Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0017-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-8
Наименование: Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект предвижда разкриването на социална услуга в общността от резидентен тип–Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. Проектът е насочен към гарантиране и подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване на децата/младежите от целевата група, чрез създаване на модел за качествена грижа в среда, близка до семейната за деца с увреждания, съобразно индивидуалните им потребности.
Дейности: Дейност 4: Осигуряване на публичност и информация за проекта Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване какви са социалните услуги, за какви целеви групи са предназначени, а именно:. - организиране и провеждане на 1 пресконференция за около 50 участници след настаняването на децата в новосъздадената услуга ЦНСТ. На нея ще бъдат представени извършените дейности до момента и планираните дейности по предоставяне на услугите.подготовка и изработване на информационни материали: дизайн, печат и разпространение на брошури – 200 броя; банер – 1 брой, информационни табели – 2 бр., информационни бюлетини – ще се издава на всеки три месеца от изпълнение на проекта в тираж по 50 броя или общо за целия период на изпълнение на проекта – 200 бр., същият ще се разпространява сред заинтересованите страни. - публикации и/или излъчвания в местни медии – минимум 3 броя в рамките на изпълнението на проекта; Текущо ще бъде публикувана информация на интернет страницата на бенефициента. За отпечатване на информационните материали по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки. Всички материали за популяризиране на проекта, материалите от обученията, публичните събития, продуктите и документите от проекта ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Дейност 3: Подготовка и преместване на децата с увреждания в ЦНСТ В тази дейност са предвидени две основни дейности 9 подготовка и преместване. Подготовка - Подготовката на всяко дете за преместване в новите форми на грижи е от ключово значение за неговата адаптация, понижаване на травматичните преживявания от раздялата и страхове от промяната. Тази дейност започва непосредствено след като са определени децата по групи за новите услуги и са известни имената и местонахождението на конкретните деца, за които е планирано да бъдат преместени в ЦНСТ-Асеновград.. Най-интензивно в тази посока ще се работи с всяко дете преди извеждането му от институциите. Дейността ще се реализира по методически насоки, предоставени от ДАЗД, в които ще бъдат разписани конкретни дейности.Целият процес по подготовка за преместване на децата в новите услуги се планира чрез конкретни цели, дейности, отговорници и времева рамка в плана за напускане на институцията за всяко дете. За всяко едно от децата, на които им предстои да бъдат настанени в ЦНСТ –Асеновград ще бъде изготвен план за подготовка за преместване и преместване, в който ще се предвиди как точно ще се случва това според нуждите на съответното дете; в плана ще се предвидят и необходимите материали и консумативи за преместването. В този план ще се включат и отговорностите на назначеният персонал по Дейност 2. В плана ще се уточнят и конкретни срокове за изпълнението му, т.с. ще бъде изготвен план-график. Предвижда се при подготовката за преместването на всяко едно от децата от ДДУИ да участват двама души персонал от ЦНСТ, а именно един специалист (управител ЦНСТ, или социален работник, или медицинска сестра) и от един детегледач. Предвижда се те да посетят ДДУИ, където е настанено детето. Целта на посещението е да се запознае персонала на ЦНСТ Асеновград с преписката на детето, с неговите конкретни и индивидуални нужди, да разговаря с персонала на дома за спецификите на поведение и/или заболяването на детето; да се срещнат със значим възрастен; да се уточнят евентуални рискове и трудности при преместването на детето; да се запознае с детето и други. За целта е предвидено престоят им да бъде 3-дневен и са планирани средства за командировки. В подкрепа ще се включат 2(двама) лекари и един консултант – психолог, които ще участват в процеса на подготовката за преместването на децата. Психологът ще оказва психологическа подкрепа и консултиране на децата. Лекарите ще се запознаят с децата, и с техните заболявания. Психологът и лекарите ще бъдат наети като външни експерти на граждански договори и за тях са предвидени средства за командировки (пътни, дневни и нощувки) при посещенията в ДДУИ по време на подготвителният процес на преместване на децата.. Преместване - След приключване на подготовката за преместване на всяко едно от децата, на които им предстои преместване в ЦНСТ – Асеновград се изготвя график на преместването. За целта ще се наеме транспорт. Лекарите ще участват при транспортирането на децата. Предвидено е при транспортирането, всяко дете да бъде придружено от лекар и екипа от персонала на ЦНСТ, който е участвал в подготовката му на място в дома, от където то идва. Предвидени са разходи за хонорар на лекарите, които ще бъдат наети като физически лица. Планирани са и средства за командировки на лекарите и персонала на ЦНСТ в рамките на два дни- нощувки и дневни, без пътни разходи. В бюджета са заложени средства за необходимите материали и консумативи за преместването на децата.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Със стартиране на проекта ще се сформира екип за организация и управление, който организира дейностите по проекта, отговаря за изпълнение на договорените срокове, отговаря за постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията на Договарящия орган и при поискване предоставя наличната документация. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител проект, координатор и счетоводител. В рамките на дейността ще се направи избор на доставчици на външни услуги и материали, съгласно предварително разработен и утвърден график за тръжни процедури. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и мониторинг и отчитане на реализираните дейности чрез работни срещи на екипа, оперативни събирания, проверки на място за извършените дейности и предоставяне услугите на потребителите на услугата център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали. За обезпечаване на необходимите доставки и услуги ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки.
Дейност 2: Подбор и наемане на персонала на ЦНСТ За осъществяването на подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи. Обявата и пакетът документи за кандидатстване за работа ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на общината и ще се публикуват на електронната страница на общината. Свободните работни места ще бъдат обявени в дирекция „Бюро по труда”. Подборът и назначаването ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на два етапа – административно съответствие и интервю. Със заповед на кмета ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценяване на документите за кандидатстване за работа и провеждане на интервюта. Броят на персонала за ЦНСТ ще бъде от 12 лица – управител, социален работник, медицинска сестра и 9 детегледачи,. Броят на служителите са определени съгласно утвърдената от министъра на труда и социалната политика Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.Ръководител - отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в Центъра. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. - Детегледачи - основните им функции са свързани с ежедневните грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. - Социален работник, ще оказва подкрепа и грижа на децата, ще осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. - Медицинската сестра ще се грижи да проследява здравословното състояние на детето, ще поддържа връзка с лекари, мед.специалисти, стоматолози, рехабилитатори и т.н. С избраните кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори за периода на представяне на услугите в ЦНСТ и не по-късно от 31.10.2014г. Ще се изработи процедура и критерии за подбор. Провеждането на интервюта и подбор на персонала при реализирането на тази дейност ще създаде по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата по подбор.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Услугата ЦНСТ е за деца с умствена изостаналост от Домовете за деца с умствена изостаналост и Домовете за медико-социални грижи за деца, които след прецизна индивидуална оценка ще бъдат преместени в новото място за живеене – ЦНСТ в гр. Асеновград, с цел тяхното социално включване и интеграция. Услугата е с капацитет 14 места, като две от местата са предвидени за деца с увреждания от общността, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологичните им семейства или е налице кризисна ситуация, в резултат на което е необходимо настаняване в резидентен тип услуга Ще се предоставя в продължение на 12 месеца. Дейностите, които ще се предоставят на потребителите, са в следните направления: • Осигуряване на основни жизнени потребности, като се организира ежедневието на децата според предварително изготвени общи правила за организацията на живота им. Осигурява се постоянна грижа на всяко дете в зависимост от потребностите му . • Грижи за здравето, като се осигурява на всяко дете достъп до здравна профилактика, здравни грижи,лечение и рехабилитация.Психологична подкрепа, като се съдейства за осигуряването на психологична подкрепа, психологично, консултиране и психотерапия съобразно потребностите на всяко дете. • Образование, като се осигурява на всяко дете достъп до подходящо заведение за предучилищно възпитание и образование и подкрепа в образователния процес, съобразно неговите индивидуални възможности и потребности. • Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – създават условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот, предвид възможностите на неговото заболяване и увреждане • Работа с родители и семейства, като се осигурява на децата възможност да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето. • Работа с общността, институции и организации. Ще се провеждат дейности за интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на добри партньорства • Защита на децата от злоупотреба и насилиеБроя на заетите служители са съобразно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, същите са избрани чрез подбор (подробно разписан в Дейност 2 на настоящето проектно предложение) Персоналът в ЦНСТ ще бъде организиран така, че да осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Цялостната дейност в ЦНСТ ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 647 BGN
Общ бюджет: 132 438 BGN
БФП: 132 438 BGN
Общо изплатени средства: 132 427 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 929 BGN
2015 95 498 BGN
132 427 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 390 BGN
2015 81 173 BGN
112 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 539 BGN
2015 14 325 BGN
19 864 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз