Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0054-C0001
Номер на проект: 13-13-55
Наименование: Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки
Бенефициент: Община Лъки
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 23.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки.
Дейности: 1.Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Дейността включва 2 поддейности: 1.1 Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие за периода 2007-2013 г. 1.2 Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Поддейност 1.1 включва провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие за периода 2007-2013 г. Тази поддейност ще бъде изпълнена при стриктно спазване на изискванията на чл. 34, ал. 1 от Закона за регионалното развитие. Оценката ще включва: • оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; • оценка на общото въздействие; • оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; • изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Оценката ще бъде извършена на база на разработени в рамките на проект по ОПАК № А10-13-15/30.11.2011 г. на Областна администрация – Габрово методология за наблюдение и оценка на изпълнението на общински планове за развитие, както и методология за оценка на въздействието на общинските планове за развитие. Поддейност 1.2 – в рамките на предложената поддейност ще бъде организирано събирането на релевантната актуална информация, която ще послужи за основа на разработването на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. С оглед логиката на процеса на стратегическо планиране е необходимо информацията, на база на която се залагат средносрочни и дългосрочни приоритети, да бъде максимално актуална, т.е. необходима е информация към 2013 г. Основният компонент на тази поддейност е свързан с разработването на общински план за развитие за периода 2014-2020 г., в съответствие с методическите указания одобрени със заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, или последващи одобрени указания, приложими към момента на разработването на плана. Съгласно действащото законодателство общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. С общинския план за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие. Планът се разработват за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие. В структурно отношение общинският план за развитие включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 г.; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителната оценка на плана. Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Общинският план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет. Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет.
2.Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени и въведени Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики (Правила). Ще бъдат разработени/усъвършенствани документи, свързани с изпълнението на конкретни политики на общината, включително, но не само, методологии, вътрешни правила и процедури, инструкции и наръчници, указания за работа, механизми за подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики. Ще бъде направен преглед на стратегическите документи на общинската администрация. За обезпечаване на най-висока степен на ефективност при реализирането на настоящото проектно предложение ще бъдат идентифицирани приоритетно не по-малко от 2 области, където е установена необходимост от актуализиране на действащите общински стратегически документи или е необходимо разработването на нови общински стратегически документи. При идентифициране на приоритетните области ще бъдат отчетени както приоритетите на проекта за общински план за развитие за периода 2014-2020 г., така и резултатите от оценката на изпълнението на общинския план за развитие за програмния период 2007-2013 г. С оглед необходимостта от включване на всички заинтересовани страни и провеждането на обществено консултиране в процеса на идентифициране на приоритетните области ще бъде проведено социологическо проучване чрез въпросници. Анкетираните граждани и представителите на бизнеса ще бъдат запитани за приоритетни за тях политики, които следва да бъдат приоритетни за общинската администрация. Ще бъде обърнато специално внимание на гарантиране на устойчивостта на приоритетните политики и необходимостта те да бъдат адекватно ресурсно обезпечени. Стъпвайки на информацията от общинските планове за развитие и социологическото проучване, ще бъдат идентифицирани не по-малко от 2 приоритетни области, за които ще бъдат разработени/усъвършенствани стратегически документи и разработени Правила. Стратегическите документи и Правилата ще бъдат разработени, след което ще бъдат подложени на обществено обсъждане чрез провеждането на граждански панели/кръгли маси с представители на структури на гражданското общество, представители на бизнеса и проявили интерес граждани. При провеждане на кръгли маси ще бъде съблюдавано изискването за обезпечаване на лесен достъп за хора в неравностойно положение. Втора форма на обществено обсъждане ще бъде публикуването им на интернет страницата на общината, както и предоставянето им за справка на хартиен носител в сградата на общината. Така се гарантира безпрепятствен достъп за всички заинтересовани страни. За обезпечаване включването на хора в неравностойно положение в процеса на обществено обсъждане ще бъде създадена възможност те да получат информация за обсъжданите документи в своя дом или по друг, подходящ за съответното лице начин. Ще бъдат посочени начини за обратна връзка – напр. електронна поща, на която да бъдат изпращани коментари/предложения; по официален път и др. Третата форма на обществено обсъждане включва публикуването им на Портала за обществени консултации www.strategy.bg на Министерския съвет. За настоящото проектно предложение това представлява споделяне на добри практики от предишни проекти, реализирани по ОПАК – провеждането на общественото обсъждане ще се ръководи от Стандартите за провеждане на обществени консултации, приети в рамките на проект на Министерския съвет с наименование „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”. Използваната добра практика е свързана със срока на общественото обсъждане. То ще продължи 30 дни – срок, напълно достатъчен за всички заинтересовани страна да получат адекватна информация и да имат възможност да изразят своето мнение. След изтичане на срока на общественото обсъждане ще бъдат изготвени финалните проекти на стратегическите документи и правилата. Ще бъде изготвена справка за постъпилите коментари/предложения, както и основанието за приемането или неприемането им. Финалните проекти на документи ще бъдат предложени на общинския съвет за гласуване. Въвеждането на Правилата ще бъде извършено с акт (решение) на общинския съвет. Разработените и въведени Правила ще бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработените/актуализираните стратегически документи. Те ще бъдат взети предвид от общинската администрация в процеса на последващо стратегическо планиране/оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. По този начин се постига пълна съгласуваност на дейностите в рамките на проектното предложение. Дейност 2 е насочена към изпълнението на специфична цел 1 и специфична цел 3 на проектното предложение, както и на общата цел на проекта - въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. За продължаване на дейността и гарантиране на устойчивост на резултатите в рамките на проекта: 1. Ще бъдат специално определени общински служители, които да извършват наблюдение на изпълнението и подготовката на регулярни доклади на определен период от време (определен в Правилата). 2. Ще бъдат създадени консултативни съвети при кмета на общината, като неформални органи, които ще осъществяват реално и пряко участие на гражданското общество в реализирането на конкретните политики. Членството в консултативните съвети ще бъде отворено за всички заинтересовани лица. Всеки член ще се ангажира да работи лично, доброволно и активно в процесите на формирането на конкретната общинска политика, съобразно своята професионална компетентност и да съдейства за практическата и́ реализация. Предложенията и решенията на консултативните съвети не са задължителни за кмета и работата им няма за цел да дублира функциите на Общинския съвет. Консултативните съвети са неформална и политически неангажирана структура на гражданското общество.
3.Информация и публичност Съгласно изискванията на приложимите актове, дейностите по информация и публичност следва да осигурят информиране на широката общественост за финансовото подпомагане и резултатите от реализирането на проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. Предвидените дейности не дублират дейности по обществено консултиране или обсъждания, популяризиране и др., а са свързани с проекта като инициатива, финансирана на база договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейностите за информация и публичност, които съответстват напълно като обем и разпределение на основната дейност на проекта, са, както следва: 1. Провеждане на 2 пресконференции – в началото и края на проекта. Встъпителната ще бъде организирана със собствено изпълнение на общината. Заключителната ще бъде организирана от избрания изпълнител. Основната цел на въвеждащата пресконференция е да запознае широката общественост посредством местни и регионални медии с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности, резултати, график за изпълнение на дейностите и източника на финансиране. Основната цел на Заключителната пресконференция е да обобщи постигнатото в рамките на проекта, да сподели „научени уроци” и „добри практики”; 2. 2 публикации в местна/регионална печатна и/или електронна медия. Публикацията ще информира за целите на проекта и източниците на финансиране и ще представи резултатите от реализирането на проекта. Публикациите са необходимо допълнение към провеждането на пресконференции, тъй като в рамките на публикациите общинската администрация ще може да контролира съдържанието на публикацията, включително с оглед на коректното представяне на източника на финансовата помощ и съответната визуализация, което е основно изискване за информация и публичност на проекта съгласно Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. От друга страна публикацията дава възможност за насочване на конкретно съобщение към конкретна аудитория, дори и ако по независещи от Кандидата причини определена медия не отрази съществената информация в необходимия обем. 3. Предвидено е изработването на 300 информационни брошури за целите и очакваните резултати от проекта, който ще бъде използвани както в сградата на общината, така и по време на публични мероприятия; 4. Временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с необходимата визуализация. 5. Резюме на проекта ще бъде публикувано на интернет страницата на общината. Текуща информация за проекта също ще бъде публикувана на интернет страницата на общината при изпълнение на дейност, поддейност или етап от поддейност, като същата ще бъде изпращана и до местни/регионални медии под формата на прессъобщения. Като минимум ще бъдат публикувани 5 текущи новини/разпратени 5 прессъобщения за изпълнението на проекта. Особено внимание ще бъде обърнато на популяризирането на различните форми на обществени консултации, като така ще бъде стимулирано по-активно гражданско участие. Стриктното спазване на изискванията за информация и публичност включва информиране на широката общественост и всички участници в проекта, че същият се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” и се съфинансира от ЕСФ. По-конкретно, Кандидатът ще информира обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта, на флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде включено изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Ще бъде осигурена максимална публичност на съответните проекти в медиите, с оглед спецификата на проекта и интереса на медиите и широката общественост.
Разходи за организация и управление
Разходи за разработване на документация за избор на изпълнител
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 720 BGN
Общ бюджет: 76 278 BGN
БФП: 76 278 BGN
Общо изплатени средства: 76 278 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 278 BGN
2015 0 BGN
76 278 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 836 BGN
2015 0 BGN
64 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 442 BGN
2015 0 BGN
11 442 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Брой извършени оценки
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Брой представени доклади с формулирани препоръки
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Брой изготвени общински планове да развитие
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Брой разработени/актуализирани стратегически документи в минимум 2 приоритетни области.
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Брой разработени и въведени с решение на общинския съвет Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Брой проведени обществени консултации
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Брой проведени пресконференции.
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Брой публикация в местни/регионални печатни или електронни медии.
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Брой изработени брошури.
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Брой временна информационна табела.
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Брой публикации на новини на интернет страницата на общината и разпратени прессъобщения.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз