Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0156-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01023
Наименование: "Подобряване условията на труд в "Интерпред Партнер" АД"
Бенефициент: "Интерпред Партнер" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация по раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”, разписани съгласно посочените изисквания в Насоките за кандидатстване.
3. Закупуване на ЛПС от по-висок клас и/или по-качествени Обосновка: Закупуването на ЛПС за служители на предприятието е необходимо, поради факта, че наличните в момента не са с качество, което да осигури максимална безопасност на труда. Това води до неефективно предпазване на производствения персонал и неудобство при работа. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави необходимите ЛПС.
4. Модернизирне чрез закупуване и монтиране на обезпрашителна инсталация с цел подобряване на безопасността на труда. Обосновка на дейността: Към момента не се осигурява в достатъчна степен необходимото пречистване на въздуха в цех за производство на хартия от запрашеността, появяваща се в резултат на работния процес. Чрез обезпрашителна инсталацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно допустимата концентрация. Работещите в цех за производство на тоалетна хартия са подложени на наднормени нива на запрашеност. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по доставка и монтаж на заложените активи съгласно описаните дейности в Приложения Б 4.
5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в Интерпред Партнер АД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 и да издаде сертификат за съответствие.
7. Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Обосновка: Обучението на служителите при внедряването и сертифицирането на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 – 75 участника по 45 часа.
8. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики - 500 бр. - Стикери – 10 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в месеца следващ авансовото плащане от изпълнението на проекта. ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР АД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Клиенти – 350 бр. • ИА ГИТ –25 бр. • Общинска администрация – 50 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 75бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 10 и месец 11 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 874 BGN
Общ бюджет: 173 377 BGN
БФП: 173 377 BGN
Общо изплатени средства: 173 375 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 175 BGN
2014 107 842 BGN
2015 27 358 BGN
173 375 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 449 BGN
2014 91 666 BGN
2015 23 255 BGN
147 369 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 726 BGN
2014 16 176 BGN
2015 4 104 BGN
26 006 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз