Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0570-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02013
Наименование: Подобряване на условията и безопасността на труда в "Металспед" ООД
Бенефициент: "МЕТАЛСПЕД" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към подобряване условията на труд в „Металспед” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Изпълнението на заложените дейности цели адаптиране на управленските процеси във фирмата към нов подход при по-добро регламентиране и нормиране на труда и поддържане на съвременна система от трудови стандарти. Настоящият проект цели повишаване на производителността, адаптивността и трудоспособността на служителите на „Металспед” ООД.
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Изготвянето на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще се базира на измервания от страна на акредитиран орган за контрол на следните фактори на работната среда в производствените помещения на „Металспед” ООД: шум, вибрации, осветление, микроклимат, прах, токсични агенти, контрол на защитни заземителни и мълниезащитни уредби, Импеданс на контур “фаза-защитен проводник” ефективност на вентилационни системи. Ще бъдат изтовени 9 бр. сертификати, свързани с 9-тте вида измервания. Провеждането на измерванията ще бъде организирано от външния изпълнител чрез включване на акредитиран орган за контрол в работата по отчитане факторите на работната среда. Въз основа на получените данни от проведените измервания, както и на цялостната документация на фирмата, свързана с прилагане на изискванията на ЗЗБУТ, ще се пристъпи към разработване на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде разработен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. Документът ще включва следното съдържание по раздели: Раздел I. „Въведение” - ще представя използваните изходни данни. В него ще бъдат описани характеристиките и състоянието на фирма “Металспед” ООД и настоящата организация на трудовата дейност, включваща.:  съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използваните технологии, суровини и материали, произвежданите продукти, работни помещения, работни места и работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др;  управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи;  показатели за ефективност на трудовата дейност;  управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, включително физични фактори, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  управление на дейността по осигуряване на здравето и безопасността при работа – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране, консултиране и др., процедури и практики. В Раздел II. „Изложение и анализ” ще бъдат анализирани силните и слабите страни на организацията на работния процес и работната среда във фирма “Металспед” ООД. Тук ще бъдат идентифицирани елементите на организацията на работния процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще бъдат анализирани и оценени:  нивото на организацията и ефективността на работните процеси,  иновациите,  управлението на човешките ресурси,  условията на труд,  организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ, нейното документирането и др. Въз основа на SWOT – анализа на елементите на организацията и проектирането на работния процес и работната среда ще бъде определено кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат изготвени SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на работния процес. В съдържанието на Раздел III. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” ще бъде обосновано и описано:  при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобряване;  какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това;  какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. В Раздел IV. „Заключение” въз основа на обобщен анализ на резултатите ще бъдат:  направени изводи за състоянието на фирма “Металспед” ООД и организацията на трудовия процес;  определени приоритетите и препоръчани необходимите действия , съответно нужните за всяко от тях ресурси. Обосновка: Изготвеният документ ще подпомага ръководството на предприятието при осигуряване на здравословни условия на труд, чрез безопасна и удовлетворяваща работна среда и здрав, активен и производителен служител и работник, способен и мотивиран за извършване на ежедневната си работа, получаващ удовлетворение от труда и развиващ се в своята професионална област. Направеният анализ ще даде възможност да се оптимизира организацията на трудовата дейност, ще подпомогне повишаване на знанията на работещите в областта на безопасността на труда. Чрез констатациите му ще бъде обоснована необходимостта от допълнително обезопасяване на производствения процес и осигуряване на лични предпазни средства с подобрени защитни свойства, отговарящи на съвременните изисквания и стандарти за по-безопасен труд.
2. Модернизация на обща аспирационна система в галваничен и металообработващ цехове на „Металспед” ООД Аспирационните системи са неотменна част от цялостната екипировка на машиния парк в галваничния и металообработващ цехове на фирмата. Те са част от вътрешнозаводския транспорт и служат за засмукване чрез въздушен поток на газовата фаза отделена при заваряване на метални изделия (дим) и летливата газова фаза (летливи газове и аерозоли), отделена от галваничните вани. Основните съставни части на аспирационните системи включват:  Вентилатор  Екстракторни рамена  Въздуховоди  Фасонни части  Линейни дифузори. Предприятието „Металспед” ООД разполага с 2 аспирационни системи, по една във всеки един от цеховете – галваничен (с 4 бр. вентилатори) и металообработващ (с 2 бр. вентилатори). Помещение №1 – Галванично - разполага със следното основно технологично оборудване, включено в локална аспирационна система:  Галванична вана 1 - състои се от няколко отделни метални вани свързани в технологична последователност - вана за киселинно почистване, свързана с вана за измиване към нея; основна галванична вана, свързана с вана за последващо измиване; вана за пасивиране, свързана с вана за измиване към нея;  Галванична вана 2 - състои се също от вана за киселинно почистване, свързана с вана за измиване към нея; основна галванична вана, свързана с вана за измиване; вана за пасивиране и вана за измиване към нея;  Металорежещи машини „Пелс” - 3 бр.;  Стационарни заваръчни машини - 4 бр.;  Кранове – 1 бр.;  Две работни заваръчни места. Дейността предвижда в Галваничното помещение да бъде извършена доставка и монтаж на локална аспирационна линия над Галванична вана1, каквато до момента липсва. Новодоставената система ще включва киселинно устойчив вентилатор, „дифузор”, PVC тръбопроводи, клапи и др., ел. оборудване за вентилатора и крепежи. Над двата броя заваръчни места в галваничното помещение също ще се изгради локална аспирационна линия, която ще се състои от екстракторно рамо, вентилатор за димни газове, правоъгълни тръбопроводи и дифузори, ел. оборудване и др. Помещение № 2 –Металообработващ цех разполага със следното оборудване:  Кранове – 1 бр.  Заваръчни машини тип СО – 4 бр.  Стационарни металорежещи машини – 3 бр.  Гилотина – 1 бр.  Металоогъваща машина – 1 бр.  Преносими пробивни и режищи машини –16 бр.  Работни маси – 3 бр.  Струг – 1 бр. Към цеха е обособен работен склад – 1 бр. За помещението за металообработка се предвижда доставка на една двойка осови вентилатори към вече наличните, с цел усилване на всмукателната мощ и елиминиране напълно на нежелания ефект от въздействието на отделящите се при различните операции вредни емисии като метален прах, димни газове от заваръчните процеси и др. Обосновка: Чрез въвеждането в експлоатация на предвидените нови аспирационни линии ще се постигнат следните положителни ефекти: - улавяне на праха, съдържащ метални частици още при неговия източник (машината от където се образува) и извеждането му извън работното помещение; - намаляване на запрашеността и замърсеността на въздуха с метални прахови частици и аеорозоли в работната среда и от тук и намаляване вероятността от развитие на заболявания на дихателната система - хронични бронхити, ринити, алергични заболявания; - Чрез монтаж на новите смукателни вентилационни инсталации аспирациите на отделните работни места ще работят само при включването на конкретната машина, което ще доведе до намаляване разхода за ел.енергия, (т.к. много рядко се налага машините в технологичния поток да работят едновременно).
3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Обосновка: Дейността е в изпълнение на Наредба № 3/2001 г. и съответства на Програмата за планираните мерки за намаляване на риска - 2012 г., изготвена от СТМ на „Металспед” ООД. Предвижда се доставка на следните ЛПС и консумативи:
4. Разработване (внедряване) на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007 в „Металспед“ ООД Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Разработването и внедряването на Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) ще се извърши от Външен изпълнител в четири основни етапа: Етап 1 – Преглед и оценка на състоянието в организацията Провеждане на диагностичен одит на организацията на трудовата дейност в „Металспед” ООД с цел:  Запознаване с потенциалните опасности за здравето на работещите  Сформиране на работен екип (за разработване и внедряване на СУЗБР) и определяне на представител на ръководството на организацията, отговарящ за системата за управление  Преглед за определяне на настоящото състояние по отношение на здравето и безопасността при работа и факторите, които оказват влияние  Проучване на всички понастоящем прилагани практики и процедури за управление на безопасността при работа, оценка и анализ на предишни неблагоприятни въздействия  Проучване на приложимите законови и други нормативни изисквания. Етап 2 – Разработване на документацията на СУЗБР Етапът цели да създаде документираните правила на системата:  Наръчник по ЗБР, който да включва: описание на процесите на системата за управление на ЗБР в съответствие с изискванията на конкретните елементи от стандарта BS OHSAS 18001, като се позовава или съдържа документираните процедури, дефинира политиката по здравословните и безопасни условия на труд, последователността и взаимодействието на процесите и представя организационната структура на фирмата  Процедури за опазване и управление на ЗБР, които регламентират: основните изисквания, свързани с определяне факторите на работната среда, оперативното управление на всички процеси, които са свързани със значимите опасности, правните изисквания, изискванията за създаване и поддържане на програми за управление на работната среда, готовността за извънредни ситуации и способността за реагиране, управление на несъответствията, записите, одитите и прегледа на ръководството  Инструкции и формуляри и други документи, които трябва да гарантират, че всички протичащи процеси в организацията са под контрол. Етап 3 – Внедряване на СУЗБР в практиката на „Металспед“ ООД В този етап документираната СУЗБР се одобрява официално от висшето ръководство на „ Металспед “ ООД, след което се разпространява до всички засегнати организационни звена и лица, извършват се планирани обучения на персонала по използването, прилагането и поддържането на системата. Това е етапът на фина настройка на системата след нейното въвеждане в практиката, на който се събират доказателства за ефективното й действие, необходими при сертификационния одит. Ако се налага се извършват съответните корекции. Етап 4 – Провеждане на вътрешен одит на СУЗБР Под ръководството на консултантския екип и съвместно с обучените специалисти на организацията се провежда вътрешен одит на внедрената СУЗБР във всички организационни звена на „ Металспед “ ООД. След преценка на съответствието на разработената и въведена система с изискванията на стандарта и със заложените правила и практики за прилагане, внедряването се счита за приключено. Резултатите от одита се документират и докладват на висшето ръководство на организацията. Ако са налични констатации за несъответствия, одиторите подпомагат звената и служителите да определят подходящи за характера на несъответствията коригиращи действия. Проверява се ефикасното изпълнение на определените коригиращи действия, след което одиторите съвместно с висшето ръководство определят готовността на СУЗБР за сертификация от независим оторизиран орган. Обосновка: След внедряване на СУЗБР „Металспед“ ООД ще може да предприеме действия за извършване на сертификация на внедрената и функционираща СУЗБР от сертификационна организация, както и да придобие международен сертификат за съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007.
5. Обучения на персонала на фирма “Металспед” ООД във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд Дейността ще обхване цялата целева група на проекта – 15 заети лица във фирма “Металспед” ООД. Обученията ще бъдат с минимална продължителност 45 учебни часа, като в края им ще бъде проведен тест и издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. Обученията ще преминат през следния кръг от теми и етапи: 1. Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), базирани на стандарта BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management Systems - Specification) - основни изисквания 1.1. Въведение в BS OHSAS 18001: 2007, Обект и област на приложение и елементи на стандарта BS OHSAS 18001: 2007 1.2. Въведение в СУ на ЗБР, развитие на идеите за стандартизиране на процеса на тяхното изграждане и доказване на съответствието 1.3. Позоваване - Структура, обхват и прилагане на националното законодателство по ЗБР 1.4. Термини и определения 1.5. Изисквания към системата за управление на здравето и безопасността при работа 1.5.1. Общи изисквания 1.5.2. Политика за здравето и безопасността при работа 1.5.3. Планиране на дейностите - Идентифициране на опасностите, оценяване на рисковете и определяне на мерки - Основни изисквания и правила за безопасна работа на работното място - Познаване и ползване на лични предпазни средства в зависимост от професията - Изисквания на нормативните актове и други изисквания - Цели и програми 1.5.4. Внедряване и функциониране на СУ ЗБР - Ресурси, отговорности, отчетност и пълномощия - Компетентност, обучение и осъзнаване - Обмен на информация, участие в консултации - Документация - Управление на документите - Управление на дейностите - Готовност и реагиране при извънредни ситуации - реагиране при природни бедствия, аварии и пожари. Основни начини, средства и уреди за гасене на пожари и ликвидиране на аварии. Безопасна работа със средствата за противопожарна защита 1.5.5. Проверка дейностите по ЗБР - Измерване и системно наблюдение на изпълнението - Оценяване на съответствието - Разследване на инциденти, несъответствие, коригиращи и превантивни действия - Управление на записите - Вътрешен одит 1.5.6. Преглед от ръководството и усъвършенстване на СУЗБР 1.5.7. Практически казуси, свързани с изучавания материал 2. Одитиране на СУЗБР 2.1. Дефиниции, Видове одити, Изисквания 2.2. Принципи на одитирането 2.3. Програма за одит – съставяне, ресурсно обезпечаване, управление 2.4. Одит дейности- начало на одита – определяне на цели, обхват и критерии на одита 2.5. Одит дейности - Преглед на документацията на СУЗБР 2.6. Одит дейности - Подготовка за одит на място 2.7. Одит дейности - Провеждане на одит на място по звена в организацията 2.8. Подготовка, утвърждаване и разпространение на доклада от одита и последващи действия 2.9. Компетентност на одиторите- общи и специфични знания и умения, избор и оценка на одиторите 2.10. Практически казуси, подготовка на програма и план за одит 3. Специфично законодателство, приложимо към работата на конкретния бенефициент (напр. Наредба 3/2004 за осигуряване на ЗБУТ при механично обработване на метали, Наредба 10/2004 за осигуряване на ЗБУТ при работа с електрокари и мотокари, Наредба 13/2003 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения, Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали /Д-08-002/ и др.) 4. Интегриране на СУБЗР със системите за управление на качеството (ISO 9001:2008) и околната среда (ISO 14001:2004). 5. Тест, свързан с прилагане на наученото, проверка и издаване на сертификат за успешно преминат курс. Обосновка: Обучението на персонала е съществено изискване, заложено в стандарта, при осигуряване на здраве и безопасност при работа. „Металспед“ ООД трябва да гарантира, че персоналът, изпълняващ дейности, които могат да повлияят върху здравето и безопасността при работа, е компетентен благодарение на подходящо образование, обучение или опит и осъзнава:  действителните и потенциалните последици за здравето и безопасността при работа от определени дейности и поведение, както и ползата от подобряването на резултатите от дейността на всеки един;  своята роля и отговорност за постигане на съответствие с политиката и процедурите за здравето и безопасността при работа и с изискванията на системата за управление на здравето и безопасността при работа, включително и с изискванията за готовност и реагиране при извънредни ситуации;  потенциалните последствия при отклоняване от определените процедури. Всичко това води до намаляване на риска от професионални заболявания и трудови злополуки и на свързаните с тях финансови и трудови загуби.
6. Сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд След постигане на готовността на СУЗБР за външна независима сертификация ще бъде извършен Сертификационен одит на два етапа: Етап 1 на одита, наречен предварителен одит - има за цел да провери дали разработената документация отговаря на изискванията на международния стандарт. Провежда се на площадката на фирмата. Етап 2 на сертификационния одит ще се осъществи на базата на получените резултати от провеждането на Етап 1. По време на одита одиторът/одиторският екип ще направят проверка на прилагането на практика на документираните изисквания, с цел оценка на системата за управление. Одиторите ще запишат всичките си наблюдения. Ако по време на одита се установят отклонения от изискванията на Правилата и стандарта, фирма „Металспед” ООД ще бъде информирана за това и ще се съгласуват последващи действия. В случай, че се установят значими несъответствия на системата за управление сертифициращият орган може да вземе решение за последващите действия (прекратяване на одита или извършване на повторно посещение след отстраняване на констатираното съществено несъответствие). При нормално протичане на одита водещият одитор ще представи констатациите и заключенията от одита по време на закриващата среща. Направените констатации и заключения одиторският екип ще документира в писмен доклад, който ще бъде предоставен на органа по сертификация и на фирма „Металспед” ООД. Ползите от сертификация на Системите за управление на ЗБУТ се обосновават с: • Намаляване на риска от професионални заболявания и трудови злополуки и на свързаните с тях финансови и трудови загуби; • По-ефективно и по-ефикасно управление на елементите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в рамките на една обща система от взаимносвързани процеси; • Подобряване на фирмения имидж чрез повишаването на конкуренто-способността и качеството на труда, чийто елемент са условията на труд; • Повишаване на ангажираността и мотивираността на служителите; • Поддържане на съответствие с нормативните изисквания; • Повишаване на доверието от страна на партньорите; • Подобряване на оценката на финансовия и застрахователния риск от кредитни и застрахователни институции.
7. Информация и публичност В хода на изпълнение на проекта „Металспед” ООД ще оповестява приноса на Общността като: - изготви всички проектни документи с необходимите лога, символи и послания върху тях; - монтира 2 постоянни обяснителни табели в производствената сграда и пред офиса на фирмата; - постави 2 ламинирани плаката в производствената сграда и пред офиса на фирмата; - постави стикери на закупеното оборудване; - постави банер в залите, където се провеждат обучителни събития и други проектни дейности; - подготви и отпечата 2 броя публикации в пресата и рекламни материали – диплянки (в началния етап на изпълнение на проекта) и брошури (при приключване на дейностите по проекта), с необходимите лога, символи и послания върху тях. Обосновка: Дейностите за информация и публичност са изпълнение на задължителните изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006, предписанията на Ръководството за бенефициенти за изпълнение на проекти по схемата BG051РО001-2.3.03 „Безопасен труд” по отношение на дейности за информиране и публичност, както и на Приложение З към Насоките за кандидатстване по схема BG051РО001-2.3.03 „Безопасен труд” – Ръководство за изпълнение на дейности по информиране и публичност по ОП РЧР) за оповестяване приноса на Общността при реализация на проекта.
8. Организация и управление Екипът за организация и управление ще отговаря за изпълнението на дейностите, предвидени в проекта, в съответствие с клаузите и срока на договора с Агенция по заетостта за предоставяне на безмездна финансова помощ. Обосновката на дейността се основава на изпълнение на изискванията на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схемата BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и посочените по-долу европейски и национални нормативни документи. Отговорност на всички членове на екипа ще бъде гарантиране изпълнението на разпоредбите на Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г., Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/05.07.2006 г., както и на Постановление № 62/21.03.2007 г. на Министерския съвет и Постановление № 180/27.07.2007 г. на Министерския съвет, относно допустимостта на извършваните разходи, и съответствието на тези разходи с изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване по настоящата схема за финансиране. Ръководителят и счетоводителят ще организират съвместно изпълнението на всички дейности, предвидени в проекта, като с помощта на цялостното съдействие на координатора и юристите на фирмата, ще следят за спазване изискванията на ПМС №69 при избора на изпълнители и сключване на договори с тях за реализация на проекта като цяло. Екипът на проекта ще следи и отчита постигането на заложените индикатори. Счетоводителят на проекта ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и по начин, по който разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка. За целта ще бъде открита и поддържана отделна банкова сметка на фирмата само за нуждите на проекта. С това ще се гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните системи на фирмата. Изготвените Счетоводни отчети ще съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, изплатени от Договарящия орган. Счетоводителят ще гарантира, че данните, посочени в отчетните доклади по проекта (междинни и заключителен), отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. Ръководителят на проекта, подпомаган от счетоводителя и координатора, ще изготвят междинните, заключителния, полугодишните и годишния доклади, както и други документи и справки, съгласно образците – приложения към Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG051PO001-2.3.03 Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за отчетния период. Към тях ще се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. Междинните доклади ще се представят заедно с всяко искане за междинно плащане. Заключителният доклад ще бъде изпратен до два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Ръководителят и координаторът ще следят за изпълнение на всички проектни дейности в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, както и на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Във всички документи или публикации, свързани с проекта, както и по време на изпълнение на предвидените дейности и обучения, ще бъде оповестявано, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез ОП „РЧР”. Екипът също така, ще организира срещите и ще води кореспонденцията между фирма „Металспед” ООД в качеството й на бенефициент и представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки и инспекции в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на ЕО за защита на финансовите интереси на ЕО срещу измами и други нарушения на приложимото национално законодателство. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на поверително предоставените документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 444 BGN
Общ бюджет: 93 980 BGN
БФП: 93 980 BGN
Общо изплатени средства: 93 979 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 800 BGN
2014 54 417 BGN
2015 20 762 BGN
93 979 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 980 BGN
2014 46 254 BGN
2015 17 648 BGN
79 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 820 BGN
2014 8 163 BGN
2015 3 114 BGN
14 097 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз