Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0039-C0001
Номер на проект: 13-13-40
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Средец
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 29.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на процеса на разработване, прилагане и контролиране на политики, провеждани от община Средец за постигане на стратегическите цели и мисията на общинската администрация.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта. Със Заповед 127/20.02.2013 г. е определен екип от експерти, които впоследствие ще са пряко ангажирани в управлението на проекта. Екипът се състои от трима членове: ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Ще бъдат организирани въвеждаща и регулярни междинни срещи на екипа, при които ще се съблюдава напредъка по проекта. Ще се прецизира плана за изпълнение на конкретните дейности и ще се предприемат корективни мерки при необходимост. Екипът ще носи отговорността за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури по реда на Закона за обществени поръчки. В рамките на дейност 2 ще бъдат изготвени всички процедури по реда на ЗОП, необходими за възлагане на дейностите по проекта.
Дейност 3 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата и провеждане на съпътстващо обучение по разработените правила. В рамките на дейността ще бъдат разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретна политика в община Средец, а именно - подобряване на бизнес средата в Община Средец, включително създаване и развитие на малки и средни предприятия, с цел задържането на младите хора в общината и намаляване на бедността. Правилата ще представляват инструмент на доброто управление, обхващащ следните по-важни направления: • Създаване на прозрачност; • Осигуряване на отчетност; • Отговорност на управлението; • Подобряване на качеството на изпълнение; • Създаване на механизми за участие на заинтересованите страни; • Ефективност и ефикасност на политиките и изграждане на стратегическа визия • Оценка на изпълнението мерки по политиката и разработването на препоръки за подобряването й. В рамките на тази дейност ще бъде проведено и едно двудневно обучение на служителите на общинската администрация за прилагането в практиката на разработените правила. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще вземат участие всички служители на общината, които имат отношение към процеса на разработване, провеждане, мониторинг и последваща оценка на политиката за подобряване на бизнас средата в община Средец.
Дейност 4 Разработване на Общинския план за развитие на община Средец в периода 2014 – 2020 г. Дейността включва разработването на Общинския план за развитие на община Средец съгласно изискванията на Закона за регонално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министрество на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. Отделните етапи, които ще бъдат изпълнени за разработването на ОПР са, както следва: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината. 2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период. 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана. 4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана. 5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана. 6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност. 7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. Предварителната оценка на плана ще бъде реализирана от община Средец със собствен ресурс, за сметка на бюджета на общината и не е предмет на настоящото проектно предложение. Предварителната оценка ще бъде извършена от независим консултант, успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 878 BGN
Общ бюджет: 66 975 BGN
БФП: 66 975 BGN
Общо изплатени средства: 66 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 975 BGN
2015 0 BGN
66 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 928 BGN
2015 0 BGN
56 928 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 046 BGN
2015 0 BGN
10 046 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Изпълнени дейности съгласно заложения план-график
Индикатор 3 (Д) По Дейност 2 - Проведени законосъобразни и целесъобразни тръжни процедури.
Индикатор 4 (Д) По Дейност 3 - Разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата
Индикатор 5 (Д) По Дейност 3 - Проведено двудневно обучение за общински служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 4 - Разработен и приет Общински план за развитие на община Средец за периода 2014-2020 г.
Индикатор 8 (Д) По Дейност 5 - Осъществени пресконференции
Индикатор 9 (Д) По Дейност 5 - Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - Изработени Листовки
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Публикации на интернет-страницата на общината
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз