на проекта, ще бъде оповестен приносът на ЕС, същността на проекта и приносът от реализирането му за постигане на целите на общинския план за развитие. Ще бъдат поместени мнения на жителите на населените места, обект на инвестицията на настоящия проект.
дейността 9:Одит на проекта Да извърши счетоводен одит на всички счетоводни документи по настоящия проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 609 840 BGN
Общ бюджет: 2 556 613 BGN
БФП: 2 556 613 BGN
Общо изплатени средства: 2 556 613 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 556 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 719 940 BGN
2011 343 586 BGN
2012 493 087 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 556 613 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 173 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 375 952 BGN
2011 274 869 BGN
2012 394 470 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 045 290 BGN
В т.ч. Национално финансиране 383 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 343 988 BGN
2011 68 717 BGN
2012 98 617 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
511 323 BGN
Финансиране от бенефициента 503 756 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз