Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0095-C0001
Номер на проект: BG161PO003-2.4.02-0095-C0001-A-3/07.04.2015
Наименование: Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на Клъстер на софтуерните инженери на национален и международен пазар
Бенефициент: Клъстер на софтуерните инженери
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на Клъстер на софтуерните инженери на национален и международен пазар
Дейности: ДЕЙНОСТ 7: РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И ПОПУЛЯРИЗИРАЩИ МАТЕРИАЛИ
ДЕЙНОСТ 11: СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОГРАМНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА СОФТУЕР, МОБИЛНИ И ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО, СИГУРНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ДЕЙНОСТ 8: РАЗРАБОТВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН УЕБ САЙТ НА КЛЪСТЕР НА СОФТУЕРНИТЕ ИНЖЕНЕРИ В ИНТЕРНЕТ
ДЕЙНОСТ 4:Изготвяне на проектното предложение
ДЕЙНОСТ 3: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА.
ДЕЙНОСТ 9: РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ
ДЕЙНОСТ 6: ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ
ДЕЙНОСТ 10:УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ И ПАНАИРИ
ДЕЙНОСТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА КЛЪСТЕРНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЕЙНОСТ 12: СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
Дейност 2: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО КЛЪСТЕРНО ТЯЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА КЛЪСТЕРА
ДЕЙНОСТ 5: ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛЪСТЕРА
Дейност 13: СЪЗДАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОБЩА КЛЪСТЕРНА ТЪРГОВСКА МАРКА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 352 668 BGN
Общ бюджет: 344 882 BGN
БФП: 251 063 BGN
Общо изплатени средства: 172 625 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 251 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 040 BGN
2015 127 585 BGN
172 625 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 213 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 284 BGN
2015 108 447 BGN
146 731 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 756 BGN
2015 19 138 BGN
25 894 BGN
Финансиране от бенефициента 140 828 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Брой закупени и въведени в експлоатация Дълготрайни материални активи (ДМА)
Индикатор 7 Изготвено маркетингово проучване
Индикатор 8 Разработена инвестиционна стратегия на клъстера
Индикатор 9 Разработена обща стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 10 Реализирани участия на национални и международни мероприятия
Индикатор 11 Организирани и проведени от Клъстера събития
Индикатор 12 Разработен официален уеб-сайт на Клъстер на софтуерните инженери в Интернет
Индикатор 13 Отпечатани информационни стикери за ДМА
Индикатор 14 Изработена информационна табела
Индикатор 15 Изработени дипляни
Индикатор 16 Отпечатани брошури
Индикатор 17 Изработени плакати
Индикатор 18 Изработени. транспаранти
Индикатор 19 Информационна флаш памет
Индикатор 20 Одиторски доклад.
Индикатор 21 Търговска марка
Индикатор 22 Закупени лицензи за обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз