Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0170-C0001
Номер на проект: ESF-1113-07-13001
Наименование: "Подкрепа за дългосрочна перспектива"
Бенефициент: "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Стимулиране на предприятието за наемане на безработни лица до 29г. чрез подходящо обучение и създаване на работни места за осигуряване на заетост.
Дейности: 1. Операционен мениджмънт Дейността ще осигури сформиране на екип, който да организира и ръководи изпълнението на проекта, неговия мониторинг и координация на дейностите. В рамките на дейността ще бъдат обособени следните под – дейности: 1.1 Вътрешна оценка и контрол на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Счетоводителят ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. 1.2 Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 69/11.03.2013 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България и гарантира, че проектът ще се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. 1.3 В края на проекта ще бъде извършен независим одит. Извършването на одит е необходимо, за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
4. Професионално обучение 4.1 професионално обучение с придобиване на І квалификационна степен се предвижда за следните специалности: 4.1.1 Заваряване, 300 уч. часа – 2 лица; 4.1.2 Стругарство, 300 уч. часа – 1 лице; 4.1.3 Шлосерство, 300 уч. часа – 1 лице; 4.1.4 Автобояджийство, 300 уч. часа – 1 лице. Продължителност на обученията – 50 учебни дни, всеки от по 6 учебни часа. Предвидени са разходи за пътни за обучаемите, в случай че бъдат подбрани лица с постоянен адрес – различен от мястото на провеждане на обученията. 4.2 професионално обучение по част от професия за следните специалности от ІІІ степен на ПК: 4.2.1 Графичен дизайн, 600 уч. часа, 2 лица; 4.2.2 Бизнес администрация, 600 уч. часа, 1 лице. Продължителност на обученията - 75 учебни дни от по 8 учебни часа на ден. Конкретното разпределение на учебните планове и програми по всяко едно обучение, ще бъде извършено от определения външен изпълнител, след съгласуването му с екипа по проекта с оглед нуждите на работодателя и професионалната подготовка на бенефициентите. Обучителният процес ще завърши с полагане на държавен изпит по теория и практика за всяка специалност в съответствие с Държавните образователни изисквания.
3. Подбор на бенефициенти Подборът ще се извърши съгласно утвърдената от Агенцията по заетостта процедура за подбор на представители на целевата група. 3.1 Подаване на заявка до ДБТ При определяне на минимални критерии за подбор, следва да се отчитат длъжностите на които лицата ще бъдат назначени на работа, предвиденото обучение което трябва да се премине и минималното изходящо образователно равнище съгласно чл. 8 (5) т. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение. Минималните критерии за подбор са както следва: По отношение на „дизайнер” и „офис - сътрудник” – завършено средно образование или завършен клас даващ право за явяване на държавни зрелостни изпити, както и основни знания по английски език. По отношение на „стругар”, „заварчик”, „бояджия” и „шлосер” – завършено основно образование. 3.2 Изготвяне на „кратък списък” от желаещи безработни лица, на базата на представен от ДБТ „дълъг списък” 3.3 провеждане на интервю 3.4 Съставяне на протокол от подбора и окончателен списък на избраните крайни бенефициенти Първоначално подборът ще обхване безработни лица, регистрирани в Д БТ в гр. Русе, а при необходимост ще бъде разширен спрямо всички общини от областта. С оглед нормалното провеждане на цялата процедура по подбор сме предвидили консумативи, които да обезпечат дейността.
6. Обособяване на работни места С оглед назначаването на нови работници и служители в предприятието, както и нарастване на обема на производство, възниква необходимост от обособяване на нова работни места, обезпечени със съответното оборудване и обзавеждане. Предвидили сме доставка на следното: 6.1 за работното място на двамата компютърни графици – компютърна конфигурация, бюро, стол, етажерки, секции за документи. Предвидените компютри са с по – висок клас технически параметри от предназначените за масова употреба, тъй като в предприятието се работи със специализиран софтуер, за нормалната работа на който се изисква съответната операционна памет, свободно хардуерно пространство и т.н.; 6.2 за работното място на двамата заварчици – заваръчен апарат; 6.3 за работното място на шлосер, стругар – ъглошлайф и лентоотрезна машина; 6.4 за работното място на офис – сътрудник: подходящо обзавеждане – мебели. Горепосоченото оборудване и обзавеждане е избрано с цел да гарантира по – голяма устойчивост на работните места, по – висока степен на механизация на извършваните процеси и по – високо качество на предлаганите от дружеството стоки и услуги. Чрез закупуването му ще се гарантира устойчивост на работните места на новоназначените по проекта работници и служители.
5. Обучение по английски език При контактите и работата ни със съконтрагенти и клиенти извън пределите на България, минимално изискуемо условие за сигурност във взаимоотношенията и постигането на добри резултати се явява доброто владеене на технически английски език. Поради тази причина сме предвидили специализиран курс по технически английски език за тримата безработни младежи, които в предходната проектна дейност ще преминат професионално обучение съответно по „бизнес администрация” и „графичен дизайн” и които в последствие ще заемат ключовите позиции в предприятието: офис – сътрудник и компютърен график. Продължителност на обучението – 102 учебни часа , разпределени в 17 учебни дни от по 6 учебни часа.
2. Визуализация Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели - в периода на изпълнение на проекта ще поставим 2 броя табели. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и приноса на ЕС. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 200 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. 3. Публикации в регионален вестник - бенефициентът ще изготви четири публикации, по две в началото и в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани (постигнати) резултати. 4. Финансовият принос ще бъде отбелязан посредством стикери на доставеното по проекта оборудване и обзавеждане. 5. Разпространение на информация относно напредъка на проекта на интернет сайта на предприятието. 6. Изпращане на прес – съобщения до регионални медии (вкл. електронни).
7. Субсидирана заетост Дейността включва осигуряване на 12 месечна заетост в рамките на проекта на 8 безработни лица, на различна длъжност, съответстваща на специалността по която лицата са обучени, както следва: 1.1 Завършилият специалността Автобояджийство ще бъде назначен на длъжността „Бояджия” – 1 лице; 1.2 По специалността Заваряване ще бъдат назначени на длъжността „заварчик” 2 лица; 1.3 По специалността Шлосерство – длъжност „Шлосер” – 1 лице; 1.4 Завършилият специалността Стругарство – „Стругар” – 1 лице; 1.5 Завършилите специалността Графичен дизайн ще бъдат назначени на длъжността „Компютърен график” 2 лица; 1.6 По Бизнес администрация – на длъжността „офис сътрудник” – 1 лице Със всички лица ще бъде сключен трудов договор по реда на КТ. Заетостта ще бъде осигурена благодарение на извършената по проекта инвестиционна подкрепа за разкриване на съответните работни места.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 022 BGN
Общ бюджет: 72 547 BGN
БФП: 72 547 BGN
Общо изплатени средства: 72 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 804 BGN
2014 35 839 BGN
2015 21 903 BGN
72 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 584 BGN
2014 30 463 BGN
2015 18 617 BGN
61 665 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 221 BGN
2014 5 376 BGN
2015 3 285 BGN
10 882 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз