Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0332-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11023
Наименование: "Подобряване условията на труд на работните места в "АХИРА" АД"
Бенефициент: "АХИРА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, технически експерт и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предпри-ятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответ-ствие с обявения график - Запознаване с изискващите се документи за провеждане на процедури за възлагане на дейности на изпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще се осъществят подготвителни дейности по организиране на работата и избор на доставчици за услуги – консултиране и извършване на „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът ще съдържа най-малко следната информация: І. Въведение Описание на дейността: Описване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по технологичните процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в „АХИРА” АД. В настоящият момент фирмата ни има актуален договор със служба по трудова медицина. Извършена е оценка на риска, съгласно изискванията на нормативната база. „АХИРА” АД непрекъснато поддържа безопасни условия на труд и подходяща работна среда. Съществуващите правила в предприятието за спазване на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е необходимо да бъдат надградени с ясно определяне на отговорностите, което ще се постигне с трудовите стандарти по БЗР и със Система за управление на ЗБУТ, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007. Поради световната икономическа криза финансови затруднения се чувстват и в нашето дружество. Основна причина за затрудненията са забавените плащания на наши клиенти. Оборотните средства се насочват основно за поддържане на производството и няма възможност да се инвестира в подобряване на техническото ниво на безопасните условия на труд. Това е слаба страна в момента и фирмата ни е уязвима относно инвестиции в спома-гателно оборудване с цел подобряване на микроклимата и работната среда. С участието си в настоящия проект целим осигуряване на средства за инсталиране на аспирационна инсталация, както и по-добро специално роботно облекло и лични предпазни средства. По време на извършване на изложението и анализа на структурата на организационната дейност на трудовия процес се провежда избор на доставчици за продукти и услуги по идентифицираните нужди. Обосновка на дейността: Дейността е необходима за извършване на оценка на последователността, взаимодей-ствието и връзката между технологичните процеси и съответната работна среда и микроклимат, осигурената безопасност на работа на работните места и идентифициране на колективните и лични предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как се прилага и как ще се усъвършенства организа-цията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и подобряване на трудовата дейност на служителите си. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подоб-ряване управлението на човешките ресурси. Доброто управление на човешките ресурси е свързано с мотивацията на персонала, която влияе пряко на ефективността на работата и до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълне-нието на тази дейност включва и качествено обучение на работещите. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постиг-натите резултати от реализацията на дейностите и отчитане индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”
3. Mодернизация и надграждане на съществу-ващи обекти, свързани с подобряване условията на труд Ще се изпълнят следните поддейности: І. Избор на доставчик Описание на дейността: Провеждане на необходимите тръжни процедури за възлагане на услуги и за възлагане на доставки. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед специална комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на тръжната процедура, и оценката на представените оферти. С избраните доставчици, ще бъдат сключени съответните договори за изпълнение и доставка. Дейностите по проекта по закупуването на спомагателно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост) 4. Въвеждане в експлоатация. Ще бъде модернизирана съществуващата аспирация чрез закупуване и въвеждане в експло-атация на аспирационна система, състояща се от аспирационна инсталация за пара от преса за пелети, аспирационна инсталация за отпадъчен материал от транспортьори за пелети и общообменна вентилационна система, ергономични столове, което е необходимо за подобряване на работната среда и за безопасна работа на персонала, с което ще се подменят отделни елементи и ще се допълни с нови елементи наличното оборудване на дружеството. Обосновка на дейността: Основните нужди на фирма „АХИРА” АД като социално-отговорно дружество са свързани с модернизация на наличната аспирация със въвеждането на технически елементи на инсталация за аспирация със съвременни функции, чрез което ще се допълнят възможностите на наличното оборудване на дружеството по отношение на осигуряването на безопасен труд и подобряване на работната среда като компонент на околната среда. Предвиденото за закупуване спомагателно оборудване „Аспирационна инсталация„ се състои от три основни компонента: аспирационна инсталация за пара от преса за пелети, аспирационна инсталация за отпадъчен материал от транспортьори за пелети и общообменна вентилационна система. При инсталирането на инсталацията за отпадъчен материал от транспортьори за пелети ще се извърши модернизацията на съществуващите въздуховоди, ще се използват други връзки и елементи от наличните, както и ще бъдат вложени нови части. При инсталирането на инсталацията за пара от преса за пелети ще се монтират вентилационни чадъри, въздуховоди от поцинкована ламарина, ще вложат нови елементи, връзки и части. Общообменната вентилационна система ще подобри параметрите на микроклимата и работната среда чрез монтирането на вентилатор в шумои-золиран бокс, вентилационна решетка, възду-ховоди от поцинкована ламарина и други части. Общият ефект от модернизираната аспирационна система ще бъде подобряване факторите на работната среда чрез значително намаляване на запрашеността, нивото на парата и температурата в работните помещения. Със закупуването на ергономичните столове ще се облекчи работната поза по време на работа. По този начин ще се подобрят не само условията за полагане на здравословен и безопасен труд, но ще се подобрят процесите, свързани с околната среда чрез намаляване на изхвърляните прахови емисии. ІІ.Доставка Описание на дейността: След сключване на договорите, ще се поддържат постоянни контакти с доставчиците за своевременно уреждане на възникнали въпроси свързани с изпълнението на договорите. Ще се следи внимателно изпълнението на подписаните договори, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка, монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации (електричество, вода, въздух и др.), инструктаж на персонала, който ще работи с него, провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно Приемо-предавателен протокол - от „АХИРА” АД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база придобитото оборудване. ІІІ.Приемане Описание на дейността: Преглед на съпроводителните документи на доставеното спомагателно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. Обосновка на дейността: Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки на стоки и/или услуги е гаранция за съответствие с исканото от „АХИРА” АД.
4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 69. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Обосновка на дейността: „АХИРА” АД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за персонала, с цел повишаване на защитата от професионални рискове – работа при, запрашена среда и висока температура в работните помещения, неблагоприятни атмосферни условия. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло, в съответствие с изготвената оценка на риска.
5. Разработване и внедряване на стандарти за безопасни условия на труд в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Предвидената за разработване Система за управ-ление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) ще бъде надградена над въведените в „АХИРА” АД управленски практики и приложи-мото действащото законодателство, което ще доведе до разширяване и увеличаване на въздействието на управлението. Описание на дейността: Ще се осъществят подготвителни дейности по организиране на работата и избор на доставчици за консултанстки услуги по разработване на СУ. І. Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 и действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръково-дителите на структурни единици от фирмата; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състоя-ние по отношение на удовлетворяване на изискванията на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ); - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изиск-вания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУЗБР; - определяне на специалисти от дружеството за изграждане на Група по управление на труда (ГУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУЗБР; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Разработване и внедряване на СУЗБР - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на дружеството; - разработване на първи проекти на документите на СУЗБР /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУЗБР; - обучение на вътрешни одитори; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУЗБР; ІІІ. Разработване и внедряване на СУЗБР: - създаване на организация за редовно внедря-ване на СУЗБР; - определяне и изпълнение на коригиращите и превантивни действия по време на редовното внедряване на СУЗБР; - провеждане на вътрешен одит на цялата Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд; - провеждане на Преглед на ръководството; - отстраняване на несъответствията, констати-рани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. Обосновка на дейността: Подпомага и подобрява управлението и конт-рола на здравето и безопасността по време на работа. Подпомага спазването на законовите задълже-ния за безопасност на труда. Подобрява културата на безопасен труд в орга-низацията. Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда. Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд. Осигурява рамката за управление с цел разпре-деляне на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към общес-твото като цяло. СУЗБР ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управ-ление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на дружеството, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУЗБР и обучените вътрешни одитори дружеството ще дефинира своите цели за подоб-рение и управленската програма за тяхното пос-тигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Ще бъде проведена процедура за избор на изпълни-тел, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие. Описание на дейността Сертифицирането на СУЗБР, съгласно изискванията на OHSAS 18001 включва: - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификацио-нен одит; Обосновка на дейността: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допъл-нителни възможности за подобрения в системата.
7. Обучение на служители за безопасна работа. Описание на дейността: Ще се осъществят подготвителни дейности по организиране на работата и избор на доставчици за извършване на конкретно обучение. Предвижда се обучение за: - прилагане изискванията на нововъведен стандарт за ЗБУТ (OHSAS 18001:2007); - вътрешни одитори по OHSAS 18001:2007. Провеждането на конкретни обучения, съобразени с резултатите от внедряването и сертификацията на Система за управление на БЗР (съгл. OHSAS 18001:2007), цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Поддържането и усъвършенстването на системата по OHSAS 18001:2007 се осигурява от обучени вътрешни одитори. В програмите за обученията ще се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес. Обученията отчитат въздейс-твието на дадена ситуация, както върху мъжете, така и върху жените при конкретните дейности без да се прилага дискраминация относно пол, възраст и инвалидност, съобразени са с актуалната нормативна база и са пряко свъзани с постигането на конкретните цели на „АХИРА” АД. Обученията са с обща продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на „АХИРА” АД. Обосновка на дейността: Чрез планираните обучения се подобряват професионалните умения и квалификация на работниците и служителите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Знанията и уменията по безопасен труд на работниците и служителите се развиват чрез организиране на обучения с гарантирано качество от подготвени за целта лектори обучители.
8. Информиране и публичност Ще се осъществят подготвителни дейности по организиране на работата и избор на доставчици за извършване на дейностите по информиране и публичност. Описание на дейността: При изработването и отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Подробно е описано в т.5.2.2. на настоящия Формуляр. Обосновка на дейността: Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато на „АХИРА” АД от Европейския социален фонд за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 171 BGN
Общ бюджет: 88 611 BGN
БФП: 88 611 BGN
Общо изплатени средства: 88 611 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 034 BGN
2014 69 577 BGN
2015 0 BGN
88 611 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 179 BGN
2014 59 140 BGN
2015 0 BGN
75 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 855 BGN
2014 10 437 BGN
2015 0 BGN
13 292 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз