Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0138-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/053-02
Наименование: Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна културна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на община Ловеч. Оптимизацията и модернизацията на културната инфраструктура ще доведе до повишаване качеството на живот и ще съдейства за повишаване на културната интеграция в градските територии. Ползите от това ще се разпространят и върху прилежащите територии и ще въздействат положително и на близките райони.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта
Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност дейността ще се изпълнява през м.1,2,4 и 11
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 4: Подготовка на тръжна документация
Дейност 5: Провеждане на тръжна процедура за избор на строител/и и строителен надзор/и
Дейност 6: Изпълнение на Строително-монтажни дейности
Дейност 7: Дейности по въвеждане на проекта в експлоатация
Дейност 8: Одит на проекта
Дейност 9: Изготвяне на финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 468 113 BGN
Общ бюджет: 846 260 BGN
БФП: 809 797 BGN
Общо изплатени средства: 808 333 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 809 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 53 026 BGN
2010 146 811 BGN
2011 608 496 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
808 333 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 688 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 072 BGN
2010 124 790 BGN
2011 517 222 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
687 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 954 BGN
2010 22 022 BGN
2011 91 274 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 250 BGN
Финансиране от бенефициента 60 467 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Създаване на нови работни места : - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз