Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0021-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.1-11/2011/021-02
Наименование: Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ Троян ЕООД, гр. Троян
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТРОЯН, Община Троян, посредством предоставяне на интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за въвеждане в експлоатация на специализирано, модерно и ефективно медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности и предоставяне на висококачествено болнично обслужване на населението.
Дейности: Дейност 1 Екипно функциониране на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на ОП за избор на изпълнител в съответствие с националното законодателство
Дейност 6 Разпространение на информация и публичност
Дейност 3 Извършване на СМР
Дейност 7 Одит на проекта
Дейност 5 Доставка на специализирано медицинско оборудване
Дейност 4 Строителен надзор и авторски надзор
Дейност 8 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 279 858 BGN
Общ бюджет: 1 279 498 BGN
БФП: 1 270 238 BGN
Общо изплатени средства: 1 270 238 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 270 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 447 950 BGN
2015 822 288 BGN
1 270 238 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 079 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 380 758 BGN
2015 698 945 BGN
1 079 703 BGN
В т.ч. Национално финансиране 190 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 193 BGN
2015 123 343 BGN
190 536 BGN
Финансиране от бенефициента 9 398 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване-1
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП-1
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места-1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз