Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0082-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/045-01
Наименование: „Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас”
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 04.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на Бургаски агломерационен ареал. Тя е в пълно съответствие с Основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - да се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Избор на фирма за подготовка и организация на тръжни процедури за изпълнение на проекта
поддейност 3.1. Избор на фирма/проектантски екип за изработване на проектна документация във фаза технически проект
поддейност 3.3 Избор на фирма за упражняване на строителен надзор
поддейност 3.4 Избор на фирми – изпълнители на СМР за сградите на МКЦ, КЦ „Морско Казино” и Открита сцена „Охлюва”
поддейност 3.5 Избор на фирми за доставка на оборудване за МКЦ, КЦ „Морско Казино” и Открита сцена „Охлюва”
дейност 4 Изработване и съгласуване на технически проекти
поддейност 5.1 Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградата на МКЦ
поддейност 5.2 Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградата на КЦ „Морско Казино”
поддейност 5.3. Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградата на Открита Сцена ”Охлюва”
дейност 6 Доставка на оборудване за МКЦ, КЦ „Морско Казино”, Открита Сцена „Охлюва”
дейност 7 Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейност
дейност 8 Въвеждане на обектите в експлоатация и сертифициране по ЗЕЕ
дейност 9 Дейности за визуализация и публичност на проекта
дейност 10 Отчетност, мониторинг и одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 546 123 BGN
Общ бюджет: 4 024 451 BGN
БФП: 3 885 089 BGN
Общо изплатени средства: 3 616 621 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 885 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 795 044 BGN
2011 1 966 818 BGN
2012 0 BGN
2013 - 49 919 BGN
2014 - 95 322 BGN
2015 0 BGN
3 616 621 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 302 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 525 787 BGN
2011 1 671 796 BGN
2012 0 BGN
2013 - 42 431 BGN
2014 - 81 024 BGN
2015 0 BGN
3 074 128 BGN
В т.ч. Национално финансиране 582 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 269 257 BGN
2011 295 023 BGN
2012 0 BGN
2013 - 7 488 BGN
2014 - 14 298 BGN
2015 0 BGN
542 493 BGN
Финансиране от бенефициента 293 913 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите - МКЦ
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите - КЦ Казино
Индикатор 6 Икономия на енергия от обновяване на сградите - Охлюва
Индикатор 7 Население, облагодетелствано от обновените сгради - Ромско население
Индикатор 8 Население, облагодетелствано от обновените сгради - инвалиди
Индикатор 9 Създаване на нови работни места: - постоянни
Индикатор 10 Създаване на нови работни места: -временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз