Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0094-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/030
Наименование: Обновление на ОУ “Петко Каравелов” и ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Асеновград
Бенефициент: Сдружение "Агенция за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е в съответствие с Приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, която си поставя за цел да подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите и работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване конкурентоспособността и качеството на живот. Проектът има за цел да привлече публично финансиране за ключови инвестиции свързани с обновяването и рехабили
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури
дейност 3: Изпълнение на енергиен одит
дейност 4: Строително-ремонтни работи в ОУ „Петко Каравелов” и ОУ „Никола Вапцаров”
дейност 5: Дейности за визуализация и публичност дейността се извършва 1,6,12,23 и 24 м.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 725 480 BGN
Общ бюджет: 4 566 142 BGN
БФП: 4 566 142 BGN
Общо изплатени средства: 4 406 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 566 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 889 321 BGN
2011 2 203 537 BGN
2012 0 BGN
2013 313 210 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 406 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 881 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 605 923 BGN
2011 1 873 007 BGN
2012 0 BGN
2013 266 228 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 745 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 684 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 283 398 BGN
2011 330 531 BGN
2012 0 BGN
2013 46 981 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
660 910 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 4 Индикатор: Облагодетелствани семейства
Индикатор 5 Индикатор: Служители с подобрена работа
Индикатор 6 Индикатор: Монтаж автоматизиран котел
Индикатор 7 Индикатор: Разкриване постоянни работни места
Индикатор 8 Индикатор: Разкриване временни работни места
Индикатор 9 инадикатор:Подменена PVC дограма
Индикатор 10 индикатор:Алуминиева дограма с термомост
Индикатор 11 индикатор:Положена топлоизолация с термоизолационни плоскости SPS-17F
Индикатор 12 индикатор:Подменени врати
Индикатор 13 индикатор:Табели и билбордове за визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз