Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0026-C0001
Номер на проект: 58231-С004
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на Регионално депо за ТБО, гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящият проект за техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино” с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Осигуряването на качеството на подготовката на инвестиционн
Дейности: Геодезично заснемане на площите Геодезичното заснемане е извършено във връзка с необходимостта от точното определяне на площта, необходима за разширение на Регионалното депо, както и във връзка с изготвянето на ПУП
Предоставяне на хидроложки данни от НИМХ - БАН Извършени са от НИМХ –БАН, данните са прецизни и могат да се ползват в предпроектното проучване за вземане на правилно техническо решение.
Предоставяне на метеороложки данни от НИМХ - БАН Извършени са от НИМХ –БАН, данните са прецизни и могат да се ползват в предпроектното проучване за вземане на правилно техническо решение
Тахиметрична снимка на терен Тахиметричната снимка е задължителна част от предпроектните проучвания и работен проект за разширение на регионалното депо.
Геоложко проучване - Георадарно и проучвателно щампово натоварване за стена /Депо за ТБО/ Георадарно и проучвателно щампово натоварване за стена – депо за ТБО
Проект за увеличаване капацитета на регионалното депо Във връзка с необходимостта от вземане на спешни мерки за разширение на депото така, че временно да се осигури разширението му преди изготвяне на интегрирания проект за техническа помощ по ОП ”Околна среда 2007 – 2013 г.” се наложи да бъде възложено изготвянето на работен проект. Част от дейностите, който са свързани с изграждането на укрепителната стена и частично разширение осигуряват капацитет за депониране на депото и неговата експлоатация. Неприлагането на тези дейности налага прекратяване експлоатацията на депото поради изчерпване на капацитета и в момента общините щяха да бъдат изправени пред сериозен проблем. Предпроектните проучвания и работния проект за разширение на депото обект на настоящият проект за техн. помощ, както ще бъдат описани в дейността по-долу се явяват продължение на действията на общините с цел удължаване на експлоатационния период на депото на 25 години и изграждане на допълнителни обслужващи съоръжения, свързани с пречистване и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото, реконструкция на обслужващ път, както изграждане на площадка за предварително третиране и отделяне на годните за рециклиране отпадъци.
Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, проектиране на инвестиционни обекти, разработване на формуляр и консултантски услуги o Изготвяне на доклади за количествения и морфологичен състав на отпадъците в общините Мадан, Златоград и Неделино; o Изготвяне на регионална програма за управление на отпадъците по общини и актуализиране на общинските програми за УО; o Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „разходи-ползи за проекта (в т.ч. финансов анализ, социално-икономически анализ и анализ на чувствителността и риска), в съответствие с изискванията на Европейската Комисия и релевантните национални документи в областта; o Процедури за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие”; o Процедури за издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС и/или разрешения по чл. 37 от ЗУО; o Разработване на прединвестиционно проучване по смисъла на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията; o Разработване на работни проекти в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията. o Попълване на формуляр/и за кандидатстване за инвестиционен/нни проекти по Приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;
Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор. Цели: • Удостоверяване от страна на независим одитор, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин; Резултати: Осъществен независим одит върху изпълнението на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”
Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на трите общини във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местни печатни издания, организиране на пресконференции и информационни плакати за проекта.
Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Златоград. Цели: • Получаване на заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Златоград. Резултати: • Получени и приложени на практика основни заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Златоград.
Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на споразумение за партньорство между трите общини, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи. Цели: • Укрепване на административния капацитет за управление и изпълнение на проекти в рамките на трите общини; • Подготовка на необходими правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз; • Изпълнение на препоръки, дадени от страна на междинното звено по време на оценката на капацитета на община Златоград за управление и изпълнение на проекта. Резултати: • Създаден адекватен административен капацитет за управление и изпълнение на проекти в рамките на трите общини; • Подготвени необходими правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз; • Изпълнени препоръки, дадени от страна на междинното звено по време на оценката на капацитета на екипа за управление и изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:
Община Златоград
Община Неделино
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 739 070 BGN
Общ бюджет: 427 756 BGN
БФП: 427 756 BGN
Общо изплатени средства: 530 223 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 427 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 147 814 BGN
2010 17 585 BGN
2011 364 825 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
530 223 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 363 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 125 642 BGN
2010 14 947 BGN
2011 310 101 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
450 690 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 172 BGN
2010 2 638 BGN
2011 54 724 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 534 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз